151-160

151. pAlai
'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
5
Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
10
arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
maNi Orttanna teN kural
15
kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

153. pAlai
n'OkO yAnE; n'Otakum uLLam;
am tIm kiLavi AyamoTu kezIi,
pan'tuvazip paTarkuvaL Ayinum, n'on'tu n'ani,
vempumman, aLiyaLtAnE iniyE,
5
vankaNALan mArpuuRa vaLaii,
in coR piNippa n'ampi, n'am kaN
uRutaru vizumam uLLAL, oyyenat
teRu katir ulaiiya vEnil veg kATTu,
uRu vaLi oli kazaik kaN uRupu tINTalin,
10
poRi pitirpu eTutta pogku ezu kUr erip
paitu aRu cimaiyap payam n'Igku Ar iTai
n'al aTikku amain'taalla; mel iyal
vallun'aLkollO tAnE elli
Ogku varai aTukkattu uyarn'ta cenni
15
mInoTu polin'ta vAnin tOnRi,
tEm pAyn'tu Arkkum teri iNark kOgkin
kAl uRak kazanRa kaL kamaz putu malar
kai viTu cuTarin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

makaT pOkkiya cevilittAy coRRatu. - cEramAn iLagkuTTuvan

154. mullai
paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
5
cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
vej cina aravin pai aNan'tanna
taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
tiri maruppu iralai teL aRal parukik
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
10
kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
OTupari meliyAk koycuvaR puravit
tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
Urmati valava! tErE cIr mikupu
n'am vayiR purin'ta koLkai
15
am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

155. pAlai
aRankaTaip paTAa vAzkkaiyum, enRum
piRankaTaic celAac celvamum, iraNTum
poruLin Akum, punaiyizai!' enRu, n'am
iruL Er aimpAl n'IviyOrE
5
n'Oy n'Am uzakkuvam Ayinum, tAm tam
cey vinai muTikka; tOzi! palvayin
paya n'irai cErn'ta pAz n'ATTu AgkaN
n'eTu viLik kOvalar kUval tONTiya
koTu vAyp pattal vArn'tu uku ciRu kuzi,
10
n'Ir kAy varuttamoTu cErviTam peRAtu
perug kaLiRu mititta aTiyakattu, irum puli
otugkuvana kazin'ta cetumpal Ir vazi,
ceyir tIr n'Avin vayiriyar pinRai
maN Ar muzavin kaNNakattu acaitta
15
viral UnRu vaTuvin tOnRum
maral vATu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

156. marutam
muracuTaic celvar puravic cUTTum
mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
mUtA tinRal ajci, kAvalar
5
pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
tIm punal Ura! tiRavatAkak
kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
10
kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
'poytal ATip polika!' ena van'tu,
n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
15
n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?

talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

157. pAlai
ariyaR peNTir alakiR koNTa
pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
5
vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
elli malarn'ta paig koTi atiral
perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
kAna yAnai kavaLam koLLum
ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
10
n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
munai pulam peyartta pullen manRattu,
peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
vinai azi pAvaiyin ulaRi,
manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

158. kuRijci
'urum uraRu karuviya peru mazai talaii,
peyal AnRu avin'ta tUgkuiruL n'aTun'AL,
minnu n'imirn'tanna kanagkuzai imaippa,
pinnu viTu n'eRiyin kiLaiiya kUn'talaL,
5
varai izi mayilin olkuvanaL otugki,
miTai Urpu iziya, kaNTanen, ivaL' ena
alaiyal vAzi! vENTu, annai! n'am paTappaic
cUruTaic cilampil, cuTarppU vEyn'tu
tAm vENTu uruvin aNagkumAr varumE;
10
n'anavin vAyE pOlat tujcun'ark
kanavu ANTu maruTTalum uNTE; ivaLtAn
cuTar inRu tamiyaLum panikkum; veruvara
manRa marAatta kUkai kuzaRinum,
n'ejcu azin'tu araNam cErum; atantalaip
15
pulik kaNattanna n'Ay toTarviTTu,
murukan anna cIRRattuk kaTun' tiRal
en'taiyum illan Aka,
ajcuvaL allaLO, ivaL itu ceyalE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi cevilittAykkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu. - kapilar

159. pAlai
teN kazi viLain'ta veN kal uppin
koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
5
vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
aru munai alaitta perum pukal valattar,
kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
10
uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
15
vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
20
ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

160. n'eytal
oTugku Ir Oti n'inakkum aRRO?
n'aTugkinRu, aLittu, en n'iRai il n'ejcam.
aTumpu koTi citaiya vAgki, koTug kazik
kuppai veN maNaR pakkam cErtti,
5
n'iRaic cUl yAmai maRaittu InRu, putaitta
kOTTu vaTTu uruvin pulavu n'ARu muTTai
pArppu iTan Akum aLavai, pakuvAyk
kaNavan Ompum kAnal am cErppan:
muL uRin ciRattal ajci, mella
10
vAvu uTaimaiyin vaLpin kATTi,
Et tozil n'avinRa ezil n'aTaip puravi
cezu n'Irt taN kazi n'In'talin, Azi
n'utimukam kuRain'ta poti mukiz n'eytal,
pAmpu uyar talaiyin, cAmpuvana n'ivappa,
15
ira van'tanRAl tiN tEr; karavAtu
ollena olikkum iLaiyaroTu val vAy
aravac cIRUr kANa,
pakal van'tanRAl, pAypari ciRan'tE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. kumuzijAzalAr n'appacalaiyAr