kaLLi

53. pAlai
aRiyAy, vAzi tOzi! iruL aRa
vicumpuTan viLagkum virai celal tikirik
kaTug katir eRitta viTuvAy n'iRaiya,
n'eTug kAl murugkai veN pUt tAay,
5
n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
vaL eyiRRuc cen'n'Ay varun'tu pacip piNavoTu
kaLLiam kATTa kaTattiTai uzijcil
uLUn vATiya curimUkku n'oLLai
pori arai putaitta pulampu koL iyavin,
10
vizut toTai maRavar vil iTa vIzn'tOr
ezuttuTai n'aTukal in n'izal vatiyum
aruj curak kavalai n'In'ti, enRum,
'illOrkku il' enRu iyaivatu karattal
vallA n'ejcam valippa, n'amminum
15
poruLE kAtalar kAtal;
'aruLE kAtalar' enRi, n'IyE.

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cIttalaic cAttanAr

97. pAlai
'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
5
irug kal muTukkart tiRRi keNTum
kolai vil ATavar pOla, palavuTan
perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
10
n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
vayalai vEli viyalUr anna, n'in
alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
15
Azal' enRi tOzi! yAza en
kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
20
kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
pukai purai am majcu Ura,
n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

151. pAlai
'tam n'ayan'tu uRaivOrt tAgki, tAm n'ayan'tu
in amar kELiroTu EmuRak kezIi,
n'akutal ARRAr n'alkUrn'tOr!' ena,
miku poruL n'inaiyum n'ejcamoTu aruL piRitu
5
Apaman vAzi, tOzi! kAl viripu
uRuvaLi eRitoRum kalagkiya poRi varik
kalaimAn talaiyin mutalmutaR kavartta
kOTal am kavaTTa kuRug kAl uzujcil
tARu cinai viLain'ta n'eRRam, ATumakaL
10
arik kOR paRaiyin, aiyena olikkum
patukkaittu Aya cetukkai n'Izal,
kaLLi muL araip porun'ti, cellun'arkku
uRuvatu kURum, ciRu cen' n'Avin
maNi Orttanna teN kural
15
kaNi vAy, palliya kATu iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL colliyatu.-kAvanmullaip pUtarattanAr

184. mullai
kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
n'annarATTikku anRiyum, enakkum
initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
5
arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
pun talai putaitta kozug koTi mullai
10
Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
15
celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
cekkar vAnam cenRa pozutil,
kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
tAr maNi pala uTan iyampa
cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.

talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO