murugkai

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

53. pAlai
aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
5
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
10
vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
vallA n'ejcam valippa, n'amminum
15
poruLE kAtalar kAtal;
'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

101. pAlai
amma vAzi, tOzi! 'immai
n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
5
cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
10
kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
akal iru vicumpiRku OTam pOla,
pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
15
pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
taN kAr Aliyin, tAvana utirum
pani paTu pal malai iRan'tOrkku
munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!

piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

167. pAlai
vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
pacug kAz alkul mAayOLoTu
vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
5
initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
10
Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
15
ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
kUr mukac citalai vEyn'ta
20
pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr