miLaku

2. kuRijci
kOzilai vAzaik kOL mutir perug kulai
UzuRu tIm kani, uNNun'art taTutta
cAraR palavin cuLaiyoTu, Uz paTu
pARai n'eTuj cunai, viLain'ta tERal
5
aRiyAtu uNTa kaTuvan ayalatu
kaRi vaLar cAn'tam ERalcellAtu,
n'aRu vI aTukkattu makizn'tu kaNpaTukkum
kuRiyA inpam, eLitin, n'in malaip
pal vERu vilagkum, eytum n'ATa!
10
kuRitta inpam n'inakku evan ariya?
veRutta Eer, vEy purai paNait tOL,
n'iRuppa n'illA n'ejcamoTu n'inmATTu,
ivaLum, inaiyaL Ayin, tan'tai
arug kaTik kAvalar cOr patan oRRi,
15
kagkul varutalum uriyai; paim putal
vEgkaiyum oL iNar virin'tana;
n'eTu veN tigkaLum UrkoNTanRE.

pakaRkuRikkaN ceRippu aRivuRIit tOzi varaivu kaTAyatu. - kapilar

112. kuRijci
kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
5
InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
10
tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
paziyoTu varUum inpam veHkAr;
varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
15
maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
tonRu iyal marapin manRal ayara,
peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.

iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

272. kuRijci
irum puli tolaitta perug kai vEzattup
pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
5
min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
10
tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
15
n'eTu vEL paravum, annai; annO!
en Avatu koltAnE pon ena
malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
maNi n'iRa majjai akavum
aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr