mutalai(karAm)

3. pAlai
irug kazi mutalai mEen'tOl anna
karug kAl Omaik kANpu in peruj cinaik
kaTiyuTai n'anan'talai, InRu iLaippaTTa,
koTu vAyp pETaikku alkuirai tarIiya,
5
mAnRu vETTu ezun'ta cej cevi eruvai
vAn tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
tuLagku n'aTai maraiyA valam paTat tolaicci,
oN ceg kuruti uvaRRi uNTu arun'tupu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
10
koLLai mAn'tarin AnAtu kavarum
pul ilai marAatta akan cEN attam,
kalam taral uLLamoTu kaziyak kATTi,
pin n'inRu turakkum n'ejcam! n'in vAy
vAypOl poymmozi evvam en kaLaimA
15
kavir itaz anna kANpu in cev vAy,
am tIm kiLavi, Ay izai, maTan'tai
koTug kuzaikku amartta n'Okkam
n'eTuj cEN Ar iTai vilagkum jAnRE?

mun oru kAlattu, n'ejcinAl poruL valikkappaTTup pirin'tAn, talaimakan; pirin'tu iTaic curattininRu avaL n'alam n'ayan'tu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRippOy, poruL muTittu van'ta talaimakan, pinnum poruL

18. kuRijci
n'Ir n'iRam karappa, UzuRupu utirn'tu,
pUmalar kajaliya kaTu varaR kAn yARRu,
karAam tujcum kal uyar maRi cuzi,
marAa yAnai matam tapa oRRi,
5
urAa Irkkum uTkuvaru n'Ittam
kaTugkaN panRiyin n'aTugkAtu tuNin'tu,
n'Ama arun' tuRaip pErtan'tu, yAmattu
Igkum varupavO? Ogkal veRpa!
oru n'AL vizumam uRinum, vazi n'AL,
10
vAzkuvaL allaL, en tOzi; yAvatum
URu il vazikaLum payila vazagkun'ar
n'ITu inRu Aka izukkuvar; atanAl,
ulamaral varuttam uRutum; em paTappaik
koTun' tEn izaitta kOTu uyar n'eTu varai,
15
pazam tUgku n'aLippin kAn'taL am potumpil,
pakal n'I varinum puNarkuvai akal malai
vAgku amaik kaN iTai kaTuppa, yAy
OmpinaL eTutta, taTa men tOLE.

tOzi iravu varuvAnaip pakal vA enRatu. - kapilar

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

80. n'eytal
koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
5
puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
10
ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
punnaiam kAnal, pakal van'tImE.

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr

301. pAlai
'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
5
oTivai inRi OmpAtu uNTu,
n'Ir vAz mutalai Avittanna
Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
curamutal varuttam maramutal vITTi,
10
pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
15
vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
20
cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
25
azugkal mUtUrkku innAtAkum;
atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
kAtalar ceyta kAtal
n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr