potumpil kizAr veNkaNNanAr

192. kuRijci
mati iruppanna mAcu aRu cuTar n'utal
pon n'Er vaNNam koNTanRu; annO!
yAgku AkuvaLkol tAnE? vicumpin
eyyA vari vil anna pain' tAr,
5
cev vAy, ciRu kiLi citaiya vAgki,
poRai melin'tiTTa pun puRap perug kural
vaLai ciRai vAraNam kiLaiyoTu kavara,
Enalum iRagkupoRai uyirttana; pAnAL
n'I van'tu aLikkuvaieninE mAl varai
10
mai paTu viTarakam tuzaii, oyyena
aruvi tan'ta, aravu umiz, tiru maNi
peru varaic ciRukuTi maRuku viLakkuRuttalin,
iravum izan'tanaL; aLiyaL uravup peyal
urum iRai koNTa uyarcimaip
15
peru malain'ATa! n'in malarn'ta mArpE.

tOzi talaimakanaic ceRippu aRivuRIi iravuk kuRi maRuttatu. -potumpilkizAn veNkaNNanAr