291-300

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

292.kuRijci
kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
5
Etil vElan kOtai tuyalvarat
tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
iravin mEyal marUum yAnaik
kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
10
varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
palavin pazattuL tagkum
15
malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!

veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

293. pAlai
ilai ozittu ulaRiya pun talai ulavai
valai valan'tanaiya Aka, pala uTan
cilampi cUzn'ta pulam keTu vaippin,
tukil Ay ceykaip pA virin'tanna
5
veyil avirpu n'uTagkum vev veg kaLari,
kuyiR kaN anna kurUuk kAy muRRi,
maNik kAcu anna mAl n'iRa irug kani,
ukAay men cinai utirvana kaziyum
vEnil vej curam tamiyar tAmE,
10
celpa enpa tOzi! yAmE,
paNpu il kOvalar tAy pirittu yAtta
n'ejcu amar kuzavi pOla, n'on'tu n'on'tu,
innA mozitum enpa;
en mayagkinarkol, n'am kAtalOrE?

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakan kuRippu aRin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTkuc colliyatUumAm. - kAvanmullaip pUtanAr

294. mullai
magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
5
n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
avaraip paim pUp payila, akal vayal
10
katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
15
AnAtu eRitarum vATaiyoTu
n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.

paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

295. pAlai
n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
5
vEgkai venRa veru varu paNait tOL
Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
kalluTai atara kAnam n'In'ti,
kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
10
uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
ARu cel vampalar acai viTa URum,
puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
15
toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
20
am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

296. marutam
kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
5
peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
karattal kUTumO maRRE? parappil
pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
10
pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
malitaru kampalai pOla,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.

vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

297. pAlai
pAnAT kagkulum, perum pun mAlaiyum,
AnA n'OyoTu azi paTark kalagki,
n'amvayin inaiyum iTumpai kaimmika,
ennai AkumO, n'ejcE! n'am vayin
5
irug kavin illAp perum pun tATi,
kaTugkaN, maRavar pakazi mAyttena,
marugkul n'uNukiya pEem mutir n'aTukal,
peyar payam paTarat tOnRu kuyil ezuttu
iyaipuTan n'OkkalcellAtu, acaivuTan
10
ARu cel vampalar viTTanar kaziyum
cUr mutal irun'ta Omai am puRavin,
n'Ir muL vElip pulavu n'ARu munRil,
ezutiyanna koTi paTu verukin
pULai anna pogku mayirp piLLai,
15
mati cUz mInin, tAy vazippaTUum
ciRukuTi maRavar cEk kOL taNNumaikku
eruvaic cEval iruj ciRai peyarkkum
veru varu kAnam, n'ammoTu,
'varuval' enROL makiz maTa n'OkkE?

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

298. kuRijci
payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
5
oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
10
irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
n'I van'tataninum, initu AkinRE
15
tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
20
inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
n'ITalar Aki varuvar, vallena;
kagkul uyavut tuNai Akiya
tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!

iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

299. pAlai
ellaiyum iravum, vinaivayin pirin'ta
munnam, mun uRupu aTaiya uLLiya
pati maRan'tu uRaital vallinam Ayinum,
atu maRan'tu uRaital aritu AkinRE
5
kaTu vaLi eTutta kAl kazi tEkkilai
n'eTu viLip parun'tin veRi ezun'tAgku,
vicumpu kaN putaiyap pAay, pala uTan
akal iTam cellun'ar aRivu keTat tAay,
kavalai karakkum kATu akal attam,
10
cey poruL marugkin celavu tanakku uraittena,
vaiku n'ilai matiyam pOla, paiyena,
pulampu koL avalamoTu, putuk kavin izan'ta
n'alam kezu tirumukam iRaijci, n'ilam kiLaiyA,
n'IroTu poruta Ir itaz mazaik kaN
15
ikutaru teN pani Akattu uRaippa,
kAl n'ilaicellAtu, kazi paTark kalagki,
n'A n'aTukkuRRa n'avilAk kiLaviyoTu,
aRal maruL kUn'talin maRaiyinaL,' tiRal mANTu
tirun'tukamAtO, n'um celavu' ena veytu uyirA,
20
paruvaral evvamoTu azin'ta
peru vituppuRuvi pEtuRu n'ilaiyE.

iTaic curattup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

300. n'eytal
n'AL valai mukan'ta kOL val paratavar
n'uNagku maNal AgkaN uNagkap peymmAr,
paRi koL koLLaiyar, maRuka ukka
mIn Ar kurukin kAnal am perun' tuRai,
5
ellai taN pozil cenRena, celIiyar,
tEr pUTTu ayara Eey, vAr kOl
ceRi toTi tirutti, pARu mayir n'Ivi,
'cel ini, maTan'tai! n'in tOziyoTu, manai' enac
colliyaaLavai, tAn peritu kaluzn'tu,
10
tIgku AyinaL ivaL Ayin, tAgkAtu,
n'otumalar pOlap piriyin, katumenap
piRitu onRu Akalum ajcuval; atanAl,
cENin varun'ar pOlap pENA,
irug kali yANar em ciRu kuTit tOnRin,
15
val etir koNTu, mellitin vinaii,
'tuRaiyum mAnRanRu pozutE; cuRavum
Otam malkalin, mARu AyinavE;
ellinRu; tOnRal! cellAtIm' ena,
emar kuRai kURat tagki, EmuRa,
20
iLaiyarum puraviyum inpuRa, n'Iyum
il uRai n'al virun'tu ayartal
ollutum, peruma! n'I n'alkutal peRinE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - ulOccanAr maNi miTai pavaLam muRRumn'ittilak kOvai