181-190

181. pAlai
tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
5
aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
oN katir uruppam putaiya OrAgku
vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
10
vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
ekkar iTTa kuppai veN maNal
vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
15
jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
AlamuRRam kavin peRat taiiya
poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
20
makara n'eRRi vAn tOy puricaic
cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
25
aNagkucAl, arivai irun'ta
maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.

iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

182. kuRijci
pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
5
OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
vETTam pOkiya kuRavan kATTa
kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
10
uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
kaTum pakal varutal vENTum teyya
atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
15
uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
kamaz itaz alari tAay vElan
veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
peru varai n'aNNiya cAralAnE.

tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

183. pAlai
'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
titalai alkul av vari vATavum,
attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
5
n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
10
kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
kuLir koL piTavin kUr mukai alari
vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
kUtir aRcirattu Utai tURRa,
pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
15
varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?

talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

184. mullai
kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
n'annarATTikku anRiyum, enakkum
initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
5
arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
pun talai putaitta kozug koTi mullai
10
Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
15
celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
cekkar vAnam cenRa pozutil,
kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
tAr maNi pala uTan iyampa
cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.

talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

185. pAlai
el vaLai jekizac cAay, Ayizai
n'al eziR paNait tOL irug kavin aziya,
perug kaiyaRRa n'ejcamoTu n'at tuRan'tu,
irumpin in uyir uTaiyOr pOla,
5
valittu vallinar, kAtalar; vATal
oli kazai n'ivan'ta n'elluTai n'eTu vetir
kali koL maLLar vil vicaiyin uTaiya,
paitu aRa vempiya kal poru parappin
vEnil attattu AgkaN, vAn ulan'tu
10
aruvi AnRa uyarcimai marugkil,
peru vizA viLakkam pOla, pala uTan
ilai ila malarn'ta ilavamoTu
n'ilai uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pAlaipATiya perugkaTugkO

186. marutam
vAnam vENTA vaRan il vAzkkai
n'On jAN vinaijar kOL aRin'tu Irkkum
mIn mutir ilajcik kalitta tAmarai
n'Irmicai n'ivan'ta n'eTun' tAL akal ilai
5
irug kayam tuLagka, kAl uRutoRum
perug kaLiRRuc ceviyin alaikkum UranoTu
ezun'ta kauvaiyO peritE; n'aTpE,
kozug kOl vEzattup puNai tuNaiyAkap
punal ATu kENmai anaittE; avanE,
10
oN toTi makaLir paNTai yAz pATa,
Irn' taN muzavin eRikuNil vitirppa,
taN n'aRuj cAn'tam kamazum tOL maNan'tu,
innum piRaL vayinAnE; manaiyOL
emmoTu pulakkum enpa; ven vEl,
15
mAri ampin, mazaittOR pazaiyan
kAviri vaippin pOor anna, en
ceRivaLai uTaittalO ilenE; uritinin
yAm tan pakaiyEm allEm; cErn'tOr
tiru n'utal pacappa n'Igkum
20
kozun'anum cAlum, tan uTan uRai pakaiyE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, illiTaip parattai colli n'erugkiyatu. -paraNar

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

188. kuRijci
perug kaTal mukan'ta irug kiLaik koNmU!
iruNTu uyar vicumpin valan Erpu vaLaii,
pOrppu uRu muracin iragki, muRai purin'tu
aRan n'eRi pizaiyAt tiRan aRi mannar
5
aruj camattu etirn'ta peruj cey ATavar
kazittu eRi vALin, n'aLippana viLagkum
minnuTaik karuviyai Aki, n'ALum
konnE ceytiyO, aravam? pon ena
malarn'ta vEgkai mali toTar aTaicci,
10
polin'ta AyamoTu kANtaka iyali,
tazalai vAgkiyum, taTTai Oppiyum,
azal Er ceyalai am tazai acaiiyum,
kuRamakaL kAkkum Enal
puRamum tarutiyO? vAziya, mazaiyE!

iravil ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - vIrai veLiyan tittanAr

189. pAlai
pacum pazap palavin kAnam vempi,
vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
5
vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
vev varai attam cuTTi, paiyena,
vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
titalai alkul kuRumakaL avanoTu
10
cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
n'annarALar kUTu koL in iyam
tEr Ur teruvil tatumpum
15
Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

190. n'eytal
tirai uzan'tu acaiiya n'iraivaLai AyamoTu
uppin kuppai ERi, el paTa,
varu timil eNNum tuRaivanoTu, UrE
oru tan koTumaiyin alar pATummE;
5
alamaral mazaik kaN amarn'tu n'OkkAL;
alaiyal vAzi! vENTu, annai! uyarcimaip
potumpil, punnaic cinai cErpu irun'ta
vampa n'Arai iriya, oru n'AL,
pogku varal UtaiyoTu puNari alaippavum,
10
uzaikkaTal vazagkalum uriyan; atantalai
irug kazip pukAar porun'tat tAkki
vayac cuRA eRin'tena, valavan azippa,
ezil payam kunRiya ciRai azi tozila
n'iraimaNip puravi virain'aTai tavira,
15
izumen kAnal vizu maNal acaii,
Ayn'ta pariyan van'tu, ivaN
mAnRa mAlaic cErn'tanRO ilanE!

tOzi cevilittAykku aRattoTu n'inRatu. - ulOccanAr