palA

2. kuRijci
kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
5
aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
10
kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
15
kagkul varutalum uriyai; paim putal
vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.

pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

7. pAlai
'mulai mukamceytana; muL eyiRu ilagkina;
talai muTicAnRa; taN tazai uTaiyai;
alamaral AyamoTu yAgkaNum paTAal;
mUppuTai mutu pati tAkkuaNagku uTaiya;
5
kAppum pUNTicin; kaTaiyum pOkalai;
pEtai allai mEtaiam kuRumakaL!
petumpaip paruvattu otugkinai, puRattu' ena,
oN cuTar n'al il arug kaTi n'Ivi,
tan citaivu aRital ajci in cilai
10
ERuTai inatta, n'ARu uyir n'avvi!
valai kAN piNaiyin pOki, Igku Or
tolaivu il veL vEl viTalaiyoTu, en makaL
ic curam paTartan'tOLE. AyiTai,
attak kaLvar A tozu aRuttena,
15
piRpaTu pUcalin vazivazi OTi,
meyt talaippaTutalcellEn; it talai,
n'innoTu vinaval kELAy! ponnoTu
pulip pal kOtta pulampu maNit tAli,
olik kuzaic ceyalai uTai mAN alkul,
20
Ay cuLaip palavin mEy kalai utirtta
tuyt talai veN kAz peRUum
kal kezu ciRukuTik kAnavan makaLE.

makaTpOkkiya cevilittAy curattiTaip pincenRu, n'avvippiNAkkaNTu, colliyatu. - kayamanAr.

8. kuRijci
Iyal puRRattu Irm puRattu iRutta
kurumpi valcip perug kai ERRai
tUgku tOl tutiya vaL ukir katuvalin,
pAmpu matan aziyum pAnAT kagkulum,
5
ariya allaman ikuLai! 'periya
kEzal aTTa pEzvAy ERRai
palA amal aTukkam pulAva Irkkum
kazai n'aral cilampin AgkaN, vazaiyoTu
vAzai Ogkiya tAz kaN acumpil,
10
paTu kaTug kaLiRRin varuttam coliya,
piTi paTi muRukkiya peru marap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum avar n'ATTu,
eN arum piRagkal mAn atar mayagkAtu,
minnu viTac ciRiya otugki, menmela,
15
tuLi talait talaiiya maNi Er aimpAl
ciRupuRam putaiya vAri, kural piziyUu,
n'eRi keTa vilagkiya, n'Iyir, ic curam,
aRitalum aRitirO?' ennun'arp peRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaLcolliyatu. - perugkunRUr kizAr.

12. kuRijci
yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
5
iru talaip puLLin Or uyirammE;
Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
10
vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
n'al varai n'ATa! n'I varin,
melliyal Orum tAn vAzalaLE.

pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

162. kuRijci
koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
kaTal kaNTanna mAka vicumpin
azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
5
kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
10
aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
15
kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
20
vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
n'Er koL n'eTu varaik kavAan
25
cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.

iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

172. kuRijci
vAraNam uraRum n'Ir tikaz cilampil
piracamoTu viraiiya vayagku veL aruvi
in icai imiz iyam kaTuppa, immenak
kal mukai viTar akam cilampa, vIzum
5
kAmpu talaimaNan'ta Ogku malaic cAral;
irumpu vaTittanna karug kaik kAnavan
viri malar marAam porun'ti, kOl terin'tu,
vari n'utal yAnai aru n'iRattu azutti,
ikal aTu munpin veN kOTu koNTu, tan
10
pul vEy kurampai pulara UnRi,
munRil n'ITiya muzavu uRaz palavil,
pizi makiz uvakaiyan, kiLaiyoTu kali ciRan'tu,
cAn'ta jekiziyin Un puzukku ayarum
kunRa n'ATa! n'I anpilai Akutal
15
aRiyEn yAn; aHtu aRin'tanen Ayin
aNi izai, uNkaN, Ay itazk kuRumakaL
maNi Er mAN n'alam citaiya,
pon n'Er pacalai pAvinRumannE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai varaivu kaTAyatu. -maturaip pAlAciriyar n'appAlanAr

182. kuRijci
pUg kaN vEgkaip pon iNar milain'tu,
vAgku amai n'On cilai eruttattu irIi,
tIm pazap palavin cuLai viLai tERal
vILai ampin iLaiyaroTu mAn'ti,
5
OTTu iyal pizaiyA vaya n'Ay piRpaTa,
vETTam pOkiya kuRavan kATTa
kuLavit taN putal kurutiyoTu tuyal vara,
muLavumAt tolaiccum kunRa n'ATa!
aravu eRi urumOTu onRik kAl vIzttu
10
uravu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
taniyai van'ta ARu n'inain'tu, alkalum,
paniyoTu kaluzum ivaL kaNNE; atanAl,
kaTum pakal varutal vENTum teyya
atir kural mutu kalai kaRi muRi munaii,
15
uyarcimai n'eTug kOTTu ukaLa, ukka
kamaz itaz alari tAay vElan
veRi ayar viyan kaLam kaTukkum
peru varai n'aNNiya cAralAnE.

tOzi irA varuvAnaip 'pakal vA' enRatu. - kapilar

189. pAlai
pacum pazap palavin kAnam vempi,
vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
5
vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
vev varai attam cuTTi, paiyena,
vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
titalai alkul kuRumakaL avanoTu
10
cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
n'annarALar kUTu koL in iyam
tEr Ur teruvil tatumpum
15
Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

208. kuRijci
yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
aNNal yAnai Iyum vaN makiz
5
veLiyan vENmAn Aay eyinan,
aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
10
am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
15
peru vituppuRRa pal vEL makaLir
kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
20
n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
pal pazap palavin payam kezu kollik
kAr malar kaTuppa n'ARum,
Er n'uN, Oti mAayOLE!

puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

209. pAlai
'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
5
n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
Azal vAzi, tOzi! avarE,
mAal yAnai maRap pOrp pulli
kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
10
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
uLLAr AtalO aritE cev vEl
muLLUr mannan kazaltoTik kAri
cellA n'al icai n'iRutta val vil
Orik konRu cEralarkku Itta
15
cev vErp palavin payam kezu kolli,
n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

255. pAlai
ulaku kiLarn'tanna uru kezu vagkam
pulavut tiraip perug kaTal n'Ir iTaip pOza,
iravum ellaiyum acaivu inRu Aki,
virai celal iyaRkai vagkUz ATTa,
5
kOTu uyar tiNi maNal akan tuRai, n'IkAn
mATa oL eri marugku aRin'tu oyya,
AL vinaip pirin'ta kAtalar n'AL pala
kaziyAmaiyE, azi paTar akala,
varuvarmannAl tOzi! taN paNaip
10
poru punal vaippin n'am Ur AgkaN,
karuviLai muraNiya taN putal pakanRai
peru vaLam malara alli tINTi,
palavuk kAyp puRatta pacum pazap pAkal
kUtaLa mUtilaik koTi n'irait tUgka,
15
aRan inRu alaikkum AnA vATai
kaTi manai mATattuk kagkul vIca,
'tirun'tuizai n'ekizn'tu perug kavin cAya,
n'irai vaLai Urun' tOL' ena,
uraiyoTu cellum anpinarp peRinE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

282. kuRijci
peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
5
kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
10
vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
in tIm palavin Er kezu celvattu
en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
ampal Urum avanoTu moziyum;
cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
15
yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
n'al iRai mel viral kUppi,
il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

292.kuRijci
kURAy, ceyvatu tOzi! vERu uNarn'tu,
annaiyum poruL ukuttu alamarum; men muRic
ciRu kuLaku arun'tu, tAy mulai peRAa,
maRi kolaip paTuttal vENTi, veRi puri
5
Etil vElan kOtai tuyalvarat
tUgkum Ayin, atUum n'ANuval;
ilagku vaLai n'ekizn'ta cellal; pulam paTarn'tu,
iravin mEyal marUum yAnaik
kAl val iyakkam oRRi, n'aTu n'AL,
10
varaiyiTaik kazutin van kaik kAnavan
kaTu vicaik kavaNin eRin'ta ciRu kal
uTu uRu kaNaiyin pOki, cAral
vEgkai viri iNar citaRi, tEn citaiyUu,
palavin pazattuL tagkum
15
malai kezu n'ATan maNavAkkAlE!

veRi accuRIi,talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

303. pAlai
iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
pEey kaNTa kanavin, pal mAN
n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
5
kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
mA irug kolli uccit tAay,
tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
pulam kan'tAka iravalar celinE,
varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
10
urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
15
varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
20
vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.

talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

323. pAlai
immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
varuvar enpatu vAyvatAka,
aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
5
aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
10
vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
Ali azi tuLi talaiik
kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

352. kuRijci
'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
pATu imiz aruvip pARai marugkin,
ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
5
vizavu koL mUtUr viRali pinRai
muzavan pOla akappaTat tazIi,
in tuNaip payirum kunRa n'ATan
kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
10
valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
15
eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
putuvatu punain'ta tiRattinum,
vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.

varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

357. pAlai
koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
5
viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
10
perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
15
kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

378. kuRijci
'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
5
kAmar pIli Ay mayil tOkai
vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
ATu kaLa vayirin iniya Ali,
pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
10
irug kaN ATu amait tayagka irukkum
perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
uTanRa annai amarA n'Okkamum,
vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
15
kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
20
aL ilaip palavin kani kavar kaiya
kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
pATu in aruvi cUTi,
vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

382. kuRijci
'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
vERu pal kurala oru tUkku in iyam
5
kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
aRiyak kURal vENTum tOzi!
aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
10
cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
cAral pEr Ur muntuRai izitarum
vaRan uRal aRiyAc cOlai,
viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar