kaLiRRiyAnai n'irai

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

2. kuRijci
kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
5
aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
10
kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
15
kagkul varutalum uriyai; paim putal
vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.

pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

3. pAlai
irug kazi mutalai mEen'tOl anna
karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
5
mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
10
koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
pul ilai marAatta akan cEN attam,
kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
15
kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
koTug kuzaikku amartta n'Okkam
n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?

mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

4. mullai
mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
paig kAR konRai men piNi aviza,
irumpu tirittanna mA iru maruppin,
paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
5
malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
10
pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
15
n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
pOtu aviz alarin n'ARum
Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.

tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

5. pAlai
aLi n'ilai poRAatu amariya mukattaL,
viLi n'ilai koLLAL, tamiyaL, menmela,
n'alam miku cEvaTi n'ilam vaTuk koLAa,
kuRuka van'tu, tan kUr eyiRu tOnRa
5
vaRitu akattu ezun'ta vAy al muRuvalaL,
kaNNiyatu uNarA aLavai, oNNutal,
vinai talaippaTutal cellA n'inaivuTan
muLin'ta Omai mutaiyal am kATTu,
paLigkattu anna pal kAy n'elli,
10
mOTTu irum pARai, ITTu vaTTu Eyppa,
utirvana paTUum katir teRu kavAan,
mAytta pOla mazuku n'unai tORRi,
pAttiyanna kuTumik kUrg kal,
viral n'uti citaikkum n'irai n'ilai atara,
15
paral murampu Akiya payam il, kAnam
iRappa eNNutir Ayin "aRattARu
anRu" ena mozin'ta tonRupaTu kiLavi
anna Aka' ennun'aL pOla,
munnam kATTi, mukattin uraiyA,
20
Ovac ceytiyin onRu n'inain'tu oRRi,
pAvai mAytta panin'Ir n'OkkamoTu,
Akattu oTukkiya putalvan pun talait
tU n'Ir payan'ta tuNai amai piNaiyal
mOyinaL uyirtta kAlai, mA malar
25
maNi uru izan'ta aNi azi tORRam
kaNTE kaTin'tanam, celavE oNToTi
uzaiyam Akavum inaivOL
pizaiyalaLmAtO, piritum n'Am eninE!

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavazugkiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

6. marutam
ari pey cilampin Ampal am toTalai,
aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
5
piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
vEza veN puNai tazIi, pUziyar
kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
10
En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
15
mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
20
pal vEl matti, kazAar anna em
iLamai cenRu tavat tollaHtE;
inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

7. pAlai
'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
5
kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
tan citaivu aRital ajci in cilai
10
ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
attak kaLvar A tozu aRuttena,
15
piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
20
Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
tuyt talai veN kAz peRUum
kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.

makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

9. pAlai
kol vinaip polin'ta, kUrg kuRum puzukin,
villOr tUNi vIgkap peyta
appu n'unai Eyppa arumpiya iruppai,
ceppu aTar anna ceg kuzai akamtORu,
5
izutin anna tIm puzal tuyvAy
uzutu kAN tuLaiya Aki, Ar kazalpu,
Ali vAnin kAloTu pARi,
tuppin anna ceg kOTTu iyavin,
n'eyttOr mImicai n'iNattin parikkum
10
attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
koTu n'uN Oti makaLir Okkiya
toTi mAN ulakkait tUNTu ural pANi,
n'eTu mAl varaiya kuTijaiyOTu iraTTum
kunRu pin oziyap pOki, uram turan'tu,
15
jAyiRu paTinum, 'Ur cEyttu' enAtu,
tunai pari turakkum tujcAc celavin
emminum, virain'tu val eyti, pal mAN
Ogkiya n'al il oru ciRai n'ilaii,
pAgkarp palli paTutoRum paravi,
20
kanRu puku mAlai n'inROL eyti,
kai kaviyAc cenRu, kaN putaiyAk kuRuki,
piTik kai anna pinnakam tINTi,
toTik kai taivarat tOyn'tanRukollO
n'ANoTu miTain'ta kaRpin, vAL n'utal,
25
am tIm kiLavik kuRumakaL
men tOL peRa n'acaiic cenRa en n'ejcE?

vinaimuRRi mINTa talaimakan tErppAkan kETpac colliyatu. - kallATanAr

10. n'eytal
vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
puL iRaikUrum mellam pulampa!
5
n'eytal uNkaN paitala kaluza,
pirital eNNinaiAyin, n'anRum
aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
10
pazan' timil konRa putu valaip paratavar
mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
maNam kamaz pAkkattup pakukkum
vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.

iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

11. pAlai
vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
5
am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
10
mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
azutal mEvala Aki,
15
pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!

talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

13. pAlai
tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
teRal aru marapin kaTavuT pENi,
kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
5
iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
tiru vIz mArpin tennavan maRavan
kuziyil koNTa marAa yAnai
moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
10
vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
15
n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
azal n'uti anna tOkai InRa
kazani n'el In kavaimutal alagkal
20
n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
veN kuruku n'arala, vIcum
n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!

poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

14. mullai
'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
5
am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
mullai viyan pulam parappi, kOvalar
kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
10
vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
manaiyOL col etir collalcellEn,
15
cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
20
kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.

pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

16. marutam
n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
tAtin alli avir itaz puraiyum,
mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
5
yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
10
'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
karaiya, van'tu viraivanen kavaii
15
kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
pENinen allenO makizn'a! vAnattu
aNagku arug kaTavuL annOL n'in
makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?

parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.

tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!

n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

20. n'eytal
perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
ekkarp punnai in n'izal acaii,
cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
5
jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
veN talaip puNari AyamoTu ATi,
maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
10
pal pUg kAnal alkinam varutal
kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
ellaiyum iravum ennAtu, kallena
15
valavan Ayn'ta vaN pari
n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

22. kuRijci
aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
5
'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
10
uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
15
oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
n'akkanen allenO yAnE eytta
20
n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?

varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

24. mullai
vELAp pArppAn vALaran' tumitta
vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
citaral am tuvalai tUvalin, malarum
5
taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
magkul mA mazai, ten pulam paTarum
pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
10
tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
15
tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
iravut tuyil maTin'ta tAnai,
uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.

talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

25. pAlai
"n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
5
vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
10
cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
pavaLac ceppil pon corin'tanna,
ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
15
vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
melliya iniya kURi, vallE
varuvar vAzi tOzi! porun'ar
cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
20
potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
in icai iyattin kaRagkum
kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

26. marutam
kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
mIn muL anna, veN kAl mA malar
poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
5
pulattal kUTumO tOzi! alkal
perug katavu poruta yAnai maruppin
irumpu cey toTiyin Era Aki,
mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
10
'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
titalai aNin'ta tEm koL men mulai
n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
15
vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
cevili kai en putalvanai n'Okki,
'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
20
celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
25
maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?

talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

27. pAlai
"koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
5
celpa" enpa' enpOy! n'alla
maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
koRkai am perum tuRai muttin anna
10
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
15
vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?

celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

28. kuRijci
meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
aruvi AnRa paig kAl tORum
5
iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
10
kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

29. pAlai
"toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
5
ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
iru vERu Akiya teri taku vanappin
mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
10
vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
15
vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
kommai vATiya iyavuL yAnai
n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
20
eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!

vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

30. n'eytal
n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
5
uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
perug kaLam tokutta uzavar pOla,
iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
10
pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
perumai enpatu keTumO oru n'AL
maNNA muttam arumpiya punnait
taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
15
vaNNam evanO?' enRanir celinE?

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan

31. pAlai
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
5
ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
10
puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
tamiz kezu mUvar kAkkum
15
mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

32. kuRijci
n'erun'al ellai Enal tOnRi,
tiru maNi oLirvarum pUNan van'tu,
puravalan pOlum tORRam uRazkoLa,
iraval mAkkaLin paNimozi payiRRi,
5
ciRu tinaip paTu kiLi kaTIiyar, pal mAN
kuLir koL taTTai matan ila puTaiyA,
'cUraramakaLirin n'inRa n'I maRRu
yAraiyO? em aNagkiyOy! uNku' enac
ciRupuRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
10
iku peyal maNNin jekizpu, ajar uRRa en
uL avan aRital ajci, uL il
kaTiya kURi, kai piNi viTAa,
verUum mAn piNaiyin orIi, n'inRa
en urat takaimaiyin peyarttu, piRitu envayin
15
colla valliRRum ilanE; allAn'tu,
inam tIr kaLiRRin peyarn'tOn inRum
tOlAvARu illai tOzi! n'Am cenmO.
cAy iRaip paNait tOT kizamai tanakkE
mAcu inRAtalum aRiyAn, EcaRRu,
20
en kuRaip puRanilai muyalum
aNkaNALanai n'akukam, yAmE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu; tOzikkut talaimakaL coRRatUum Am.- n'alveLLiyAr

33. pAlai
vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
"manai mAN kaRpin vANutal oziya,
kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
5
vILaip parun'tin kOL val cEval
vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
iLi tEr tIm kural icaikkum attam
celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
10
teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
yAmE emiyam Aka, n'IyE
oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
vel pOr vAnavan kolli mImicai,
15
n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
ceyvinai ARRuRa vilagkin,
20
eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?

talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

34. mullai
ciRu karum piTavin veN talaik kuRum putal
kaNNiyin malarum taN n'aRum puRavil,
toTutOR kAnavan kavai poRuttanna
iru tiri maruppin aNNal iralai
5
ceRi ilaip patavin ceg kOl men kural
maRi ATu marugkin maTap piNai arutti,
teL aRal tazIiya vAr maNal aTaikarai,
melkiTu kavuLa tujcu puRam kAkkum
perun'takaikku uTain'ta n'ejcam EmuRa,
10
celka, tErE n'al valam peRun'a!
pacai kol mel viral, perun' tOL, pulaitti
tuRai viTTanna tU mayir ekinam
tuNaiyoTu tiLaikkum kAppuTai varaippil,
cen' tArp paig kiLi munkai En'ti,
15
'inRu varal uraimO, cenRicinOr tiRattu' ena,
illavar aRital ajci, mellena
mazalai in col payiRRum
n'ANuTai arivai mAN n'alam peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

35. pAlai
InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
5
munai At tan'tu, murampin vIztta
vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
10
pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
tujcA muzavin kOvaR kOmAn
15
n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!

makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

36. marutam
pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
5
aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
10
tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
AlagkAnattu akan talai civappa,
15
cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
pOr val yAnaip polam pUN ezini,
n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
20
ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
konRu, kaLamvETTa jAnRai,
venRi koL vIrar Arppinum peritE!

talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

37. pAlai
maRan'tu, avaN amaiyAr Ayinum, kaRagku icaik
kagkul Otaik kali makiz uzavar
pogkazi mukan'ta tA il n'uN tukaL,
magkul vAnin, mAtiram maRaippa,
5
vaiku pular viTiyal vai peyarttu ATTi,
toziR cerukku anan'tar vITa, ezil takai
vaLiyoTu cinaiiya vaN taLir mAattuk
kiLi pOl kAya kiLait tuNar vaTittu,
puLippatan amaitta putuk kuTa malir n'iRai
10
veyil verin' n'iRutta payil itazp pacug kuTai,
kayam maNTu pakaTTin paruki, kAN vara,
koLLoTu payaRu pAl viraii, veLLik
kOl varain'tanna vAl aviz mitavai
vAgku kai taTutta pinRai, Ogkiya
15
parutiam kuppai cuRRi, pakal cela,
marutamara n'izal, erutoTu vatiyum
kAmar vEnilman itu,
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE!

talaimakaL tOzikku vanpuRai etir azin'tu colliyatu; pirivuNarttiya tOzi colliyatUum Am.-viRRURRu mUteyinanAr

38. kuRijci
viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
am cilai iTavatu Aka, vej celal
kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
5
varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
10
n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
15
paitalan peyaralankollO? ai tEyku
'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
kUum kaNaHtu em Ur' ena
Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.

tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

39. pAlai
'ozittatu pazitta n'ejcamoTu vazip paTarn'tu,
uLLiyum aRitirO, em?' ena, yAza n'in
muL eyiRRut tuvar vAy muRuval azugka,
n'Oy mun'tuRuttu n'otumal moziyal; n'in
5
Ay n'alam maRappenO maRRE? cEN ikan'tu
oli kazai picain'ta jeli cori oN poRi
paTu jemal putaiyap potti, n'eTu n'ilai
muLi pul mImicai vaLi cuzaRRuRAak
kATu kavar perun' tI OTuvayin OTalin,
10
atar keTuttu alaRiya cAttoTu orAgku
matar puli verIiya maiyal vEzattu
inam talai mayagkiya n'anan' talaip perug kATTu,
jAnRu tOnRu avir cuTar mAnRAl paTTena,
kaL paTar Oti! n'iR paTarn'tu uLLi,
15
aruj celavu ARRA Ar iTai, jerErenap
paran'tu paTu pAyal n'avvi paTTena,
ilagku vaLai ceRiyA ikutta n'OkkamoTu,
n'ilam kiLai n'inaivinai n'inRa n'iR kaNTu,
'innakai'! inaiyam Akavum, emvayin
20
UTal yAgku van'tanRu?' ena, yAza n'in
kOTu En'tu puruvamoTu kuvavu n'utal n'Ivi,
n'aRug katuppu uLariya n'annar amaiyattu,
vaRug kai kATTiya vAy al kanavin
ERRu EkkaRRa ulamaral
25
pORRAy Akalin, pulattiyAl, emmE!

poruL muRRiya talaimakan talaimakaLaik kaNTu colliyatu.- maturaic cegkaNNanAr

40. n'eytal
kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
mIn Ar kurukin men paRait tozuti
kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
5
acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
tAzai taLarat tUkki, mAlai
azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
10
aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
vAraRkatilla tOzi! kazani
veNNel arin'ar pinRait tatumpum
taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
15
ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
akamaTal cEkkum tuRaivan
in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!

talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

41. pAlai
vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
5
kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
kOziNar etiriya maratta, kavini,
kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
10
n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
15
am kaluz mAmai kiLaiiya,
n'uN pal titti, mAayOLE?

talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

42. kuRijci
mali peyal kalitta mArip pittikattuk
koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
taLir Er mEni, mAayOyE!
5
n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
10
perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
pallOr uvan'ta uvakai ellAm
ennuL peytan'taRRE cEN iTai
Ogkit tOnRum uyar varai
vAn tOy veRpan van'tamARE

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

43. pAlai
kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
5
n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
koy akai mullai kAloTu mayagki,
10
mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
Etil poruTpiNip pOki, tam
15
in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

44. mullai
van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
5
mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
Urka, pAka! oru vinai, kaziya
n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
10
anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
piNaial am kaNNip perum pUT cenni
15
azumpil anna aRAa yANar,
pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
taN kuTavAyil annOL
paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

45. pAlai
vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
5
AL il attattu uzuvai ukaLum
kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
ezil malar puraitalvENTum. alarE,
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
10
tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
in icai Arppinum peritE. yAnE,
kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
Atiman'ti pOla, pEtuRRu
15
alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
uTai matil Or araN pOla,
ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

46. marutam
cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
5
am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
10
vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
piNTa n'ellin aLLUr anna en
15
oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?

vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

47. pAlai
azivu il uLLam vazivazic ciRappa
vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
5
kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
10
oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
15
izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
cilampin kUtaLag kamazum veRpin
vEy purai paNait tOL, pAyum
n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.

talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

48. kuRijci
'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
5
mali pUj cAral, en tOzimArOTu
oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
10
pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
15
emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
n'ANi n'inRanemAka, pENi,
'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
20
pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
25
makanE tOzi!' enRanaL.
atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.

cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

49. pAlai
'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
5
kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
10
viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
kATu uTankazital aRiyin tan'tai
alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
15
celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
kOtai AyamoTu Orai tazIi,
tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!

uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

50. n'eytal
kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
5
pakalum n'amvayin akalAnAkip
payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
10
collin evanO pANa! 'elli
manai cEr peNNai maTi vAy anRil
tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.

tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr

51. pAlai
AL vazakku aRRa curattiTaik katir teRa,
n'IL eri paran'ta n'eTun' tAL yAttu,
pOz vaLi muzagkum, pullen uyarcinai,
muTai n'acai irukkaip peTai mukam n'Okki,
5
Un patittanna veruvaru cej cevi
eruvaic cEval karipu ciRai tIya,
vEnil n'ITiya vEy uyar n'anan'talai,
n'I uzan'tu eytum ceyvinaip poruT piNi
pal itaz mazaik kaN mAayOLvayin
10
piriyin puNarvatuAyin piriyAtu,
En'tu mulai muRRam vIgka, pal Uz
cEyizai teLirppak kavaii, n'ALum
manaimutal vinaiyoTum uvappa,
n'inai mAN n'ejcam! n'Igkutal maRan'tE.

poruLvayiR pirivu kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu.- perun'tEvanAr

52. kuRijci
'valan'ta vaLLi maran Ogku cAral,
kiLarn'ta vEgkaic cEN n'eTum pogkarp
pon n'Er putu malar vENTiya kuRamakaL
innA icaiya pUcal payiRRalin,
5
"E kal aTukkattu iruL aLaic cilampin
A koL vayap puli Akum aHtu" enat tam
malai kezu cIRUr pulampa, kallenac
cilaiyuTai iTattar pOtarum n'ATan
n'ejcu amar viyal mArpu uTaittu ena annaikku
10
aRivippEmkol? aRiyalemkol?' ena
irupAR paTTa cUzcci orupAl
cErn'tanRu vAzi, tOzi! 'yAkkai
in uyir kazivatuAyinum, n'in makaL
Aymalar uNkaN pacalai
15
kAma n'Oy' enac ceppAtImE.

talaimakaL vERupaTTamai aRin'ta cevilittAykku, tOzi,'aRattoTu n'iRRum' ena, talaimakaL colliyatu. - n'occin'iyamag kizAr

53. pAlai
aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
5
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
10
vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
vallA n'ejcam valippa, n'amminum
15
poruLE kAtalar kAtal;
'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

54. mullai
virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
kArum Arkali talaiyinRu. tErum
Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
5
vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
10
koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
15
pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
ponnuTait tAli en makan oRRi,
varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
20
vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
titalai alkul em kAtali
putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.

vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.

puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

56. marutam
n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
5
kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
taN tuRai Uran tiN tAr akalam
vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
10
parivoTu varUum pANan teruvil
puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
15
ennum tannum n'Okki,
mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.

parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

57. pAlai
ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
5
pukal EkkaRRa pullen ulavaik
kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
10
yAmE emiyam Aka, tAmE
pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
vI Er vaNNam koNTanRukollO
koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
15
mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
pAnAT kagkulum pakalum
AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

58. kuRijci
in icai urumoTu kanai tuLi talaii,
man uyir maTin'ta pAnAT kagkul,
kATu tEr vETTattu viLivu iTam peRAatu,
vari ataL paTutta cEkkai, teri izait
5
tEn n'ARu katuppin koTicciyar tan'tai,
kUtir, il ceRiyum kunRa n'ATa!
vanain'tu varal iLa mulai jemugka, pal Uz
viLagku toTi munkai vaLain'tu puRam cuRRa,
n'in mArpu aTaitalin initu AkinRE
10
n'um il pulampin n'um uLLutoRum n'aliyum
taNvaral acaiiya paNpu il vATai
patam peRukallAtu iTam pArttu n'ITi,
manaimaram ociya oRRip
palar maTi kagkul, n'eTum puRan'ilaiyE.

cETpaTuttu van'ta talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

59. pAlai
taN kayattu amanRa vaNTu paTu tuNai malarp
perun' takai izan'ta kaNNinai, peritum
varun'tinai, vAziyar, n'IyE! vaTAatu
vaN punal tozun'ai vAr maNal akan tuRai,
5
aNTar makaLir taN tazai uTIiyar
maram cela mititta mAal pOla,
pun talai maTap piTi uNIiyar, am kuzai,
n'eTu n'ilai yAam oRRi, n'anai kavuL
paTi jimiRu kaTiyum kaLiRE tOzi!
10
cUr marugku aRutta cuTar ilai n'eTu vEl,
cinam miku murukan taN paragkunRattu,
an'tuvan pATiya can'tu kezu n'eTu varai,
in tIm paij cunai IraNip polin'ta
taN n'aRug kazun'Irc ceN iyaR ciRupuRam
15
tAm pArATTiya kAlaiyum uLLAr
vIgku iRaip paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTu
aruj ceyaR poruTpiNi munni, n'ap
pirin'tu, cEN uRain'ar cenRa ARE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'Akan

60. n'eytal
perug kaTaR parappil cEyiRA n'aTugka,
koTun' tozil mukan'ta ceg kOl av valai
n'eTun' timil toziloTu vaikiya tan'taikku,
uppu n'oTai n'ellin mUral veN cORu
5
ayilai tuzan'ta am puLic corin'tu,
kozumIn taTiyoTu kuRumakaL koTukkum
tiN tErp poRaiyan toNTi anna em
oN toTi jemukkAtImO teyya;
'Utai ITTiya uyar maNal aTaikarai,
10
kOtai AyamoTu vaNTal taii,
Orai ATinum uyagkum n'in oLi' enak
konnum civappOL kANin, ven vER
koRRac cOzar kuTan'tai vaitta
n'ATu taru n'itiyinum ceRiya
15
arug kaTip paTukkuvaL, aRan il yAyE.

talaimakaRkut tOzi ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

61. pAlai
'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
5
Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
10
n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
pazakuvar AtalO aritE munAatu
15
muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
oN kEz vana mulaip polin'ta
n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.

talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

62. kuRijci
ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
5
mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
10
n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
Akam aTaitan'tOLE ven vER
kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
15
kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
maTavatu mANTa mAayOLE.

allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

63. pAlai
kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
5
muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
10
kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
kallen cIRUr elliyin acaii
mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
15
maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
cEk kOL aRaiyum taNNumai
kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.

talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

65. pAlai
unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
annai collum uykam; ennatUum
Iram cErA iyalpin poymmozic
cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
5
n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
pATic cenRa paricilar pOla
uva ini vAzi, tOzi! avarE,
pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
10
mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
uyaval yAnai verin'uc cenRanna
15
kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
20
ariyavAl' ena azugkiya celavE!

vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

66. marutam
'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
5
pallOr kURiya pazamozi ellAm
vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
10
mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
15
pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
20
kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
25
pazag kaNOTTamum n'aliya,
azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.

parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

67. pAlai
yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
5
aram pOz n'utiya vALi ampin,
n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
n'elli n'ILiTai elli maNTi,
n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
peyarum pITum ezuti, atartoRum
10
pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
mozi peyar tEem tarumAr, mannar
kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
15
'uru il pEey UrAt tEroTu
n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
ilagku paral imaikkum' enpa n'am
n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!

poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

68. kuRijci
'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
in icai aruvip pATum ennatUum
kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
5
UTTiyanna oN taLirc ceyalai
Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
10
man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
15
imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
20
akal vAyp pAn'taT paTAarp
pakalum ajcum panik kaTuj curanE.

talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

69. pAlai
Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
Azal AnRicin n'IyE. uritinin
5
Ital inpam veHki, mEvarac
cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
parArai n'elli am puLit tiraL kAy
kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
10
viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
15
cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
n'ankalam tarUum vayavar perumakan
cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
talai n'AL alarin n'ARum n'in
20
alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.

'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

70. n'eytal
koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
5
n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
alar vAyp peNTir ampal tURRa,
palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
pon vI jAzaloTu punnai varikkum
10
kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
15
velpOr irAman aru maRaikku avitta
pal vIz Alam pOla,
oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

71. pAlai
n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
5
mai il mAn inam maruLa, paiyena
ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
akal iru vAnam am majcu Ina,
pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
10
kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
15
matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
itu kol vAzi, tOzi! en uyir
vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?

poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

73. pAlai
pinnoTu muTitta maNNA mucci
n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
5
vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
en azipu iragkum n'innoTu yAnum
ARu anRu ennA vERu al kATci
10
iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
kANiya vammO kAtal am tOzi!
koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
15
piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
viTu poRic cuTarin minni, avar
cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.

talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

74. mullai
vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
kuruti uruvin oN cem mUtAy
5
peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
paig koTi mullai men patap putu vI
veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
10
maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
"tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
vanpuRai in col n'an pala payiRRum
n'in valittu amaikuvenmannO alkal
15
punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
kallAk kOvalar Utum
val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!

talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

75. pAlai
"aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
poruL" ena valitta poruL al kATciyin
main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
5
kari kutir maratta kAna vAzkkai,
aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
10
ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
15
iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
20
mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
AnA n'Oyai Aka, yAnE
piriyac cUztalum uNTO,
aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'

'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

76. marutam
maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
taN tuRai Uran em cEri van'tena
in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
5
avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
10
Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
am taN kAviri pOla,
koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.

'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

77. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
5
iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
10
taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
pul arai ittip pukar paTu n'Izal
el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
15
vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
porun'tA mannar aruj camattu uyartta
tirun'tuilai eHkam pOla,
arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.

talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?

kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

79. pAlai
tOT patan amaitta karug kai ATavar
kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
pAr uTai marugkin URal maNTiya
5
van pulam tumiyap pOki, kogkar
paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
akal iru vicumpin UnRit tOnRum
n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
10
'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
koTu vil eyinar kOT curam paTara,
15
n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
kal piRagku attam pOki,
n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

80. n'eytal
koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
5
puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
10
ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
punnaiam kAnal, pakal van'tImE.

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

81. pAlai
n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
5
irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
10
vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
mai ezil uNkaN kaluza
15
aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?

pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?

tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

83. pAlai
valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
5
karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
kallA iLaiyar perumakan pulli
10
viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
eyta van'tanavAltAmE n'eytal
kUmpu viTu n'ikar malar anna
En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

84. mullai
malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
5
iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
10
cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
eri purai pal malar piRaza vAgki,
arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
15
arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
vinaivayin peyarkkum tAnai,
punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!

talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

85. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
5
Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
10
n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
varutum, yAm' enat tERRiya
15
paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.

talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

86. marutam
uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
taN perum pan'tart taru maNal jemiri
manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
5
kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
potu cey kampalai mutu cem peNTir
10
munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
15
n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
20
Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
25
n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
oyyena iRaijciyOLE mAvin
30
maTam koL mataiiya n'Okkin,
oTugku Ir Oti, mAayOLE.

vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

87. pAlai
tIm tayir kaTain'ta tiraL kAl mattam,
kanRu vAy cuvaippa, munRil tUgkum
paTalaip pan'tarp pul vEy kurampai,
n'alkUr cIRUr ellit tagki,
5
kuTumi n'eRRi n'eTu marac cEval
talaik kural viTiyaR pOki, munAatu,
kaTugkaN maRavar kal kezu kuRumpin
ezun'ta taNNumai iTag kaT pANi,
aruj curam celvOr n'ejcam tuNNena,
10
kunRu cEr kavalai, icaikkum attam,
n'ani n'ITu uzan'tanaimannE! atanAl
uva ini vAziya, n'ejcE! mai aRa
vaiku cuTar viLagkum vAn tOy viyal n'akarc
cuNagku aNi vana mulai n'alam pArATTi,
15
tAz irug kUn'tal n'am kAtali
n'IL amai vanappin tOLumAr aNain'tE.

vinai muRRi mILum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu.- maturaip pErAlavAyAr

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

89. pAlai
teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
5
kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
10
viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
mai paTu tiN tOL malira vATTi,
poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
15
arug kalam teRutta perum pukal valattar,
vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
mellen cEvaTi meliya Eka
vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
20
aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
iTu maNaR pan'taruL iyalum,
n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

90. n'eytal
mUttOr anna veN talaip puNari
iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
5
ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
10
perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
'uRum' enak koLkun'ar allar
n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.

pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

92. kuRijci
n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
ceg kaN irum puli kuzumum cAral
5
vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
10
taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
tirumaNi viLakkin peRukuvai
iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.

iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

93. pAlai
kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
Arag kaNNi aTupOrc cOzar
5
aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
vATA vEmpin, vazuti kUTal
10
n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
15
n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
20
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
taN Anporun'ai maNalinum palavE.

vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

95. pAlai
paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
5
evanO? vAzi, tOzi! porikAl
pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
Inal eNkin irug kiLai kavarum
10
curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
n'iraiyap peNTir innA kURuva
puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
n'am uNarn'tu ARiya koLkai
15
annai munnar, yAm en, itaR paTalE?

pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

96. marutam
n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
pazanap poykai aTaikaraip pirampin
ara vAy anna am muL n'eTug koTi
5
aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
kazaniam paTappaik kAjci Ura!
'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
10
koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
15
iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
kaLiRu kavar kampalai pOla,
alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.

tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

97. pAlai
'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
5
irug kal muTukkart tiRRi keNTum
kolai vil ATavar pOla, palavuTan
perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
10
n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
vayalai vEli viyalUr anna, n'in
alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
15
Azal' enRi tOzi! yAza en
kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
20
kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
pukai purai am majcu Ura,
n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

98. kuRijci
pani varai n'ivan'ta payam kezu kavAan,
tuni il koLkaiyoTu avar n'amakku uvan'ta
iniya uLLam innAAka,
munitaka n'iRutta n'alkal evvam
5
cUr uRai veRpan mArpu uRat taNital
aRin'atanaL allaL, annai; vArkOl
ceRin'tu ilagku el vaLai n'ekizn'tamai n'Okki,
kaiyaRu n'ejcinaL vinavalin, mutuvAyp
poy val peNTir pirappu uLarpu irIi,
10
'murukan Ar aNagku' enRalin, atu cettu,
Ovattanna vinai punai n'al il,
'pAvai anna palar Ay mAN kavin
paNTaiyin ciRakka, en makaTku' enap paraii,
kUTu koL in iyam kaRagka, kaLan izaittu,
15
ATu aNi ayarn'ta akan perum pan'tar,
veN pOz kaTampoTu cUTi, in cIr
aitu amai pANi irIi, kaipeyarA,
celvan perum peyar Etti, vElan
veRi ayar viyan kaLam poRpa, vallOn
20
poRi amai pAvaiyin tUgkal vENTin,
en AmkollO? tOzi! mayagkiya
maiyaR peNTirkku n'ovval Aka
ATiya pinnum, vATiya mEni
paNTaiyin ciRavAtuAyin, im maRai
25
alar AkAmaiyO aritE, aHtAnRu,
aRivar uRuviya allal kaNTaruLi,
veRi kamaz n'eTu vEL n'alkuvaneninE,
'ceRitoTi uRRa cellalum piRitu' enak
kAn kezu n'ATan kETpin,
30
yAn uyirvAztal ataninum aritE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALaic colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - veRipATiya kAmakkaNNiyAr

99. pAlai
vAL vari vayamAn kOL ukir anna
cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
citaral cemmal tAay, matar ezil
mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
5
mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
atiral paran'ta am taN pAtiri
utirvI am cinai tAay, etir vI
marAa malaroTu virAay, parAam
aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
10
n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!

uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!

tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr

101. pAlai
amma vAzi, tOzi! 'immai
n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
5
cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
10
kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
akal iru vicumpiRku OTam pOla,
pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
15
pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
taN kAr Aliyin, tAvana utirum
pani paTu pal malai iRan'tOrkku
munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!

piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

102. kuRijci
uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
uraitta can'tin Ural irug katuppu
aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
5
oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
peru varai marugkil kuRijci pATa;
kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
10
Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
kAvalar aRital Ompi, paiyena
vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
15
in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
n'alkAmaiyin ampal Aki,
orugku van'tu uvakkum paNpin
iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?

iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

103. pAlai
n'izal aRu n'anan'talai, ezAl ERu kuRitta
katirtta cenni, n'uNagku cen' n'Avin,
vitirtta pOlum am n'uN pal poRi,
kAmar cEval Emam cEppa;
5
muLi aril pulampap pOki, munAatu
murampu aTain'tirun'ta mUri manRattu,
atar pArttu alkum A kezu ciRukuTi,
uRaiyun'ar pOkiya Ogku n'ilai viyal manai,
iRai n'izal oru ciRaip pulampu ayA uyirkkum
10
vem munai aruj curam n'In'ti; tamvayin
INTu vinai marugkin mINTOrman ena,
n'aLLen yAmattu uyavuttuNai Aka
n'ammoTu pacalai n'OnRu, tammoTu
tAnE cenRa n'alanum
15
n'alkArkollO, n'Am n'ayan'ticinOrE?

talaimakan pirivinkaN, talaimakaL tOzikkuc coRRatu.- kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

104. mullai
vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
5
mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
vAgkucinai poliya ERi; putala
pUg koTi avaraip poy ataL anna
uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
10
mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
15
pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
Ay toTi arivai kUn'taR
pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!

vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

105. pAlai
akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
oL ilait toTalai taii, mellena
n'al varai n'ATan taRpArATTa
yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
5
maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
10
cil parik kutirai, pal vEl ezini
keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
vinai val ampin vizut toTai maRavar
tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
15
vIgku men curaiya ERRinam tarUum
mukai talai tiRan'ta vEniR
pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

106. marutam
eri akain'tanna tAmaraip pazanattu,
pori akain'tanna pogku pal ciRu mIn,
veRi koL pAcaTai, uNIiyar, paippayap
paRai tapu mutu ciral acaipu van'tu irukkum
5
tuRaikEz Uran peNTu tan kozun'anai
n'ammoTu pulakkum enpa n'Am atu
ceyyAm Ayinum, uyyAmaiyin,
ceRitoTi teLirppa vIci, ciRitu avaN
ulaman'tu varukam cenmO tOzi!
10
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
veLiRu il kaRpin maNTu amar aTutoRum
kaLiRu peRu valcip pANan eRiyum
taNNumaik kaNNin alaiiyar, tan vayiRE.

talaimakaL tannaip puRagkURinALAkak kETTa parattai, avaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr

107. pAlai
n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
5
irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
10
pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
15
oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
mAlai in tuNaiAki, kAlaip
20
pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
maNa manai kamazum kAnam
tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.

tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

108. kuRijci
puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
ottanRumannAl! evankol? muttam
varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
5
paLigku corivatu pOl pARai varippa,
kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
10
iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
aruLAn vAzi, tOzi! alkal
viravup poRi majjai verIi, aravin
aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
kAyA men cinai tOya n'ITip
15
pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
kai ATu vaTTin tOnRum
mai ATu cenniya malaikizavOnE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

109. pAlai
pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
5
kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
10
vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
aRan il vEn'tan ALum
15
vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.

iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr

110. n'eytal
annai aRiyinum aRika; alarvAy
am men cEri kETpinum kETka;
piRitu onRu inmai aRiyak kURi,
koTuj cuzip pukAart teyvam n'Okki,
5
kaTuj cUL tarukuvan, n'inakkE; kAnal
toTalai AyamoTu kaTal uTan ATiyum,
ciRRil izaittum, ciRu cORu kuvaiiyum,
varun'tiya varuttam tIra, yAm ciRitu
irun'tanamAka, eyta van'tu,
10
'taTa men paNait tOL maTa n'allIrE!
ellum ellinRu; acaivu mika uTaiyEn;
mel ilaip parappin virun'tu uNTu, yAnum ik
kallen ciRukuTit tagkin maRRu evanO?'
ena mozin'tananE, oruvan. avaR kaNTu,
15
iRaijciya mukattem puRam cErpu porun'ti,
'ivai n'umakku uriya alla; izin'ta
kozu mIn valci' enRanam, izumena.
'n'eTug koTi n'uTagkum n'AvAy tOnRuva
kANAmO?' enak kAlin citaiyA,
20
n'illAtu peyarn'ta pallOruLLum
ennE kuRitta n'OkkamoTu, 'n'annutAl!
ozikO yAn?' ena azitakak kURi,
yAn 'peyarka' enna, n'Okki, tAn tan
n'eTun' tErk koTijci paRRi
25
n'inROn pOlum enRum en makaTkE.

tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - pOn'taip pacalaiyAr

111. pAlai
uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
varuvar vAzi, tOzi! araca
yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
5
alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
mazai ena maruNTa mammar pala uTan
OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
10
attak kEzal aTTa n'aR kOL
cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
kuruti Arum eruvaic cej cevi,
maNTu amar azuvattu ellik koNTa
puN tEr viLakkin, tOnRum
15
viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

112. kuRijci
kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
5
InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
10
tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
paziyoTu varUum inpam veHkAr;
varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
15
maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
tonRu iyal marapin manRal ayara,
peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.

iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

114. mullai
'kELAy, ella! tOzi! vElan
veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
5
aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
10
yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
15
aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

116. marutam
eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
5
periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
10
vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
alar AkinRAl tAnE; malartAr,
mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
15
uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
OTupuRam kaNTa jAnRai,
ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!

ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

120. n'eytal
n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
ellai paippayak kazippi, kuTavayin
5
kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
azal toTagkinaLE peruma! atanAl
10
kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
15
anRil akavum AgkaN,
ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?

tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr