alli

16. marutam
n'AyuTai mutu n'Irk kalitta tAmarait
tAtin alli avir itaz puraiyum,
mAcu il agkai, maNi maruL av vAy,
n'AvoTu n'avilA n'akaipaTu tIm col,
5
yAvarum vizaiyum polan'toTip putalvanai,
tEr vazagku teruvil, tamiyOR kaNTE!
kUr eyiRRu arivai kuRukinaL; yAvarum
kANun'ar inmaiyin, cettanaL pENi,
polagkalam cuman'ta pUN tAgku iLa mulai,
10
'varukamALa, en uyir!' enap peritu uvan'tu,
koNTanaL n'inROT kaNTu, n'ilaic cellEn,
'mAcu il kuRumakaL! evan pEtuRRanai?
n'Iyum tAyai ivaRku?' ena, yAn taR
karaiya, van'tu viraivanen kavaii
15
kaLavu uTampaTun'arin kavizn'tu, n'ilam kiLaiyA,
n'ANi n'inROL n'ilai kaNTu, yAnum
pENinen allenO makizn'a! vAnattu
aNagku arug kaTavuL annOL n'in
makan tAy Atal puraivatu Agku enavE?

parattaiyar cEriyininRum van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaimakaL colliyatu. - cAkalAcanAr