On'ti(Oti)

125. pAlai
aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
irag kAz anna arumpu mutir Igkai
Ali anna vAl vI tAay,
5
vai vAl Oti maiaNal Eyppat
tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
kaTAam mARiya yAnai pOla,
peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
10
mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
muniya alaitti, muraN il kAlai;
kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
15
ceyvinai marugkin cenROr val varin
viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
20
onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
pITu il mannar pOla,
OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.

talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

145. pAlai
vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
vaRRal maratta poR talai Oti
veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
5
n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
AL il attattu, aLiyaL avanoTu
vALvari poruta puN kUr yAnai
pukar citai mukatta kuruti vAra,
uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
10
'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
n'annar mel iNarp punnai pOla,
kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
15
kujcarak kurala kurukOTu Alum,
tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
20
eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr