kuTTuvan

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

212. kuRijci
tA il n'al pon taiiya pAvai
viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
5
muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
icai Orttanna in tIm kiLavi,
aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
10
peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
15
paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
20
n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
eLiyaL allOT karuti,
viLiyA evvam talait tan'tOyE.

allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

270. n'eytal
irug kazi malarn'ta vaL itaz n'Ilam,
pulAal maRukin ciRukuTip pAkkattu
ina mIn vETTuvar, jAzaloTu milaiyum
mel am pulampa! n'ekizn'tana, tOLE;
5
cEyiRAt tuzan'ta n'urai pitirp paTu tirai
parAaraip punnai vAgku cinait tOyum
kAnal am perun' tuRai n'Okki, ivaLE,
koy cuvaR puravik kai vaN kOmAn
n'al tErk kuTTuvan kazumalattu anna,
10
am mA mEni tol n'alam tolaiya,
tujcAk kaNNaL alamarum; n'IyE,
kaTavuL maratta muL miTai kuTampaic
cEvaloTu puNarAc ciRu karum pETai
innAtu uyagkum kagkulum,
15
n'um Ur uLLuvai; n'OkO, yAnE.

pakaRkuRikkaN van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. -cAkalAcanAr

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

376. marutam
cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
5
kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
10
punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
kAviri koNTu oLittAgkum annO!
n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
15
vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar