211-220

211. pAlai
kELAy, ella! tOzi! vAliya
cutai virin'tanna pal pU marAam
paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
5
taN mazai Aliyin tAay, uzavar
veNNel vittin aRaimicai uNagkum
pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
10
piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
vankaN katavin veNmaNi vAyil,
15
matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
n'Ir olittanna pEer
alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

212. kuRijci
tA il n'al pon taiiya pAvai
viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
5
muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
icai Orttanna in tIm kiLavi,
aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
10
peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
15
paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
20
n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
eLiyaL allOT karuti,
viLiyA evvam talait tan'tOyE.

allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

214. mullai
akal iru vicumpakam putaiyap pAay,
pakal uTan karan'ta, pal katir, vAnam
irug kaLiRRu ina n'irai kuLirppa vIci,
perum peyal azi tuLi pozital AnAtu;
5
vEn'tanum vem pakai muraNi En'tuilai,
viTu katir n'eTu vEl imaikkum pAcaRai,
aTu pukaz mEvaloTu kaNpaTai ilanE;
amarum n'am vayinatuvE; n'amar ena
n'am aRivu teLin'ta pommal Oti
10
yAgku AkuvaLkoltAnE OgkuviTaip
paTu cuvaR koNTa paku vAyt teL maNi
A peyar kOvalar AmpaloTu aLaii,
paiyuL n'al yAz cevvazi vakuppa,
Ar uyir aNagkum teL icai
15
mAri mAlaiyum tamiyaL kETTE?

pAcaRaikkaN talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

215. pAlai
'vilagku iruj cimaiyak kunRattu umpar,
vERu pal moziya tEem munni,
vinai n'acaiip parikkum uran miku n'ejcamoTu
punai mAN eHkam vala vayin En'ti,
5
celal mANpu uRRa n'umvayin, vallE,
valan Aka!' enRalum n'anRuman tilla
kaTuttatu pizaikkuvatuAyin, toTutta
kai viral kavvum kallAk kATci,
koTumaram piTitta kOTA vankaN,
10
vaTi n'avil ampin Eval ATavar,
AL azittu uyartta ajcuvaru patukkai,
kUr n'utic cev vAy eruvaic cEval
paTu piNap pain' talai toTuvana kuzIi,
mallal mociviral oRRi, maNi koNTu,
15
val vAyp pETaikkuc coriyum AgkaN,
kazin'tOrkku iragkum n'ejcamoTu
ozin'tu ivaN uRaital ARRuvOrkkE.

celavu uNarttiya tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, talaimakanaic celavu azugkuvittatu. - iRagku kuTik kunRa n'ATan

216. marutam
'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
5
taN tuRai Uran peNTir emmaip
peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
10
kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
mallal yANarc cellik kOmAn
eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
15
perug kaLiRRu evvam pOla,
varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

217. pAlai
'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
tuvalai tUval kaziya, akal vayal
n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
5
kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
tOl eRi pANTilin vAliya malara,
kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
10
Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
15
ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
eyiRu tIp piRappat tiruki,
20
n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

218. kuRijci
'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
5
peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
10
'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
vara eLitAka eNNuti; atanAl,
n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
15
taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
annai aRiyinum aRika! alar vAy
ampal mUtUr kETpinum kETka!
20
vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
oN pU vEgkai kamazum
taN peruj cAral pakal van'tImE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

219. pAlai
cIr kezu viyan n'akarc cilampu n'aka iyali,
Orai AyamoTu pan'tu ciRitu eRiyinum,
'vArAyO!' enRu Etti, pEr ilaip
pakanRai vAl malar pani n'iRain'tatu pOl
5
pAl pey vaLLam cAlkai paRRi,
'en pATu uNTanaiAyin, oru kAl,
n'un'tai pATum uN' enRu UTTi,
'piRan'tataRkoNTum ciRan'tavai ceytu, yAn
n'alam punain'tu eTutta en polan'toTik kuRumakaL
10
aRanilALanoTu iRan'tanaL, ini' ena,
maRan'tu amain'tu irAa n'ejcam n'OvEn
'pon vArn'tanna vai vAl eyiRRuc
cen'n'Ay verIiya pukar uzai oruttal
pori arai viLavin pun puRa viLai puzal,
15
azal eRi kOTai tUkkalin, kOvalar
kuzal ena n'inaiyum n'Ir il n'IL iTai,
maTat takai meliyac cAay,
n'aTakkumkol? ena, n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

220. n'eytal
Urum cEriyum uTan iyain'tu alar eza,
tEroTu maRukiyum, paNi mozi payiRRiyum,
keTAat tIyin uru kezu cellUr,
kaTAa yAnaik kuzUuc camam tataiya,
5
man marugku aRutta mazu vAL n'eTiyOn
mun muyanRu aritinin muTitta vELvi,
kayiRu arai yAtta kAN taku vanappin,
arug kaTi n'eTun' tUN pOla, yAvarum
kANalAkA mAN ezil Akam
10
uLLutoRum panikkum n'ejcinai, n'IyE
n'eTum puRa n'ilaiyinai, varun'tinaiAyin,
muzagku kaTal Otam kAlaik koTkum,
pazam pal n'ellin UNUr AgkaN,
n'OlA irum puL pOla, n'ejcu amarn'tu,
15
kAtal mARAk kAmar puNarcciyin,
irug kazi mukan'ta ceg kOl av valai
muTagku puRa iRavoTu ina mIn ceRikkum
n'eTug katirk kazanit taN cAykkAnattu,
yANart taN paNai uRum ena, kAnal
20
Ayam Ayn'ta cAy iRaip paNait tOL
n'al ezil citaiyA Emam
col init teyya, yAm teLiyumARE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanai etirppaTTut tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr