Ampal

6. marutam
ari pey cilampin Ampal am toTalai,
aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
5
piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
vEza veN puNai tazIi, pUziyar
kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
10
En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
15
mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
20
pal vEl matti, kazAar anna em
iLamai cenRu tavat tollaHtE;
inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

36. marutam
pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
5
aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
10
tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
AlagkAnattu akan talai civappa,
15
cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
pOr val yAnaip polam pUN ezini,
n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
20
ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
konRu, kaLamvETTa jAnRai,
venRi koL vIrar Arppinum peritE!

talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

56. marutam
n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
5
kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
taN tuRai Uran tiN tAr akalam
vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
10
parivoTu varUum pANan teruvil
puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
15
ennum tannum n'Okki,
mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.

parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?

kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

136. marutam
maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
5
cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
10
men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
maNNu maNi anna mAitazp pAvait
taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
15
tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
20
murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
25
maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
curumpu imir Aymalar vEyn'ta
irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

156. marutam
muracuTaic celvar puravic cUTTum
mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
mUtA tinRal ajci, kAvalar
5
pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
tIm punal Ura! tiRavatAkak
kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
10
kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
'poytal ATip polika!' ena van'tu,
n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
15
n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?

talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

176. marutam
kaTal kaNTanna kaN akan parappin
n'ilam paka vIzn'ta vEr mutir kizagkin
kazai kaNTanna tUmpuTait tiraL kAl,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai marugkil,
5
kazu n'ivan'tanna kozu mukai iTai iTai
muRuval mukattin pal malar tayagka,
pUtta tAmaraip puL imiz pazanattu,
vEppu n'anai anna n'eTug kaN n'IrjeNTu
irai tEr veN kuruku ajci, ayalatu
10
olitta pakanRai iruj cERRu aLLal,
titalaiyin varippa OTi, virain'tu tan
n'Ir mali maN aLaic ceRiyum Ura!
manai n'aku vayalai maran ivar kozug koTi
ari malar AmpaloTu Artazai taii,
15
vizavu ATu makaLiroTu tazUu aNip polin'tu,
malar Er uNkaN mAN izai munkaik
kuRun' toTi tuTakkiya n'eTun' toTar viTuttatu
uTanRanaL pOlum, n'in kAtali? em pOl
pul uLaik kuTumip putalvaR payan'tu,
20
n'elluTai n'eTu n'akar n'in inRu uRaiya,
enna kaTattaLO, maRRE? tan mukattu
ezutu ezil citaiya azutanaL Egki,
aTittena urutta tittip pal Uz
n'oTittenac civan'ta mel viral tirukupu,
25
kUrn'unai mazukiya eyiRRaL
Ur muzutum n'uvalum n'iR kANiya cenmE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. marutam- pATiya iLagkaTugkO

316. marutam
'tuRai mIn vazagkum peru n'Irp poykai,
ari malar Ampal mEyn'ta n'eRi maruppu
Irn' taN erumaic cuval paTu mutu pOttu,
tUgku cERRu aLLal tujci, pozutu paTa,
5
pain' n'iNa varAal kuRaiyap peyartan'tu,
kurUuk koTip pakanRai cUTi, mUtUrp
pOr ceRi maLLarin pukutarum Uran
tEr tara van'ta, teriizai, n'ekiz tOL,
Ur koLkallA, makaLir tarat tara,
10
parattaimai tAgkalO ilen' ena vaRitu n'I
pulattal ollumO? manai kezu maTan'tai!
atu pulan'tu uRaital valliyOrE,
ceyyOL n'Igka, cil patam kozittu,
tAm aTTu uNTu, tamiyar Aki,
15
tE mozip putalvar tiragku mulai cuvaippa,
vaikun'ar Akutal aRin'tum,
aRiyAr amma, aHtu uTalumOrE!

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai n'erugkic colliyatu. -OrampOkiyAr

356.marutam
mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
kampuL iyavan Aka, vici piNit
teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
5
iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
poR toTi munkai paRRinanAka,
'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
ciRukArOTan payinoTu cErttiya
10
kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
15
katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
aruvi Ampal kalitta muntuRai
n'annan Aay pirampu anna
20
min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar