aRukampul(patavu)

136. marutam
maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
5
cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
10
men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
maNNu maNi anna mAitazp pAvait
taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
15
tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
20
murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
25
maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
curumpu imir Aymalar vEyn'ta
irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

139. pAlai
tujcuvatu pOla iruLi, viN paka
imaippatu pOla minni, uRaikkoNTu
ERuvatu pOlap pATu ciRan'tu uraii,
n'ilam n'ejcu uTka OvAtu cilaittu Agku,
5
Ar taLi pozin'ta vAr peyaR kaTai n'AL;
InRu n'AL ulan'ta vAlA veN mazai
vAn tOy uyar varai ATum vaikaRai,
putal oLi ciRan'ta kANpu in kAlai,
taN n'aRum paTun'Ir mAn'ti, patavu arun'tu
10
veN puRakku uTaiya tirimaruppu iralai;
vAr maNal oru ciRaip piTavu aviz kozu n'izal,
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya;
arakku n'iRa uruvin Iyal mUtAy
parappiyavaipOR pAay, pala uTan
15
n'Ir vAr marugkin IraNi tikaza;
innum vArAr Ayin n'annutal!
yAtukol maRRuavar n'ilaiyE? kAtalar
karuvik kAr iTi irIiya
paruvam anRu, avar, 'varutum' enRatuvE.

piriviTai melin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - iTaikkATanAr