kAn'taL(kOTal, tOnRi)

4. mullai
mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
paig kAR konRai men piNi aviza,
irumpu tirittanna mA iru maruppin,
paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
5
malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
10
pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
15
n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
pOtu aviz alarin n'ARum
Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.

tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.

tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?

kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

92. kuRijci
n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
ceg kaN irum puli kuzumum cAral
5
vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
10
taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
tirumaNi viLakkin peRukuvai
iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.

iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

108. kuRijci
puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
ottanRumannAl! evankol? muttam
varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
5
paLigku corivatu pOl pARai varippa,
kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
10
iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
aruLAn vAzi, tOzi! alkal
viravup poRi majjai verIi, aravin
aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
kAyA men cinai tOya n'ITip
15
pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
kai ATu vaTTin tOnRum
mai ATu cenniya malaikizavOnE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

132. kuRijci
Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
5
vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
10
kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
irug kavuT kaTAam kanavum,
perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

138. kuRijci
ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
kuvaLai uNkaN teN pani malka,
vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
5
veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
10
uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
ATinar Atal n'anRO? n'ITu
n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
15
kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
kozu maTaR putup pU Utum tumpi
n'al n'iRam maruLum aru viTar
20
innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

154. mullai
paTu mazai pozin'ta payam miku puRavin
n'eTu n'Ir avala pakuvAyt tErai
ciRu pal iyattin n'eTu n'eRik kaRagka,
kuRum putaR piTavin n'eTug kAl alari
5
cen' n'ilamarugkin n'uN ayir varippa,
vej cina aravin pai aNan'tanna
taN kamaz kOTal tAtu piNi aviza,
tiri maruppu iralai teL aRal parukik
kAmar tuNaiyoTu EmuRa vatiya,
10
kATu kavin peRRa taN patap peru vazi;
OTupari meliyAk koycuvaR puravit
tAL tAz tAr maNi tayagkupu iyampa
Urmati valava! tErE cIr mikupu
n'am vayiR purin'ta koLkai
15
am mA arivaiyait tunnukam, virain'tE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - potumpiR pullALagkaNNiyAr

164. mullai
katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
5
poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
10
innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
kan'tu kAl ocikkum yAnai,
vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!

pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

217. pAlai
'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
tuvalai tUval kaziya, akal vayal
n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
5
kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
tOl eRi pANTilin vAliya malara,
kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
10
Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
15
ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
eyiRu tIp piRappat tiruki,
20
n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

218. kuRijci
'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
5
peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
10
'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
vara eLitAka eNNuti; atanAl,
n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
15
taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
annai aRiyinum aRika! alar vAy
ampal mUtUr kETpinum kETka!
20
vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
oN pU vEgkai kamazum
taN peruj cAral pakal van'tImE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

235. pAlai
amma vAzi, tOzi! poruL purin'tu
uLLArkollO, kAtalar? uLLiyum,
ciRan'ta ceytiyin maRan'tanarkollO?
payan n'ilam kuzaiya vIci, peyal munin'tu,
5
viNTu munniya koNTal mA mazai
magkul aRkamoTu pogkupu tuLippa,
vATaiyoTu n'ivan'ta Ay itazt tOnRi
cuTar koL akalin curugku piNi aviza,
curi mukiz mucuNTaip poti aviz vAn pU
10
vicumpu aNi mInin pacum putal aNiya,
kaLavan maN aLaic ceRiya, akal vayal
kiLai viri karumpin kaNaikkAl vAn pU
mAri am kurukin Iriya kuragka,
n'ani kaTuj civappoTu n'Amam tORRi,
15
pani kaTi koNTa paNpu il vATai
maruLin mAlaiyoTu aruL inRi n'aliya,
'n'utal iRaikoNTa ayal aRi pacalaiyoTu
tol n'alam citaiyac cAay,
ennaLkol aLiyaL?' ennAtOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

238. kuRijci
mAnRamai aRiyA maram payil iRumpin,
InRu iLaippaTTa vayavup piNap pacittena,
maTa mAn valci tarIiya, n'aTu n'AL,
iruL mukaic cilampin, irai vETTu ezun'ta
5
paNai maruL eruttin pal vari irum pOttu,
maTak kaN AmAn mAtirattu alaRa,
taTak kOTTu AmAn aNNal EeRu,
n'anan'talaik kAnattu valam paTat tolaicci,
irug kal viyal aRai civappa Irkkum
10
perug kal n'ATa! piritiAyin,
marun'tum uTaiyaiyO maRRE irappOrkku
izai aNi n'eTun' tEr kaLiRoTu enRum
mazai curan'tanna Ikai, vaN makiz,
kazal toTit taTak kai, kalimAn, n'aLLi
15
n'aLi mukai uTain'ta n'aRug kAr aTukkattu,
pOn'tai muzu mutal n'ilaiiya kAn'taL
men piNi mukai avizn'tu alarn'ta
taN kamaz putu malar n'ARum n'aRu n'utaRkE?

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - kapilar

264. mullai
mazai il vAnam mIn aNin'tanna,
kuzai amal mucuNTai vAliya malara,
vari veN kOTal vAgku kulai vAn pUp
periya cUTiya kavar kOl kOvalar,
5
ellup peyal uzan'ta pal An n'iraiyoTu,
n'Ir tikaz kaNNiyar, Urvayin peyartara,
n'ani cENpaTTa mAri taLi ciRan'tu,
Ertaru kaTu n'Ir teruvutoRu ozuka,
pEr icai muzakkamoTu ciRan'tu n'ani mayagki,
10
kUtir n'inRanRAl, pozutE! kAtalar
n'am n'ilai aRiyAr Ayinum, tam n'ilai
aRin'tanarkollO tAmE Ogku n'aTaik
kAy cina yAnai kagkul cUza,
ajcuvara iRutta tAnai
15
vej cina vEn'tan pAcaRaiyOrE?

paruvam kaNTu, vanpuRai etir azin'tu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu;tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - umpaR kATTu iLagkaNNanAr

312. kuRijci
n'ejcu uTampaTutalin onRu purin'tu aTagki,
iravin varUum iTumpai n'Igka,
varaiyak karutum Ayin, peritu uvan'tu,
Ogku varai izitarum vIgku peyal n'Ittam,
5
kAn'taL am ciRukuTik kauvai pENAtu,
ari matar mazaik kaN civappa, n'ALaip
peru malai n'ATan mArpu puNai Aka,
ATukam vammO kAtal am tOzi!
vEy payil aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
10
in icai muracin iragki, onnAr
OTu puRam kaNTa, tAL tOy taTak kai,
vel pOr vazuti cel camattu uyartta
aTu pukaz eHkam pOla,
koTi paTa minnip pAyinRAl, mazaiyE!

talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu; talaimakaL colliyatUum Am. -maturai marutan iLan'AkanAr

338. kuRijci
kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
maRam kezu tAnai aracaruLLum,
aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
5
palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
10
muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
onnAr tEem pAz paTa n'URum
tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
akal irug kAnattuk kolli pOla,
15
tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
aRAaliyarO, tUtE poRAar
viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
20
vazagkal AnAp perun' tuRai
muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

368. kuRijci
toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
oN toTi makaLirkku UcalAka
5
ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
10
kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
15
vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
evankol vAzi, tOzi! kogkar
maNi arai yAttu maRukin ATum
uLLi vizavin anna,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr