221-230

221. pAlai
n'anai viLai n'aRavin tERal mAn'ti,
punai vinai n'al il taru maNal kuvaii,
'pommal Oti em makaL maNan' ena,
vatuvai ayarn'tanar n'amarE; atanAl,
5
putuvatu punain'ta cEyilai veL vEl,
mati uTampaTTa mai aNaR kALai
vAgku cinai malin'ta tiraL arai marAattu,
tEm pAy mel iNar taLiroTu koNTu, n'in
taN n'aRu mucci punaiya, avanoTu
10
kazai kavin pOkiya mazai uyar n'anan'talai,
kaLiRRu irai pizaittalin, kaya vAy vEgkai
kAy cinam ciRan'tu, kuzumalin verIi,
irum piTi iriyum cOlai
aruj curam cERal ayarn'tanen, yAnE.

talaimakaRkup pOkku uTanpaTTa tOzi talaimakaTkup pOkku uTanpaTac colliyatu. - kayamanAr

222. kuRijci
vAn uRa n'ivan'ta n'Il n'iRap peru malaik
kAna n'ATan uRIiya n'Oykku, en
mEni Ay n'alam tolaitalin, moziven;
muzavu mukam pularAk kali koL AgkaN,
5
kazAarp perun' tuRai vizavin ATum,
ITTu ezil polin'ta En'tu kuvavu moympin,
ATTan atti n'alan n'ayan'tu uraii,
tAz irug katuppin kAviri vavvalin,
mAtiram tuzaii, mati maruNTu alan'ta
10
Atiman'ti kAtalaR kATTi,
paTu kaTal pukka pATalcAl ciRappin
maruti anna mAN pukaz peRIiyar,
cenmO vAzi, tOzi! pal n'AL,
uravu urum ERoTu mayagki,
15
iravup peyal pozin'ta Irn' taN ARE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - paraNar

223. pAlai
'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
Azal vAzi, tOzi! kEzal
vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
5
n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
10
maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
15
taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

224. mullai
celka, pAka! ellinRu pozutE
vallOn aTagku kayiRu amaippa, kollan
vicaittu vAgku turuttiyin veyya uyirA,
koTu n'ukattu yAtta talaiya, kaTu n'aTai,
5
kAl kaTuppu anna kaTuj celal ivuLi,
pAl kaTai n'uraiyin parUu mitappu anna,
vAl veL teviTTal vazi vAr n'uNakkam
cilampi n'Ulin n'uNagkuvana pARi,
cAn'tu pular akalam maRuppa, kANtaka,
10
putu n'alam peRRa veytu n'Igku puRavil,
teRi n'aTai maraik kaNam iriya, manaiyOL
aitu uNagku valci peytu muRukku uRutta
tirimarak kural icai kaTuppa, vari maNal
alagku katirt tikiri Azi pOza,
15
varumkol tOzi! n'am in uyirt tuNai ena,
cil kOl el vaLai oTukki, pal kAl
arug kaTi viyal n'akar n'Okki,
varun'tumAl, aLiyaL tirun'tizaitAnE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - AvUr mUlagkizAr makanAr perun'talaic cAttanAr

225. pAlai
anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
inRE ivaNam Aki, n'ALai,
5
putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
10
yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
15
puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
ceRi toTi munkai, n'am kAtali
aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

226. marutam
uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
n'AN ilai manRa yANar Ura!
akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
5
pazanap paij cAy kozuti, kazanik
karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
pal vEl matti, kazAar muntuRai,
n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
10
viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
15
pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
pOr aTu tAnaik kaTTi
porAatu OTiya Arppinum peritE.

talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

227. pAlai
'n'utal pacan'tanRE; tOL cAyinavE;
titalai alkul variyum vATina;
en AkuvaLkol ivaL?' ena, pal mAN
n'Ir mali kaNNoTu n'eTitu n'inain'tu oRRi,
5
inaiyal vAzi, tOzi! n'anai kavuL
kAy cinam ciRan'ta vAy puku kaTAttoTu
mun n'ilai poRAatu muraNi, pon iNarp
pulik kEz vEgkaip pUj cinai pulampa,
mutal pAyn'tiTTa muzu vali oruttal
10
cen' n'ilap paTu n'IRu ATi, ceru malain'tu,
kaLam koL maLLarin muzagkum attam
pala iRan'tu akanRanar Ayinum, n'ilaii,
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar! vAy vAL,
tamiz akappaTutta imiz icai muracin,
15
varun'ar varaiyAp peru n'AL irukkai,
tUgkal pATiya Ogku peru n'al icaip
piTi miti vazutuNaip perum peyart tazumpan
kaTi matil varaippin UNUr umpar,
vizu n'iti tujcum vIRu peRu tiru n'akar,
20
irug kazip paTappai marugkUrp paTTinattu,
el umiz AvaNattu anna,
kallen kampalai ceytu akanROrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu; pirivinkaN vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - n'akkIrar

228. kuRijci
piracap pal kiLai Arppa, kallena
varai izi aruvi Aram tINTit
taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
5
kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
pakalE initu uTan kazippi, iravE
celvar Ayinum, n'anRuman tilla
vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
10
Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
irum piTi iriyum cOlaip
perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

229. pAlai
pakal cey pal katirp paruti am celvan
akal vAy vAnattu Azi pOzn'tena,
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
kayan' talaik kuzavik kavi ukir maTap piTi
5
kuLaku maRuttu uyagkiya marugkul pala uTan
pAz Urk kurampaiyin tOnRum AgkaN,
n'eTuj cEN iTaiya kunRam pOki,
poyvalALar muyanRu cey perum poruL
n'am inRu Ayinum muTika, vallena,
10
perun' tuni mEval! n'alkUr kuRumakaL!
n'Oy malin'tu ukutta n'oci varal cil n'Ir
pal itaz mazaik kaN pAvai mAyppa,
pon Er pacalai Urtara, poRi vari
n'al mA mEni tolaital n'Okki,
15
inaiyal enRi; tOzi! cinaiya
pAcarumpu InRa cem mukai murukkinap
pOtu aviz alari kozuti tAtu arun'tu,
am taLir mAattu alagkal mImicai,
ceg kaN irug kuyil n'ayavarak kUum
20
in iLavEnilum vArAr,
'innE varutum' enat teLittOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL, vanpuRai etir azin'tu, colliyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

230. n'eytal
'uRu kazi marugkin OtamoTu malarn'ta
ciRu karu n'eytaR kaN pOl mA malarp
perun' taN mAt tazai irun'ta alkul,
aiya arumpiya cuNagkin, vai eyiRRu,
5
mai Ir Oti, vAL n'utal, kuRumakaL!
viLaiyATTu AyamoTu veN maNal utirtta
punnai n'uN tAtu ponnin n'oNTu,
manai puRan'tarutiAyin, enaiyatUum,
im manaik kizamai emmoTu puNarin,
10
tItum uNTO, mAtarAy?' ena,
kaTum pari n'al mAn, koTijci n'eTun' tEr
kai val pAkan paiyena iyakka,
yAm taR kuRukinamAka, En'tu ezil
ari vEy uN kaN pani varal oTukki,
15
ciRiya iRaijcinaL, talaiyE
periya evvam yAm ivaN uRavE.

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr