261-270

261. pAlai
kAnap pAtirik karun' takaTTu oL vI
vEnil atiraloTu viraii, kANvara,
cil aig kUn'tal azutti, mel iNart
tEm pAy marAam aTaicci, vAn kOl
5
ilagku vaLai teLirppa vIci, cilampu n'akac
cil mel otukkamoTu menmela iyali, 'n'in
aNi mAN ciRupuRam kANkam; ciRu n'ani
Eku' ena, Ekal n'ANi, oyyena
mA koL n'OkkamoTu maTam koLac cAay,
10
n'inRu talai iRaijciyOLE; atu kaNTu,
yAm mun'tuRutal cellEm, AyiTai
aruj curattu alkiyEmE irum puli
kaLiRu aTTuk kuzumum Ocaiyum, kaLi paTTu
villOr kuRumpil tatumpum,
15
val vAyk kaTun' tuTip pANiyum kETTE.

puNarn'tu uTan pOyina kAlai, iTaic curattup paTTatanai mINTu van'ta kAlattut tOzikkut talaimakan colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

263. pAlai
tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
5
vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
vil val ATavar mEl AL oRRi,
n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
10
avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
tiru n'utal polin'ta en pEtai
15
varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr

264. mullai
mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
5
ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
10
kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
kAy cina yAnai kagkul cUza,
ajcuvara iRutta tAnai
15
vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?

paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

265. pAlai
pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
imayac cev varai mAnumkollO?
pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
5
cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
10
oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
aNagku aru marapin pEey pOla
15
viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
20
marAaj cIRUr marugkil tUgkum
cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
vem munai aruj curam iRan'tOr
n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

266. marutam
kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
5
iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
ATinai enpa makizn'a! atuvE
10
yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
vAy vAL evvi Eval mEvAr
n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
15
kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
avalam anRuman, emakkE; ayala
kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
20
tiru maNi viLakkin alaivAyc
ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!

parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

267. pAlai
'n'ejcu n'ekiztakun'a kURi, anpu kalan'tu,
aRAa vajcinam ceytOr, vinai purin'tu,
tiRam vERu Akal eRRu?' enRu oRRi,
inaital AnRicin, n'IyE; cinai pAyn'tu,
5
utirtta kOTai, uTku varu kaTattiTai,
verukku aTi anna kuvi mukiz iruppai,
maruppuk kaTain'tanna, koLLai vAn pU
mayirk kAl eNkin Ir inam kavara,
mai paTTanna mA muka mucuvinam
10
paitu aRu n'eTug kazai pAytalin, oyyena
vetir paTu veNNel vev aRait tAay,
ukir n'eri Ocaiyin pogkuvana poriyum
Ogkal veRpin curam pala iRan'tOr
tAm pazi uTaiyar allar; n'ALum
15
n'ayan'tOrp piNittal tERRA, vayagku vinai
vAL Er el vaLai n'ekiztta,
tOLE tOzi! tavaRu uTaiyavvE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, ARRALAkiya tOzikkut talai makaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

268. kuRijci
aRiyAy vAzi, tOzi! poRi varip
pU n'utal yAnaiyoTu puli porak kuzain'ta
kurutic ceg kaLam pulavu aRa, vEgkai
uru kezu n'ARRam kuLaviyoTu vilagkum
5
mA malai n'ATanoTu maRu inRu Akiya
kAmam kalan'ta kAtal uNTuenin,
n'anRuman; atu n'I n'ATAy, kURuti;
n'ANum n'aTpum illOrt tErin,
yAn alatu illai, iv ulakattAnE
10
in uyir anna n'innoTum cUzAtu,
muLai aNi mUgkilin, kiLaiyoTu polin'ta
perum peyar en'tai arug kaTi n'Ivi,
ceytu pin iragkA vinaiyoTu
mey al perum pazi eytinen yAnE!

kuRai vENTip pin n'inRa talaimakanukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi,talaimakaTkuk kuRai n'ayappa, kURiyatu. - vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

270. n'eytal
irug kazi malarn'ta vaL itaz n'Ilam,
pulAal maRukin ciRukuTip pAkkattu
ina mIn vETTuvar, jAzaloTu milaiyum
mel am pulampa! n'ekizn'tana, tOLE;
5
cEyiRAt tuzan'ta n'urai pitirp paTu tirai
parAaraip punnai vAgku cinait tOyum
kAnal am perun' tuRai n'Okki, ivaLE,
koy cuvaR puravik kai vaN kOmAn
n'al tErk kuTTuvan kazumalattu anna,
10
am mA mEni tol n'alam tolaiya,
tujcAk kaNNaL alamarum; n'IyE,
kaTavuL maratta muL miTai kuTampaic
cEvaloTu puNarAc ciRu karum pETai
innAtu uyagkum kagkulum,
15
n'um Ur uLLuvai; n'OkO, yAnE.

pakaRkuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. -cAkalAcanAr