kuRijci

308. kuRijci
uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
5
ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
iravin varutal evanO? pakal varin,
tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
10
ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
15
perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.

iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr