vayalai

97. pAlai
'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
5
irug kal muTukkart tiRRi keNTum
kolai vil ATavar pOla, palavuTan
perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
10
n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
vayalai vEli viyalUr anna, n'in
alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
15
Azal' enRi tOzi! yAza en
kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
20
kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
pukai purai am majcu Ura,
n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

176. marutam
kaTal kaNTanna kaN akan parappin
n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
5
kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
muRuval mukattin pal malar tayagka,
pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
10
olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
ari malar AmpaloTu Artazai taii,
15
vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
malar Er uNkaN mAN izai munkaik
kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
20
n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
aTittena urutta tittip pal Uz
n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
25
kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

189. pAlai
pacum pazap palavin kAnam vempi,
vicumpu kaN aziya, vEnil n'ITi,
kayam kaN aRRa kal Ogku vaippin
n'ARu uyir maTap piTi tazaii, vERu n'ATTu
5
vizavup paTar maLLarin muzavu eTuttu uyari,
kaLiRu atarppaTutta kal uyar kavAan
vev varai attam cuTTi, paiyena,
vayalai am piNaiyal vArn'ta kavarvuRa,
titalai alkul kuRumakaL avanoTu
10
cenRu piRaL Akiya aLavai, enRum
paTar mali evvamoTu mAtiram tuzaii,
manai maruNTu irun'ta enninum, n'anai makiz
n'annarALar kUTu koL in iyam
tEr Ur teruvil tatumpum
15
Ur izan'tanRu, tan vIzvu uRu poruLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

259. pAlai
vElum viLagkina; iLaiyarum iyanRanar;
tArum taiyina; tazaiyum toTuttana;
n'ilam n'Ir aRRa vemmai n'Igkap
peyal n'Ir talaii, ulavai ilai n'Ittuk
5
kuRu muRi InRana, maranE; n'aRu malar
vEyn'tana pOlat tOnRi, pala uTan
tEm paTap potuLina pozilE; kAnamum,
n'ani n'anRu Akiya pani n'Igku vazi n'AL,
pAl enap parattarum n'ilavin mAlaip
10
pOtu van'tanRu, tUtE; n'Iyum
kalagkA manattai Aki, en col
n'ayan'tanai koNmO n'ejcu amar takuvi!
teRRi ulaRinum, vayalai vATinum,
n'occi men cinai vaNar kural cAyinum,
15
n'inninum maTavaL n'ani n'in n'ayan'ta
annai allal tAgki, n'in aiyar
puli maruL cemmal n'Okki,
valiyAy innum; tOykam, n'in mulaiyE!

uTanpOkku n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kayamanAr

275. pAlai
Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
5
'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
mazalai in col, kazaRal inRi,
in uyir kalappak kURi, n'annutal
peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
10
EtilALan kAtal n'ampi,
tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
15
n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
kUzai n'occik kIzatu, en makaL
cem puTaic ciRu viral varitta
vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

383. pAlai
taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
Urum cEriyum OrAgku alar eza,
kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
5
ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
10
kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
Ara n'Ir UTTip purappOr
yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr