mAn (kalai, iralai, uzai, n'avvi)

2. pAlai
azun'tupaTa vIzn'ta perun' taN kunRattu,
oli val In'tin ulavaiam kATTu,
ARu cel mAkkaL cenni eRin'ta
cem maRut talaiya, n'eyttOr vAya,
5
valliyap perun' talaik kuruLai, mAlai,
mAn n'Okku iNTu ivar Igkaiya curanE;
vai eyiRRu aiyaL maTan'taimun uRRu
elliTai n'Igkum iLaiyOn uLLam,
kAloTu paTTa mAri
10
mAl varai miLirkkum uruminum koTitE!

uTan pOkAn'inRArai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu.-perumpatumanAr

19. n'eytal
iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
5
vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
celIiya cERiAyin, ivaLE
varuvai Akiya cil n'AL
vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!

puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

37. pAlai
piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
5
n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
anpilir akaRir Ayin, en param
Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
10
Arkali n'al ERu tiritarum
kAr cey mAlai varUum pOztE.

varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

61. kuRijci
kELAy, ella tOzi! alkal
vENavA n'aliya, veyya uyirA,
E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
5
'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
10
kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.

talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

69. mullai
pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
5
mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
10
ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
inaiyavAkit tOnRin,
vinai valittu amaital ARRalarmannE!

vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

84. pAlai
kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
titalai alkulum pala pArATTi,
n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
peru n'Ir oppin pEey veN tEr
5
maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
cuTumaN tacumpin mattam tinRa
piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
10
Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
iran'tOr mARRal ARRA
illin vAzkkai vallAtOrE.

piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

85. kuRijci
Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
ampal mUtUr aravam Ayinum,
kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
5
kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
vAraRkatilla-tOzi!-cAral
kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
10
kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!

talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

111. n'eytal
atta iruppaip pUvin anna
tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
5
ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
perug kazip pAkkam kallena
10
varumE-tOzi!-koNkan tErE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

113. pAlai
uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
pul arai irattip potip puRap pacug kAy
kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
5
'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
n'eytal uNkaN paital kUra,
pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
utiyan maNTiya oli talai jATpin
10
immen perug kaLattu iyavar Utum
Ampal am kuzalin Egki,
kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!

iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

119. kuRijci
tinai uN kEzal iriya, punavan
ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
5
in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
10
muyagkal peRukuvan allan;
pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

121. mullai
vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
5
puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
10
kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
el virun'tu ayarum manaivi
mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!

vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

124. n'eytal
onRu il kAlai anRil pOlap
pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
5
mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
teN n'Irk kumizi izitarum
taNNIr tataii n'inRa pozutE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

242. mullai
ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
pon enak konRai malara, maNi enap
pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
5
kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
kAmar n'ejcamoTu akalA,
10
tETUu n'inRa iralai ERE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

256. pAlai
n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
5
in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
10
kaN kavar vari n'izal vatiyum
taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.

'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

265. kuRijci
iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
aLLal ATiya puLLi varik kalai
vILai ampin villOr perumakan,
pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
5
pArattu anna-Ara mArpin
ciRu kOR cenni ArERRanna-
mAri vaN makiz Ori kollik
kali mayil kalAvattu anna, ivaL
oli men kUn'tal n'am vayinAnE.

pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

274. pAlai
n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
pon cey kAcin, oN pazam tAam
5
kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
irum puli vazagkum cOlai,
perug kal vaippin curan iRan'tOrE?

tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.

alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.