251-260

251. pAlai
tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
5
n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
tunai kAl anna punai tErk kOcar
tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
10
tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
mA kezu tAnai vampa mOriyar
punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
15
mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
n'irampA n'IL iTaip pOki,
20
aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

252. kuRijci
iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
5
peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
taniyan varutal avanum ajcAn;
pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
10
tuy aviz pani malar utira vIcit
tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
perug kuLam kAvalan pOla,
arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr

253. pAlai
'vaikaltORum pacalai pAya, en
meyyum perumpiRitu AkinRu, oyyena;
annaiyum amarA mukattinaL; alarE,
vATAp pUvin kogkar OTTi,
5
n'ATu pala tan'ta pacum pUT pANTiyan
pon mali n'eTu n'akark kUTal ATiya
in icai Arppinum peritE; Igku yAn
cila n'AL uyyalen pOnm' enap pala n'inain'tu,
Azal vAzi, tOzi! vaTAatu,
10
Ar iruL n'aTu n'AL Er A uyya,
pakai munai aRuttup pal inam cAay,
kaNamcAl kOvalar n'eTu viLip payir aRin'tu,
inam talait tarUum tuLagku imil n'al ERRut
tazUup piNar eruttam tAzap pUTTiya
15
am tUmpu akal amaik kamajcelap peyta
tuRu kAz valciyar tozu aRai vauvi,
kanRuTaip peru n'irai manRu n'iRai tarUum
n'ErA van tOL vaTukar peru makan,
pEr icai erumai n'al n'ATTu uLLatai
20
ayiri yARu iRan'tanar Ayinum, mayar iRan'tu
uLLupatilla tAmE paNait tOL,
kurumpai men mulai, arumpiya cuNagkin,
n'ucuppu azittu olivarum tAz irug kUn'tal,
mAka vicumpin tilakamoTu patitta
25
tigkaL anna n'in tiru mukattu,
oN cUTTu avir kuzai malain'ta n'OkkE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - n'akkIrar

254. mullai
'n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'taR
cem mutu ceviliyar pala pArATTa,
polan cey kiNkiNi n'alam peRu cEvaTi
maNal mali muRRattu n'ilam vaTuk koLAa,
5
manai uRai puRavin ceg kAR cEval
tuNaiyoTu kuRum paRai payiRRi, mEl cela,
viLaiyATu Ayattu iLaiyOrk kANtoRum
n'amvayin n'inaiyum n'al n'utal arivai
pulampoTu vatiyum kalagku ajar akala,
10
vEn'tu uRu toziloTu vERu pulattu alki,
van'tu vinai muTittanam Ayin, n'Iyum,
paNai n'ilai munaiiya, vinai n'avil, puravi
izai aNi n'eTun' tEr Azi uRuppa,
n'uN koTi minnin, paim payir tumiya,
15
taLava mullaiyoTu talaii, taNNena
veRi kamaz koNTa vI tatai puRavin
n'eTi iTai pin paTak kaTavumati, enRu yAn
colliya aLavai, n'ITAtu, vallena,
tAr maNi mA aRivuRAa,
20
Ur n'aNit tan'tanai, uvakai yAm peRavE!

vinai muRRi van'tu eytiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

255. pAlai
ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
5
kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
10
poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
peru vaLam malara alli tINTi,
palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
15
aRan inRu alaikkum AnA vATai
kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

256. marutam
piNagku aril vaLLai n'ITu ilaip potumpila
maTi tuyil munaiiya vaL ukir yAmai
n'oTi viTu kallin pOki, akantuRaip
pakuvAy n'iRaiya, n'ugkin kaLLin
5
n'ukarvAr arun'tu makizpu iyagku n'aTaiyoTu
tIm perum pazanam uzakki, ayalatu
Ampal mel aTai oTugkum Ura!
poyyAl; aRiven, n'in mAyam. atuvE
kaiyakappaTTamai aRiyAy; n'erun'ai
10
mai ezil uNkaN maTan'taiyoTu vaiyai
Er taru putup punal uritinin n'ukarn'tu,
parattai Ayam karappavum, ollAtu
kavvai AkinRAl, peritE; kANtakat
tol pukaz n'iRain'ta pal pUg kazani,
15
karumpu amal paTappai, perum peyark kaLLUr,
tiru n'utaR kuRumakaL aNi n'alam vavviya
aRanilALan,'aRiyEn' enRa
tiRan il vej cUL aRi kari kaTAay,
muRi Ar perug kiLai ceRiyap paRRi,
20
n'IRu talaippeyta jAnRai,
vIRu cAl avaiyattu Arppinum peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

258. kuRijci
n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
tol mutir vELir Ompinar vaitta
ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
5
taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
mAya iruL aLai mAy kal pOla,
mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
10
aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
iravin eytiyum peRAay, aruL varap
pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
kAmam kaimmika uRutara,
15
AnA aru paTar talaittan'tOyE!

allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

259. pAlai
vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
5
kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
10
pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
kalagkA manattai Aki, en col
n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
15
n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
annai allal tAgki, n'in aiyar
puli maruL cemmal n'Okki,
valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!

uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

260. n'eytal
maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
5
karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
ekkarp peNNai aka maTal cEra,
kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
10
ellai paippayak kazippi, el uRa,
yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
15
anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr