auvaiyAr

11. pAlai
vAnam Urn'ta vayagku oLi maNTilam
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir am kATTu,
ilai ila malarn'ta mukai il ilavam
kali koL Ayam malipu tokupu eTutta
5
am cuTar n'eTug koTi poRpat tOnRi,
kayam tukaL Akiya payam tapu kAnam
emmoTu kazin'tanar Ayin, kammena,
vampu virittanna pogku maNaR kAn yARRup
paTu cinai tAzn'ta payil iNar ekkar,
10
mey pukuvu anna kai kavar muyakkam
avarum peRukuvarmannE! n'ayavara,
n'Ir vAr n'ikar malar kaTuppa, O maRan'tu
aRu kuLam n'iRaikkun'a pOla, alkalum
azutal mEvala Aki,
15
pazi tIr kaNNum paTukuvamannE!

talaimakan poruLvayiR pirin'ta iTattu, ARRALAya talaimakaL vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval'enpatu paTac colliyatu. - auvaiyAr

147. pAlai
Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
5
tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
veLLi vItiyaip pOla n'anRum
10
celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
pirin'tOr peyarvukku iragki,
marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

273. pAlai
vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
5
n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
n'am manattu anna menmai inmaiyin,
n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
10
talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
UrOr eTutta ampal am cinai,
ArAk kAtal avir taLir parappi,
15
pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
n'ila varai ellAm n'izaRRi,
alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.

pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

303. pAlai
iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
pEey kaNTa kanavin, pal mAN
n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
5
kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
mA irug kolli uccit tAay,
tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
pulam kan'tAka iravalar celinE,
varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
10
urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
15
varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
20
vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.

talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr