161-170

161. pAlai
vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
aTi amai pakazi Ara vAgki;
vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
5
paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
eruvaic cEval INTukiLai payirum
veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
10
curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
n'al varal iLa mulai n'anaiya;
pal itaz uNkaN paran'tana paniE.

pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

162. kuRijci
koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
kaTal kaNTanna mAka vicumpin
azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
5
kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
10
aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
15
kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
20
vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
n'Er koL n'eTu varaik kavAan
25
cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.

iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

163. pAlai
viN atirpu talaiiya, viravu malar kuzaiya,
taN mazai pozin'ta tAzpeyaR kaTai n'AL,
emiyam Aka, tuni uLam kUra,
cenROr uLLic cil vaLai n'ekiza,
5
peru n'acai uLLamoTu varun'acai n'Okki
viLiyum evvamoTu, 'aLiyaL' ennAtu
kaLiRu uyirttanna kaN azi tuvalai
muLari kariyum munpanip pAnAL,
kunRu n'ekizppu anna kuLir koL vATai!
10
enakkE van'tanai pORi! punaR kAl
ayir iTu kuppaiyin n'ejcu n'ekizn'tu aviza,
koTiyOr cenRa tEettu, maTiyAtu
inaiyai Akic celmati;
vinai vituppuRun'ar uLLalum uNTE!

pirivinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

164. mullai
katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
5
poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
10
innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
kan'tu kAl ocikkum yAnai,
vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!

pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

165. pAlai
kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
5
erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
10
taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
arumakaLE ena muyagkinaL azumE!

makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

166. marutam
'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
5
n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
10
manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
putuvatu van'ta kAvirik
15
kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?

parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

167. pAlai
vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
pacug kAz alkul mAayOLoTu
vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
5
initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
10
Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
15
ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
kUr mukac citalai vEyn'ta
20
pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

168. kuRijci
yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
5
n'al An parappin kuzumUr AgkaN
koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
10
tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
kAnavar maTin'ta kagkul;
mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?

iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

169. pAlai
maram talai karin'tu n'ilam payam vATa,
alagkukatir vEyn'ta azal tikaz n'anan'talai,
puli tolaittu uNTa perug kaLiRRu ozi Un
kali kezu maRavar kAzk kOttu ozin'tatai,
5
jeli kOR ciRu tI mATTi, oli tiraik
kaTal viLai amiztin kaNam cAl umaNar
cunai koL tIm n'Irc cORRu ulaik kUTTum
curam pala kaTan'ta n'am vayin paTarn'tu; n'ani
pacalai pAyn'ta mEniyaL, n'eTitu n'inain'tu,
10
cel katir mazukiya pulampu koL mAlai
mel viral cErttiya n'utalaL, malkik
kayal umiz n'Irin kaN pani vAra,
perun' tOL n'ekizn'ta cellaloTu
varun'tumAl, aLiyaL, tirun'tizaitAnE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - toNTiyAmUrc cAttanAr

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr