ital(kavutAri, kATai)

133. pAlai
'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
cem paral murampil citarn'ta pUzi,
n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
5
kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
eri paran'tanna ilamalar viraii,
10
pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
kon onRu vinavinarmannE tOzi!
ital muL oppin mukai mutir veTci
15
kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
vari maraR kaRikkum maTap piNait
tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

387. pAlai
tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
varuvIr Akutal uraimin mannO
pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
5
av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
10
varip puRa italin maNik kaT pETai
n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
15
n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
n'inRAgkup peyarum kAnam
20
cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.

talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr