kokku

100. marutam
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
mArik kokkin kUral anna
kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
5
vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
pal A n'eTu n'irai villin oyyum
tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
10
pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
maN Ar kaNNin atirum,
n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.

parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

258. n'eytal
pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
5
poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
akal agkATi acai n'izal kuvitta
pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
10
marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.

tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

280. marutam
'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
taN tuRai Uran taNTAp parattamai
5
pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
n'al manai n'ani virun'tu ayarum
10
kaitUvu inmaiyin eytAmARE.

vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

326. kuRijci
kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
5
n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
pacalai Urum annO; pal n'AL
ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
vaNTu enum uNarAvAki,
10
malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.

tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr