301-310

301. pAlai
'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
5
oTivai inRi OmpAtu uNTu,
n'Ir vAz mutalai Avittanna
Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
curamutal varuttam maramutal vITTi,
10
pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
15
vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
20
cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
25
azugkal mUtUrkku innAtAkum;
atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
kAtalar ceyta kAtal
n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr

302. kuRijci
cilampil pOkiya cem muka vAzai
alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
5
pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
ariya pOlum kAtal am tOzi!
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
10
karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
mel iyal olivarum katuppoTu,
15
pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

303. pAlai
iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
pEey kaNTa kanavin, pal mAN
n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
5
kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
mA irug kolli uccit tAay,
tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
pulam kan'tAka iravalar celinE,
varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
10
urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
15
varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
20
vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.

talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

305. pAlai
pakalinum akalAtAki, yAmam
taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
pani mIkkUrum paital pAnAL,
5
pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
parukuvanna kAtaloTu tiruki,
mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
aruLilALar poruLvayin akala,
10
evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
yAn evan uLenO tOzi! tAnE
parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
uLLE kanalum uLLam mellenak
15
kanai eri piRappa Utum
n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?

pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

306. marutam
perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
5
vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
pazana yAmai pacu veyil koLLum
n'elluTai maRukin n'annar Ura!
ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
10
mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
ikazn'ta collum colli, civan'ta
Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
UTinaL ciRu tuni ceytu em
15
maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

307. pAlai
'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
akal ezil alkul av vari vATa,
pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
peyal uRu malarin kaN pani vAra,
5
Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
10
perug kai eNkinam kurumpi tErum
puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
irum puRAp peTaiyoTu payirum
15
perug kal vaippin malaimutal ARE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

308. kuRijci
uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
5
ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
iravin varutal evanO? pakal varin,
tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
10
ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
15
perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.

iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

310. n'eytal
kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
5
kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
10
kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
kUum kaNNaHtE teyya Agka
uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
15
iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
urum icaip puNari uTaitarum
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.

talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr