11-20

11. pAlai
vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
5
am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
10
mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
azutal mEvala Aki,
15
pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!

talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

13. pAlai
tan kaTaR piRan'ta muttin Aramum,
munai tiRai koTukkum tuppin, tan malait
teRal aru marapin kaTavuT pENi,
kuRavar tan'ta can'tin Aramum,
5
iru pEr Aramum ezil peRa aNiyum
tiru vIz mArpin tennavan maRavan
kuziyil koNTa marAa yAnai
moziyin uNarttum ciRu varai allatu,
varai n'ilai inRi iravalarkku Iyum,
10
vaL vAy ampin, kOTaip porun'an
paNNi taiiya payam kezu vELviyin,
vizumitu n'ikazvatu Ayinum teRku Erpu,
kazi mazai pozin'ta pozutu koL amaiyattu,
cAyal in tuNai ivaT pirin'tu uRaiyin,
15
n'Oy inRAka ceyporuL! vayiRpaTa
mAcu il tU maTi virin'ta cEkkai,
kavavu inpuRAmaik kazika vaLa vayal,
azal n'uti anna tOkai InRa
kazani n'el In kavaimutal alagkal
20
n'irampu akan ceRuvil varampu aNaiyAt tuyalvara,
pulampoTu van'ta pozutu koL vATai,
ilagku pUg karumpin Er kazai irun'ta
veN kuruku n'arala, vIcum
n'uN pal tuvalaiya taN pani n'ALE!

poruLvayiR piriyaluRRa talaimakanait tOzi celavazugkuvittatu; uTampaTTa tUum Am. - perun'talaic cAttanAr

14. mullai
'arakkattu anna cen' n'ilap peru vazi,
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
Iyal mUtAy varippa, pavaLamoTu
maNi miTain'tanna kunRam kavaiiya
5
am kATTu Ar iTai, maTap piNai tazIi,
tiri maruppu iralai pul arun'tu ukaLa,
mullai viyan pulam parappi, kOvalar
kuRum poRai marugkin n'aRum pU ayara,
patavu mEyal arun'tu matavu n'aTai n'al An
10
vIgku mAN ceruttal, tIm pAl piliRRa,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
mAlaiyum uLLAr Ayin, kAlai
yAgku Akuvamkol? pANa!' enRa
manaiyOL col etir collalcellEn,
15
cevvazi n'al yAz icaiyinen, paiyena,
kaTavuL vAztti, paiyuL meyn' n'iRuttu,
avar tiRam celvEn kaNTanen, yAnE
viTu vicaik kutirai vilagku pari muTuka,
kal porutu iragkum pal Ar n'Emik
20
kAr mazai muzakku icai kaTukkum,
munai n'al Uran, punai n'eTun' tErE.

pANan tanakkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - okkUr mAcAttanAr

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

16. marutam
n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
tAtin alli avir itaz puraiyum,
mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
5
yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
10
'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
karaiya, van'tu viraivanen kavaii
15
kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
pENinen allenO makizn'a! vAnattu
aNagku arug kaTavuL annOL n'in
makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?

parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr

17. pAlai
vaLam kezu tiru n'akarp pan'tu ciRitu eRiyinum,
iLan' tuNai AyamoTu kazagku uTan ATinum,
'uyagkinRu, annai! en mey' enRu acaii,
mayagku viyar poRitta n'utalaL, taNNena,
5
muyagkinaL vatiyummannE! iniyE,
toTi mAN cuRRamum emmum uLLAL,
n'eTu mozit tan'tai arug kaTi n'Ivi,
n'otumalALan n'ejcu aRap peRRa en
ciRu mutukkuRaivi cilampu Ar cIRaTi
10
vallakol, cellat tAmE kallena
Ur ezun'tanna uru kezu celavin,
n'Ir il attattu Ar iTai, maTutta,
koTug kOl umaNar, pakaTu tezi teL viLi
n'eTum perug kunRattu imiz koLa iyampum,
15
kaTug katir tirukiya, vEy payil, piRagkal,
perug kaLiRu urijciya maN arai yAattu
aruj curak kavalaiya atar paTu marugkin,
n'IL arai ilavattu Uz kazi pal malar,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUr,
20
n'ey umiz cuTarin kAl porac cilki,
vaikuRu mInin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.

tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!

n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

20. n'eytal
perun'Ir azuvattu en'tai tan'ta
kozu mIn uNagkaR paTu puL Oppi,
ekkarp punnai in n'izal acaii,
cekkar jeNTin kuNTu aLai keNTi,
5
jAzal Ogku cinait toTutta koTug kazit
tAzai vIz kayiRRu Ucal tUgki,
koNTal iTu maNal kuravai munaiyin
veN talaip puNari AyamoTu ATi,
maNip pUm pain' tazai taii, aNittakap
10
pal pUg kAnal alkinam varutal
kavvai n'al aNagku uRRa, iv Ur,
koTitu aRi peNTir coRkoNTu, annai
kaTi koNTanaLE tOzi! 'perun'tuRai,
ellaiyum iravum ennAtu, kallena
15
valavan Ayn'ta vaN pari
n'ilavu maNal koTkum Or tEr uNTu' enavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatu. - ulOccanAr