vaNTu(curumpu, mijiRu, tumpi, ciLvITu, tAtuNpaRavai, jimiRu, kuRujciRaippaRavai)

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

4. mullai
mullai vain' n'unai tOnRa, illamoTu
paig kAR konRai men piNi aviza,
irumpu tirittanna mA iru maruppin,
paral aval aTaiya, iralai, teRippa,
5
malarn'ta jAlam pulampu puRakkoTuppa,
karuvi vAnam kataz uRai citaRi,
kAr ceytanRE, kavin peRu kAnam.
kuragku uLaip polin'ta koycuvaR puravi,
n'arampu Arttanna, vAgku vaLpu ariya,
10
pUtta pogkart tuNaiyoTu vatin'ta
tAtu uN paRavai pEtuRal ajci,
maNi n'A Artta mAN vinait tEran,
uvakkAN tOnRum kuRum poRai n'ATan,
kaRagku icai vizavin uRan'taik kuNAtu,
15
n'eTum perug kunRattu amanRa kAn'taT
pOtu aviz alarin n'ARum
Ay toTi arivai! n'in mAN n'alam paTarn'tE.

tOzi talaimakaLaip paruvag kATTi vaRpuRuttiyatu. - kuRugkuTi marutanAr

22. kuRijci
aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
5
'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
10
uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
15
oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
n'akkanen allenO yAnE eytta
20
n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?

varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

38. kuRijci
viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
am cilai iTavatu Aka, vej celal
kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
5
varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
10
n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
15
paitalan peyaralankollO? ai tEyku
'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
kUum kaNaHtu em Ur' ena
Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.

tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

40. n'eytal
kAnal, mAlaik kazip pUk kUmpa,
n'Il n'iRap perug kaTal pATu ezun'tu olippa,
mIn Ar kurukin men paRait tozuti
kuvai irum punnaik kuTampai cEra,
5
acai vaNTu Arkkum alkuRukAlai,
tAzai taLarat tUkki, mAlai
azitaka van'ta koNTaloTu kazi paTark
kAmar n'ejcam kaiyaRupu inaiya,
tuyaram ceytu n'am aruLAr Ayinum
10
aRAaliyarO avaruTaik kENmai!
aLi inmaiyin avaN uRai munaii,
vAraRkatilla tOzi! kazani
veNNel arin'ar pinRait tatumpum
taNNumai verIiya taTan' tAL n'Arai
15
ceRi maTai vayirin piLiRRi, peNNai
akamaTal cEkkum tuRaivan
in tuyil mArpil cenRa en n'ejcE!

talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi, kizatti tOzikkuc colliyatu.- kunRiyanAr

46. marutam
cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
5
am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
10
vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
piNTa n'ellin aLLUr anna en
15
oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?

vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

59. pAlai
taN kayattu amanRa vaNTu paTu tuNai malarp
perun' takai izan'ta kaNNinai, peritum
varun'tinai, vAziyar, n'IyE! vaTAatu
vaN punal tozun'ai vAr maNal akan tuRai,
5
aNTar makaLir taN tazai uTIiyar
maram cela mititta mAal pOla,
pun talai maTap piTi uNIiyar, am kuzai,
n'eTu n'ilai yAam oRRi, n'anai kavuL
paTi jimiRu kaTiyum kaLiRE tOzi!
10
cUr marugku aRutta cuTar ilai n'eTu vEl,
cinam miku murukan taN paragkunRattu,
an'tuvan pATiya can'tu kezu n'eTu varai,
in tIm paij cunai IraNip polin'ta
taN n'aRug kazun'Irc ceN iyaR ciRupuRam
15
tAm pArATTiya kAlaiyum uLLAr
vIgku iRaip paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTu
aruj ceyaR poruTpiNi munni, n'ap
pirin'tu, cEN uRain'ar cenRa ARE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'Akan

71. pAlai
n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
5
mai il mAn inam maruLa, paiyena
ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
akal iru vAnam am majcu Ina,
pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
10
kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
15
matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
itu kol vAzi, tOzi! en uyir
vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?

poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

74. mullai
vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
kuruti uruvin oN cem mUtAy
5
peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
paig koTi mullai men patap putu vI
veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
10
maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
"tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
vanpuRai in col n'an pala payiRRum
n'in valittu amaikuvenmannO alkal
15
punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
kallAk kOvalar Utum
val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!

talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?

kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?

tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

89. pAlai
teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
5
kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
10
viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
mai paTu tiN tOL malira vATTi,
poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
15
arug kalam teRutta perum pukal valattar,
vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
mellen cEvaTi meliya Eka
vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
20
aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
iTu maNaR pan'taruL iyalum,
n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

102. kuRijci
uLaimAn tuppin, Ogku tinaip perum punattuk
kazutil, kAnavan pizi makizn'tu vatin'tena;
uraitta can'tin Ural irug katuppu
aitu varal acaivaLi ARRa, kai peyarA,
5
oliyal vAr mayir uLarinaL, koTicci
peru varai marugkil kuRijci pATa;
kuralum koLLAtu, n'ilaiyinum peyarAtu,
paTAap paig kaN pATu peRRu, oyyena
maRam pukal maza kaLiRu uRagkum n'ATan;
10
Ara mArpin ari jimiRu Arppa,
tAran, kaNNiyan, eHkuTai valattan,
kAvalar aRital Ompi, paiyena
vIzAk katavam acaiyinan pukutan'tu,
uyagku paTar akalam muyagki, tOL maNan'tu,
15
in col aLaii, peyarn'tanan tOzi!
inRu evankollO kaNTikum maRRu avan
n'alkAmaiyin ampal Aki,
orugku van'tu uvakkum paNpin
iruj cUz Oti oN n'utaR pacappE?

iravukkuRikkaN ciRaippuRamAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu. - maturai iLampAlAciriyan cEn'tag kUttan

104. mullai
vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
5
mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
vAgkucinai poliya ERi; putala
pUg koTi avaraip poy ataL anna
uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
10
mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
15
pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
Ay toTi arivai kUn'taR
pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!

vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

108. kuRijci
puNarn'tOr punkaN aruLalum uNarn'tOrkku
ottanRumannAl! evankol? muttam
varaimutal citaRiya vai pOl, yAnaip
pukar mukam poruta putu n'Ir Ali
5
paLigku corivatu pOl pARai varippa,
kAr katampaTTa kaN akan vicumpin
viTupoRi jekiziyin koTi paTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
Ar uyirt tuppin kOL mA vazagkum
10
iruLiTait tamiyan varutal yAvatum
aruLAn vAzi, tOzi! alkal
viravup poRi majjai verIi, aravin
aNagkuTai arun' talai pai virippavaipOl,
kAyA men cinai tOya n'ITip
15
pal tuTuppu eTutta alagku kulaik kAn'taL
aNi malar n'aRun' tAtu Utum tumpi
kai ATu vaTTin tOnRum
mai ATu cenniya malaikizavOnE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

124. mullai
'n'an kalam kaLiRRoTu n'aNNAr En'ti,
van'tu tiRai koTuttu, vaNagkinar, vazimozin'tu
cenRIka' enpaAyin, vEn'tanum
n'ilam vakun'tuRAa INTiya tAnaiyoTu
5
inRE pukutal vAyvatu; n'anRE.
mATa mAN n'akarp pATu amai cEkkait
tuni tIr koLkai n'am kAtali inituRa,
pAcaRai varuttam vITa, n'Iyum
minnu n'imirn'tanna pon iyaR punai paTai,
10
koycuval, puravi, kai kavar vayagku pari,
vaN peyaRku avizn'ta paig koTi mullai
vI kamaz n'eTu vazi UtuvaNTu iriya,
kAlai eyta, kaTavumati mAlai
an'tik kOvalar am paNai imiz icai
15
aramiya viyalakattu iyampum
n'irai n'ilai jAyil n'eTu matil UrE.

talaimakan tErppAkaRku uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

128. kuRijci
manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
konROranna koTumaiyOTu inRE
yAmam koLa varin kanaii, kAmam
kaTalinum uraii, karai poziyummE.
5
evankol vAzi, tOzi! mayagki
innam Akavum, n'annar n'ejcam
ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
10
kAna n'ATan varUum, yAnaik
kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
15
taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

130. n'eytal
amma vAzi, kELir! mun n'inRu
kaNTanir Ayin, kazaRalirmannO
n'uN tAtu potin'ta ceg kAR kozu mukai
muNTakam kezIiya mOTTu maNal aTaikarai,
5
pEeyt talaiya piNar arait tAzai
eyiRuTai n'eTun' tOTu kAppa, pala uTan
vayiRuTaip pOtu vAlitin virIi,
pulavup porutu azitta pU n'ARu parappin
ivar tirai tan'ta Irg katir muttam
10
kavar n'aTaip puravi kAl vaTut tapukkum
n'al tEr vazuti koRkai mun tuRai
vaNTu vAy tiRan'ta vAgkukazi n'eytaR
pOtu puRagkoTutta uNkaN
mAtar vAL mukam mataiiya n'OkkE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan kazaRRetir maRuttatu. - veNkaNNanAr

131. pAlai
'vicumpu uRa n'ivan'ta mAt tAL ikaNaip
pacug kEz mel ilai aruku n'eRittanna,
vaNTu paTupu iruLiya, tAz irug kUn'tal
curumpu uNa virin'ta perun' taN kOtai
5
ivaLinum ciRan'tanRu, Ital n'amakku' ena
vILai ampin vizut toTai mazavar
n'AL A uytta n'Ama vej curattu
n'aTai melin'tu ozin'ta cEN paTar kanRin
kaTaimaNi ukun'Ir tuTaitta ATavar
10
peyarum pITum ezuti, atartoRum
pIli cUTTiya piRagkun'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
veruvaru takun'a kAnam, 'n'ammoTu
varuka' ennutiAyin,
15
vArEn; n'ejcam! vAykka n'in vinaiyE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. maturai marutan iLan'AkanAr

132. kuRijci
Enalum iRagku kural iRuttana; n'Oy malin'tu,
Aykavin tolain'ta, ivaL n'utalum; n'Okki
Etila moziyum, iv Urum; Akalin,
kaLiRRu mukam tiRan'ta kavuLuTaip pakazi,
5
vAl n'iNap pukavin, kAnavar tagkai
am paNai men tOL Ay itaz mazaik kaN
olku iyaR koTicciyai n'alkinaiAyin,
koNTanai cenmO n'uN pUN mArpa!
tuLitalait talaiiya cAral n'aLi cunaik
10
kUmpu mukai aviztta kuRuj ciRaip paRavai
vEgkai viri iNar Uti, kAn'taL
tEnuTaik kuvikulait tujci, yAnai
irug kavuT kaTAam kanavum,
perug kal vEli, n'um uRaivu in UrkkE.

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu,varaivu kaTAyatu. - tAyagkaNNanAr

136. marutam
maippu aRap puzukkin n'eyk kani veN cORu
varaiyA vaNmaiyoTu puraiyOrp pENi,
puLLup puNarn'tu iniya Aka, teL oLi
am kaN iru vicumpu viLagka, tigkaT
5
cakaTam maNTiya tukaL tIr kUTTattu,
kaTi n'akar punain'tu, kaTavuT pENi,
paTu maNa muzavoTu parUup paNai imiza,
vatuvai maNNiya makaLir vituppuRRu,
pUkkaNum imaiyAr n'Okkupu maRaiya,
10
men pU vAkaip pun puRak kavaTTilai,
pazag kanRu kaRitta payampu amal aRukait
tazagkukural vAnin talaippeyaRku InRa
maNNu maNi anna mAitazp pAvait
taN n'aRu mukaiyoTu veN n'Ul cUTTi,
15
tU uTaip polin'tu mEvarat tuvanRi,
mazai paTTanna maNal mali pan'tar,
izai aNi ciRappin peyar viyarppu ARRi,
tamar n'amakku Itta talain'AL iravin,
'uvar n'Igku kaRpin em uyir uTampaTuvi!
20
murugkAk kaligkam muzuvatum vaLaii,
perum puzukkuRRa n'in piRain'utaR poRi viyar
uRu vaLi ARRac ciRu varai tiRa' ena
Arva n'ejcamoTu pOrvai vavvalin,
uRai kazi vALin uruvu peyarn'tu imaippa,
25
maRai tiRan aRiyAL Aki, oyyena
n'ANinaL iRaijciyOLE pENi,
parUup pakai AmpaR kurUut toTai n'Ivi,
curumpu imir Aymalar vEyn'ta
irum pal kUn'tal iruL maRai oLittE.

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- viRRURRu mUteyinanAr

138. kuRijci
ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
kuvaLai uNkaN teN pani malka,
vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
5
veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
10
uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
ATinar Atal n'anRO? n'ITu
n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
15
kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
kozu maTaR putup pU Utum tumpi
n'al n'iRam maruLum aru viTar
20
innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

145. pAlai
vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
vaRRal maratta poR talai Oti
veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
5
n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
AL il attattu, aLiyaL avanoTu
vALvari poruta puN kUr yAnai
pukar citai mukatta kuruti vAra,
uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
10
'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
n'annar mel iNarp punnai pOla,
kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
15
kujcarak kurala kurukOTu Alum,
tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
20
eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.

talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

159. pAlai
teN kazi viLain'ta veN kal uppin
koLLai cARRiya koTu n'uka ozukai
uranuTaic cuvala pakaTu pala parappi
umaN uyirttu iRan'ta ozikal aTuppin,
5
vaTi uRu pakazik koTu vil ATavar
aNagkuTai n'On cilai vaNagka vAgki,
pal An n'eTu n'irai tazIi, kallena
aru munai alaitta perum pukal valattar,
kanai kuraR kaTun' tuTip pANi tUgki,
10
uvalaik kaNNiyar, Un puzukku ayarum
kavalai, 'kAtalar iRan'tanar' ena, n'ani
avalam koLLalmA, kAtal am tOzi!
vicumpin n'al ERu cilaikkum cEN cimai
n'aRum pUj cAraR kuRum poRaik kuNAatu
15
vil kezu taTak kai vel pOr vAnavan
mijiRu mUcu kavuLa ciRu kaN yAnait
toTiyuTait taTa maruppu oTiya n'URi,
koTumuTi kAkkum kurUukaN n'eTu matil
cEN viLagku ciRappin AmUr eytinum,
20
ANTu amain'tu uRaiyun'ar allar, n'in
pUN tAgku Akam porun'tutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - AmUrk kavutaman cAtEvanAr

161. pAlai
vinaivayiR pirital yAvatu? 'vaNar curi
vaTiyAp pittai, vankaN, ATavar
aTi amai pakazi Ara vAgki;
vampalarc cekutta ajcuvaru kavalai,
5
paTumuTai n'acaiiya vAzkkaic cej cevi
eruvaic cEval INTukiLai payirum
veruvaru kAnam n'In'ti, poruL purin'tu
iRappa eNNinar' enpatu ciRappak
kETTanaLkollO tAnE? tOL tAzpu
10
curumpu uNa olivarum irum pal kUn'tal,
am mA mEni, Ay izai, kuRumakaL
cuNagku cUz Akattu aNagku ena urutta
n'al varal iLa mulai n'anaiya;
pal itaz uNkaN paran'tana paniE.

pirivuNarttiya tOzi, talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'munnamE uNarn'tAL. n'am perumATTi' enRu, talaimakanaic celavu vilakkiyatu. - maturaip pullagkaNNanAr

164. mullai
katir kaiyAka vAgki, jAyiRu
paitu aRat teRutalin, payam karan'tu mARi,
viTuvAyppaTTa viyan kaN mA n'ilam
kATu kavin etirak kanai peyal pozitalin;
5
poRi vari ina vaNTu Arppa, pala uTan
n'aRu vI mullaiyoTu tOnRi tOnRa.
veRi EnRanRE vI kamaz kAnam.
'evankol maRRu avar n'ilai?' ena mayagki,
iku pani uRaikkum kaNNoTu inaipu, Agku
10
innAtu uRaivi tol n'alam peRUum
itu n'aR kAlam; kaNTicin pakaivar
matil mukam murukkiya toTi citai maruppin,
kan'tu kAl ocikkum yAnai,
vej cina vEn'tan vinai viTappeRinE!

pAcaRaikkaN irun'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturait tamizk kUttan n'AkantEvanAr

166. marutam
'n'al maram kuzIiya n'anai mutir cATi
pal n'AL aritta kOoy uTaippin,
mayagkumazait tuvalaiyin maRuku uTan panikkum
pazam pal n'ellin vELUrvAyil,
5
n'aRu virai teLitta n'ARuiNar mAlai,
poRi vari ina vaNTu Utala kaziyum
uyar pali peRUum uru kezu teyvam,
punai irug katuppin n'I kaTuttOLvayin
anaiyEn Ayin, aNagkuka, en!' ena
10
manaiyOT tERRum makizn'an Ayin,
yArkol vAzi, tOzi! n'erun'al
tAr pUN kaLiRRin talaip puNai tazIi,
vatuvai Ir aNip polin'tu, n'ammoTu,
putuvatu van'ta kAvirik
15
kOTu tOy malirn'iRai, ATiyOrE?

parattaiyoTu punalATiya talaimakan talaimakaLiTaip pukku, 'yAn ATiRRilan' enRu cULuRRAn enpatu kETTa parattai, tan pAgkAyinAra kETpa, colliyatu. - iTaiyan n'eTugkIranAr

170. n'eytal
kAnalum kazaRAtu; kaziyum kURAtu;
tEn imir n'aRu malarp punnaiyum moziyAtu;
oru n'in allatu piRitu yAtum ilanE;
irug kazi malarn'ta kaN pOl n'eytal
5
kamaz itaz n'ARRam amiztu ena n'acaii,
taN tAtu Utiya vaNTinam kaLi ciRan'tu,
paRaii taLarum tuRaivanai, n'IyE,
collal vENTumAl alava! palkAl
kaitaiam paTucinai evvamoTu acAam
10
kaTaR ciRu kAkkai kAmar peTaiyoTu
kOTTumIn vazagkum vETTam maTi parappin
veL iRAk kanavum n'aLLen yAmattu,
'n'in uRu vizumam kaLain'tOL
tan uRu vizumam n'In'tumO!' enavE.

talaimakaL kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAR coRRatu. - maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr

180. n'eytal
n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
vI tatai kAnal vaNTal ayara,
kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
5
taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
10
pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
15
ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.

iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

183. pAlai
'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
titalai alkul av vari vATavum,
attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
5
n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
10
kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
kuLir koL piTavin kUr mukai alari
vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
kUtir aRcirattu Utai tURRa,
pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
15
varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?

talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

184. mullai
kaTavuT kaRpoTu kuTikku viLakku Akiya
putalvaR payan'ta pukaz miku ciRappin
n'annarATTikku anRiyum, enakkum
initu AkinRAl; ciRakka, n'in AyuL!
5
arun' tozil muTitta cemmal uLLamoTu
curumpu imir malara kAnam piRpaTa,
veN piTavu avizn'ta vI kamaz puRavil
kuNTaik kOTTa kuRu muL kaLLip
pun talai putaitta kozug koTi mullai
10
Ar kazal putup pU uyirppin n'Ikki,
teL aRal parukiya tirimaruppu eziR kalai
puLLi am piNaiyoTu vatiyum AgkaN,
kOTuTaik kaiyar, tuLar eRi vinaijar,
ariyal Arkaiyar, viLaimakiz tUgka,
15
celkatir mazukiya uruva jAyiRRuc
cekkar vAnam cenRa pozutil,
kaR pAl aruviyin olikkum n'al tErt
tAr maNi pala uTan iyampa
cIr miku kurucil! n'I van'tu n'inRatuvE.

talaimakan vinaivayiR pirin'tu van'tu eytiya iTattu, tOzi pullu makizvu uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

191. pAlai
attap pAtirit tuyt talaip putu vI
eri itaz alariyoTu iTai paTa viraii,
vaN tOTTut toTutta vaNTu paTu kaNNi,
tOl putai ciraRRu aTi, kOluTai umaNar
5
Ur kaNTanna Aram vAgki,
aruj curam ivarn'ta acaivu il n'On tAL
tirun'tu pakaTTu iyampum koTu maNi, purin'tu avar
maTi viTu vILaiyoTu, kaTitu etir OTi,
Omai am perug kATTu varUum vampalarkku
10
Emam ceppum enRUz n'IL iTai,
arum poruL n'acaii, pirin'tu uRai valli,
cenRu, vinai eNNutiAyin, n'anRum,
uraitticin vAzi en n'ejcE! 'n'irai mukai
mullai arun'tum melliya Aki,
15
aRal ena virin'ta uRal in cAyal
oli irug kUn'tal tERum' ena,
valiya kURavum vallaiyO, maRRE?

talaimakan tan n'ejciRkuc celavu azugkiyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

198. kuRijci
'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
5
kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
10
am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
am mA arivaiyO allaL; tenAatu
Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
15
kaviram peyariya uru kezu kavAan,
Er malar n'iRai cunai uRaiyum
cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!

puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

204. mullai
ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
5
kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
10
veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
pal malarp poykaip paTu puL Oppum
kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
taNTalai kamazum kUn'tal,
oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

207. pAlai
aNagkuTai mun'n'Ir paran'ta ceRuvin
uNagku tiRam peyarn'ta veN kal amiztam
kuTa pula marugkin uymmAr, puL Orttup
paTai amaittu ezun'ta peruj cey ATavar
5
n'iraip parap poRaiya n'araip puRak kazutaik
kuRaik kuLampu utaitta kal piRaz iyavin,
vej curam pOzn'ta, ajcuvaru kavalai,
mijiRu Ar kaTAam karan'tu viTu kavuLa,
veyil tina varun'tiya, n'ITu maruppu oruttal
10
piNar azi perug kai puraNTa kUval
teN kaN uvarik kuRaik kuTa mukavai,
aRanilALan tONTa, veytu uyirttu,
piRain'utal viyarppa, uNTanaLkollO
tEm kalan'tu aLaiiya tIm pAl En'tik
15
kUzai uLarn'tu mOzaimai kURavum,
maRutta collaL Aki,
veRutta uLLamoTu uNNAtOLE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - maturai ezuttALan cEn'tampUtanAr

213. pAlai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrt toNTaiyar
ina mazai tavazum ERRu aru n'eTug kOTTu
Ogku veL aruvi vEgkaTattu umpar,
koykuzai atiral vaiku pular alari
5
curi irum pittai curumpu paTac cUTi,
ikal munait tarIiya ERuTaip peru n'irai
n'anai mutir n'aRavin n'AT pali koTukkum
vAl n'iNap pukavin vaTukar tEettu,
n'izaR kavin izan'ta n'Ir il n'IL iTai
10
azal avir aruj curam n'eTiya ennAtu,
akaRal Ayn'tanar Ayinum, pakal celap
pal katir vAgkiya paTu cuTar amaiyattup
peru maram konRa kAl puku viyan punattu,
eri maruL katira tiru maNi imaikkum
15
velpOr vAnavan kollik kuTa varai
vEy ozukku anna, cAy iRaip paNait tOL
perug kavin citaiya n'Igki, AnROr
arum peRal ulakam amiztoTu peRinum,
cenRu, tAm n'ITalOilarE enRum
20
kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kai,
valam paTu venRi vAy vAL, cOzar
ilagku n'Irk kAviri izipunal varitta
aRal ena n'eRin'ta kUn'tal,
uRal in cAyaloTu onRutal maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - tAyagkaNNanAr

218. kuRijci
'kiLai pArATTum kaTu n'aTai vayak kaLiRu
muLai tarupu UTTi, vENTu kuLaku arutta,
vAL n'iRa uruvin oLiRupu minni,
parUu uRaip pal tuLi citaRi, vAn n'avinRu,
5
peru varai n'aLir cimai atira vaTTittu,
puyal ERu uraiiya viyal iruL n'aTu n'AL,
viRal izaip polin'ta kANpu in cAyal,
taTaiit tiraNTa n'in tOL cErpu allatai,
paTAavAkum, em kaN' ena, n'Iyum,
10
'iruL mayagku yAmattu iyavuk keTa vilagki,
vari vayagku irum puli vazagkun'arp pArkkum
peru malai viTarakam vara aritu' ennAy,
vara eLitAka eNNuti; atanAl,
n'uNNitin kUTTiya paTu mAN Aram
15
taNNitu kamazum n'in mArpu, oru n'AL
aTaiya muyagkEm Ayin, yAmum
viRal izai n'ekizac cAaytum; atuvE
annai aRiyinum aRika! alar vAy
ampal mUtUr kETpinum kETka!
20
vaNTu iRai koNTa eri maruL tOnRiyoTu,
oN pU vEgkai kamazum
taN peruj cAral pakal van'tImE!

tOzi talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, talai makanai varaivu kaTAyatu. - kapilar

233. pAlai
alamaral mazaik kaN malku pani vAra, n'in
alar mulai n'anaiya, azAal tOzi!
eri kavarpu uNTa kari puRap peru n'ilam
pITu kezu marugkin OTu mazai tuRan'tena,
5
Un il yAnai uyagkum vEnil,
maRap paTaik kutirai, mARA main'tin,
tuRakkam eytiya toyyA n'al icai
mutiyarp pENiya, utiyaj cEral
peruj cORu koTutta jAnRai, irum pal
10
kULic cuRRam kuzIi irun'tAgku,
kuRiyavum n'eTiyavum kunRu talaimaNan'ta
curan iRan'tu akanRanar Ayinum, mika n'ani
maTagkA uLLamoTu mati mayakkuRAa,
poruLvayin n'ITalOilar n'in
15
iruL aig kUn'tal in tuyil maRan'tE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

225. pAlai
anpum, maTanum, cAyalum, iyalpum,
enpu n'ekizkkum kiLaviyum, piRavum,
onRupaTu koLkaiyoTu OrAgku muyagki,
inRE ivaNam Aki, n'ALai,
5
putal ivar ATu amai, tumpi kuyinRa
akalA am tuLai, kOTai mukattalin,
n'Irkku iyagku ina n'iraip pinRai vAr kOl
Ayk kuzal pANiyin aitu van'tu icaikkum,
tEkku amal cOlaik kaTaRu Ogku aruj curattu,
10
yAtta tUNit talai tiRan'tavaipOl,
pUtta iruppaik kuzai poti kuvi iNar
kazal tuLai muttin cen' n'ilattu utira,
mazai tuLi maRan'ta am kuTic cIRUrc
cEkkuvam kolO n'ejcE! pUp punai
15
puyal ena olivarum tAz irug kUn'tal,
ceRi toTi munkai, n'am kAtali
aRivu ajar n'Okkamum pulaviyum n'inain'tE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

231. pAlai
'ceRuvOr cemmal vATTalum, cErn'tOrkku
uRum iTattu uvakkum utavi ANmaiyum,
il irun'tu amaivOrkku il, enRu eNNi,
n'al icai valitta n'ANuTai manattar
5
koTu viR kAnavar kaNai iTat tolain'tOr,
paTu kaLattu uyartta mayirt talaip patukkaik
kaLLi am paRan'talaik kaLartoRum kuzIi,
uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai
vej curam iRan'tanar Ayinum, n'ejcu uruka
10
varuvar vAzi, tOzi! poruvar
cel camam kaTan'ta cellA n'al icai,
vicumpu ivar veN kuTai, pacum pUT pANTiyan
pATu peRu ciRappin kUTal anna n'in
ATu vaNTu araRRum muccit
15
tOTu Ar kUn'tal marIiyOrE.

talaimakaL pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

234. mullai
kAr payam pozin'ta n'Ir tikaz kAlai,
n'uN ayir paran'ta taN aya marugkin,
n'irai paRai annattu anna, virai parip
pul uLaik kalimA mellitin koLIiya,
5
vaLpu orugku amaiyap paRRi, muLkiya
pal katir Azi mel vazi aRuppa,
kAl ena maruLa, ERi, n'Ul iyal
kaN n'Okku ozikkum paN amai n'eTun' tEr
val virain'tu Urmati n'al valam peRun'a!
10
tatar tazai munaiiya teRi n'aTai maTap piNai
ERu puNar uvakaiya URu ila ukaLa,
am ciRai vaNTin men paRait tozuti
mullai n'aRu malart tAtu n'ayan'tu Uta,
ellai pOkiya pullen mAlai,
15
puRavu aTain'tirun'ta uRaivu in n'al Ur,
kazi paTar uzan'ta pani vAr uNkaN
n'al n'iRam paran'ta pacalaiyaL
min n'Er Otip pinnup piNi viTavE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyanAr

240. n'eytal
cev vI jAzaR karug kOTTu iruj cinait
tanip pArppu uLLiya taN paRai n'Arai
maNip pU n'eytal mAk kazi n'ivappa,
inip pulampinRE kAnalum; n'aLi kaTal
5
tiraic curam uzan'ta tiN timil viLakkil
pal mIn kUTTam ennaiyark kATTiya,
en'taiyum cellumAr iravE; an'til
aNagkuTaip panit tuRai kaitozutu Etti,
yAyum AyamOTu ayarum; n'Iyum,
10
tEm pAy Oti tiru n'utal n'Ivi,
kOgku mukaittanna kuvimulai Akattu,
in tuyil amarn'tanaiAyin, vaNTu paTa
virin'ta cerun'ti veN maNal muTukkar,
pU vEy punnai am taN pozil,
15
vAvE teyya, maNan'tanai celaRkE.

tOzi iravukkuRi van'ta talaimakaRkup pakaRkuRi n'Ern'tatu. - ezuuppanRi n'Akan kumaranAr

242. kuRijci
arumpu mutir vEgkai alagkal men cinaic
curumpu vAy tiRan'ta pon purai n'uN tAtu
maNi maruL kalavattu uRaippa, aNi mikku
avir poRi majjai ATum cOlai,
5
pain' tAT cen' tinaik koTug kural viyan punam,
cen' tAr kiLLai n'ammoTu kaTin'tOn
paNpu tara van'tamai aRiyAL, 'n'uN kEz
muRi purai ezil n'alattu en makaL tuyar marugku
aRital vENTum' ena, pal pirappu irIi,
10
aRiyA vElaR tarIi, annai
veRi ayar viyan kaLam poliya Etti,
maRi uyir vazagkA aLavai, cenRu yAm,
cela varat tuNin'ta, cEN viLagku, el vaLai
n'ekizn'ta mun kai, n'Er iRaip paNait tOL,
15
n'al ezil azivin tol kavin peRIiya,
mukizttu varal iLa mulai mUzka, pal Uz
muyagkal iyaivatumannO tOzi!
n'aRai kAlyAtta n'aLir mukaic cilampil
peru malai viTarakam n'ITiya ciRiyilaic
20
cAn'ta men cinai tINTi, mElatu
piracam tUgkum cEN cimai
varaiyaka veRpan maNan'ta mArpE!

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - pEricAttanAr

244. mullai
'''pacai paTu paccai n'ey tOyttanna
cEy uyar cinaiya mAc ciRaip paRavai
pakal uRai mutu maram pulampap pOki,
mukai vAy tiRan'ta n'akai vAy mullai
5
kaTimakaL katuppin n'ARi, koTimicai
vaNTinam tavirkkum taN patak kAlai
varinum, vArAr Ayinum, ANTu avarkku
initukol, vAzi tOzi?'' ena, tan
pal itaz mazaik kaN n'allakam civappa,
10
arun' tuyar uTaiyaL ivaL' ena virumpip
pANan van'tanan, tUtE; n'Iyum
pul Ar puravi, val virain'tu, pUTTi,
n'eTun' tEr Urmati, valava!
muTin'tanRu amma, n'Am munniya vinaiyE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai.......maLLanAr

245. pAlai
'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
5
mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
ariyalATTiyar alku manai varaippil,
10
makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
15
azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
20
am mA arivai oziya,
cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

250. n'eytal
evan kol? vAzi, tOzi! mayagku picir
malku tirai uzan'ta olku n'ilaip punnai
vaNTu imir iNara n'uN tAtu varippa,
maNam kamaz iLa maNal ekkark kANvara,
5
kaNam koL AyamoTu puNarn'tu viLaiyATa,
koTujci n'eTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki,
tAran, kaNNiyan, cEra van'tu, oruvan,
vari manai pukazn'ta kiLaviyan, yAvatum
maRu mozi peRAan peyarn'tanan; ataRkoNTu
10
arum paTar evvamoTu perun' tOL cAay,
av valaip paratavar kAnal am ciRu kuTi
vev vAyp peNTir kavvaiyin kalagki,
iRai vaLai n'ekizn'ta n'ammoTu
tuRaiyum tujcAtu, kagkulAnE!

talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - cellUr kizAr makanAr perumpUtagkoRRanAr

257. pAlai
vEniR pAtirik kUni mA malar
n'aRai vAy vATal n'ARum n'AL, curam,
ari Ar cilampin cIRaTi civappa,
emmoTu Or ARu paTIiyar, yAza n'in
5
pommal Oti potuLa vAri,
arumpu aRa malarn'ta Ay pU marAattuc
curumpu cUz alari taii, vEyn'ta n'in
tEm pAy kUn'tal kuRum pala mocikkum
vaNTu kaTin'tu Ompal tERRAy, aNi koLa
10
n'uN kOl el vaLai teLirkkum munkai
mel iRaip paNait tOL viLagka vIci,
valluvaimannAl n'aTaiyE kaLvar
pakai miku kavalaic cel n'eRi kANmAr,
micai maram cErttiya kavai muRi yAattu,
15
n'Ar arai marugkin n'Ir varap poLittu,
kaLiRu cuvaittiTTa kOtuTait tataral
kallA umaNarkkut tI mUTTu Akum,
tunpuRu takuvana AgkaN, pun kOTTu
aril ivar puRRattu alku irai n'acaii,
20
veL arA miLira vAgkum
piLLai eNkin malaivayinAnE.

uTan pOkAn'inRa talaimakaTkut talaimakan colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

260. n'eytal
maNTilam mazuka, malai n'iRam kiLara,
vaNTinam malar pAyn'tu Uta, mImicaik
kaNTaR kAnal kurukinam olippa,
tirai pATu aviya, timil tozil maRappa,
5
karai ATu alavan aLaivayin ceRiya,
cekkar tOnRa, tuNai puNar anRil
ekkarp peNNai aka maTal cEra,
kazi malar kamaz mukam karappa, pozil manaip
punnai n'aRu vI pon n'iRam koLAa,
10
ellai paippayak kazippi, el uRa,
yAgku Akuvalkol yAnE? n'IgkAtu,
mutu marattu uRaiyum muravu vAy mutu puL
katumenak kuzaRum, kazutu vazagku, arai n'AL,
n'ejcu n'ekiz paruvaral ceyta
15
anpilALan aRivu n'ayan'tEnE.

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOziyAl col eTukkappaTTu,talaimakaL colliyatu. - mOcik karaiyanAr

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

277. pAlai
taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
pakal azi tORRam pOla, paiyena
n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
5
kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
10
pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
azal akain'tanna kAmar tutai mayir
15
manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
pOr puri eruttam pOlak kajaliya
pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
van'tanRu amma, tAnE;
20
vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar

291. pAlai
vAnam peyal vaLam karappa, kAnam
ulaRi ilai ilavAka, pala uTan
ERuTai Ayattu inam paci teRuppa,
kayan aRa vaRan'ta kOTaiyoTu n'ayan aRap
5
peru varai n'ivan'ta marugkil, koTu varip
puliyoTu porutu cinam ciRan'tu, valiyOTu
uravuk kaLiRu otugkiya marugkil, parUup paral,
ciRu pal minmini kaTuppa, evvAyum
n'iRaivana imaikkum n'irampA n'IL iTai
10
eruvai iruj ciRai irIiya, viri iNart
tAtu uN tumpi mural icai kaTuppa,
pariyinatu uyirkkum ampinar, veruvara
uvalai cUTiya talaiyar, kavalai
Arttu, uTan arum poruL vavvalin, yAvatum
15
cAttu iTai vazagkAc cEN cimai atara
ciRiyilai n'ellit tIm cuvait tiraL kAy
utirvana tAam attam tavirvu inRu,
puLLi am piNai uNIiya uLLi,
aRu maruppu ozitta talaiya, tOl poti,
20
maRu maruppu iLag kOTu atirak kUum
cuTar teRa varun'tiya aruj curam iRan'tu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! pOtu enap
pulam kamaz n'ARRattu irum pal kUn'tal,
n'al ezil, mazaik kaN, n'am kAtali
25
mel iRaip paNaittOL viLagkum mAN kavinE.

poruLvayiR pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colli yatu. - pAlai pATiya perug kaTugkO

298. kuRijci
payam kezu tiruvin pal katir jAyiRu
vayagku tozil tarIiyar, valan Erpu viLagki,
malku kaTal tOnRiyAgku, malku paTa,
maNi maruL mAlai, malarn'ta vEgkai
5
oN taLir avir varum oli kezu peruj cinait
taN tuLi acaivaLi taivarum n'ATa!
konRu cinam taNiyAtu, venRu muraN cAmpAtu,
irum piTit tozutiyin inam talaimayagkAtu,
perum peyaR kaTAam cerukki, vaLa malai
10
irug kaLiRu iyalvarum perug kATTu iyavin,
Ar iruL tumiya veL vEl En'ti,
tAz pUg kOtai Utu vaNTu irIi,
men piNi avizn'ta arai n'AL iravu, ivaN
n'I van'tataninum, initu AkinRE
15
tUval kaLLin tunai tEr, en'tai
kaTiyuTai viyal n'akar OmpinaL uRaiyum
yAy aRivuRutal ajci, pAnAL,
kAval n'ejcamoTu kAmam ceppEn,
yAn n'in koTumai kURa, n'inaipu Agku,
20
inaiyal vAzi, tOzi! n'at tuRan'tavar
n'ITalar Aki varuvar, vallena;
kagkul uyavut tuNai Akiya
tujcAtu uRaivi ivaL uvan'tatuvE!

iravukkuRikkaN talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. - maturai paNTa vANikan iLan'tEvanAr

302. kuRijci
cilampil pOkiya cem muka vAzai
alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
5
pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
ariya pOlum kAtal am tOzi!
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
10
karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
mel iyal olivarum katuppoTu,
15
pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

317. pAlai
' "mAka vicumpin mazai tozil ulan'tena,
pAay anna pakal iruL parappi,
pukai n'iRa uruvin aRciram n'Igka,
kuvimukai murukkin kUr n'unai vai eyiRRu
5
n'akai muka makaLir UTTu ukir kaTukkum
mutirAp pal itaz utirap pAyn'tu, uTan
malar uN vETkaiyin citar citarn'tu ukuppa,
pon cey kannam poliya, veLLi
n'uN kOl aRai kuRain'tu utirvana pOla,
10
arava vaNTinam UtutoRum kuravattu
Ogku cinai n'aRu vI kOgku alar uRaippa,
tuvaittu ezu tumpi, tavir icai viLari
putaittu viTu n'arampin, immena imirum
An EmuRRa kAmar vEnil,
15
veyil avir puraiyum vI tatai marAattuk
kuyil iTu pUcal emmoTu kETpa
varuvEm" enRa paruvam ANTai
illaikol?' ena mella n'Okki,
n'inain'tanam irun'tanamAka, n'ayan'tu Agku
20
uLLiya marugkin uLLam pOla,
van'tu n'inRanarE kAtalar; n'an' tuRan'tu
ennuziyatukol tAnE pal n'AL
annaiyum aRivuRa aNagki,
n'al n'utal pAaya pacalai n'OyE?

talaimakan varavu uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - vaTamOtag kizAr

319. pAlai
maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
5
paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
pon vI vEgkaip putu malar puraiya
n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
10
curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
15
'celvEm' ennum n'um etir,
'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!

celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

332. kuRijci
muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
5
kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
kal mukai aTukkattu menmela iyali,
ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
vAzai am cilampil tujcum n'ATan
10
n'in purai takka cAyalan ena, n'I
anpu uraittu aTagkak kURiya in col
vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
amiztattu anna kamaz tAr mArpin
vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
15
taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

335. pAlai
iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
yAnum aRivenmannE; yAnai tan
5
kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
innA vEnil in tuNai Ara,
muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
ariya allaman, n'amakkE viri tAr
10
ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
kuTai Oranna kOL amai eruttin
15
pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
Arattu anna aNi kiLar putup pU
vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
20
muttin anna veL vI tAay,
alakin anna ari n'iRattu Ali
n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
25
amiztam URum cev vAy,
oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

348. kuRijci
en Avatukol tAnE munRil,
tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
5
iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
10
aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

355. pAlai
mAvum vaN taLir InRana; kuyilum
in tIm pal kural kompar n'uvalum;
mUtilai ozitta pOtu aviz peruj cinai,
vallOn taivarum vaL uyirp pAlai
5
n'arampu Arttanna vaNTinam muralum;
tuNi kayam tunniya tU maNal ekkar,
tAtu uku taN pozil alki, kAtalar
cezu manai maRakkum cevvi vEnil
tAnE van'tanRuAyin, AnAtu
10
ilagku vaLai n'ekizn'ta evvam kATTip
pulan'tanam varukam; cenmO tOzi!
'yAmE emiyam Aka, n'IyE
pon n'ayan'tu aruL ilaiyAki,
innai Akutal ottanRAl' enavE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

360. n'eytal
pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
oru kAl Urtip paruti am celvan
kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
5
n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
10
perum pulampinaLE teyya; atanAl,
pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
15
iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
anRil cEkkum munRil, pon ena
n'al malar n'aRu vI tAam
punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

368. kuRijci
toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
oN toTi makaLirkku UcalAka
5
ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
10
kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
15
vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
evankol vAzi, tOzi! kogkar
maNi arai yAttu maRukin ATum
uLLi vizavin anna,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

370. n'eytal
'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
pakalE emmoTu ATi, iravE,
5
kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
10
vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
n'IyE kAnal oziya, yAnE
veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
15
ATu makaL pOlap peyartal
ARREnteyya; alarka, iv UrE!

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

379. pAlai
n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
5
n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
pariti am celvam potumai inRi,
n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
10
viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
15
mey pukuvanna kai kavar muyakkin
mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
20
uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
25
piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
n'irampA n'IL iTait tUgki,
iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?

mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

388. kuRijci
amma vAzi, tOzi n'am malai
amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
5
peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
in icai OrA irun'tanamAka,
10
'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
15
collik kazin'ta val viR kALai
cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
annai tan'ta mutu vAy vElan,
20
'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
vinavin evanO maRRE 'kanal cina
maiyal vEza mey uLampOka,
UTTiyanna Un puraL ampoTu
25
kATTu mAn aTi vazi oRRi,
vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?

iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr