kAjci

25. pAlai
"n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
5
vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
10
cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
pavaLac ceppil pon corin'tanna,
ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
15
vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
melliya iniya kURi, vallE
varuvar vAzi tOzi! porun'ar
cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
20
potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
in icai iyattin kaRagkum
kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

296. marutam
kOtai iNara, kuRug kAl, kAjcip
pOtu aviz n'aRun' tAtu aNin'ta kUn'tal,
ari matar mazaik kaN, mAayOLoTu
n'erun'aiyum kamaz pozil tujci, inRum
5
peru n'Ir vaiyai avaLoTu ATi,
pularA mArpinai van'tu n'inRu, emvayin
karattal kUTumO maRRE? parappil
pal mIn koLpavar mukan'ta ippi
n'Ar ari n'aRavin makiz n'oTaik kUTTum
10
pEr icaik koRkaip porun'an, ven vEl
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tEr ceziyan,
malai purai n'eTu n'akark kUTal n'ITiya
malitaru kampalai pOla,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE.

vAyil vENTic cenRa talaimakaRku vAyil maRukkum tOzi colliyatu. -maturaip pErAlavAyAr

336. marutam
kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam coliya,
n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
5
vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
kAjci n'Izal kuravai ayarum
10
tIm perum poykait tuRai kEz Uran
tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
15
tAmum piRarum uLarpOl cERal
muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
20
mAri ampin mazait tOR cOzar
vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
Ariyar paTaiyin uTaika, en
n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!

n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr