1-10

1
kaNNi kAr n'aRug konRai; kAmar
vaNNa mArpin tArum konRai:
Urti vAl veL ERE; ciRan'ta
cIr kezu koTiyum av ERu enpa:
5
kaRai miTaRu aNiyalum aNin'tanRu; ak kaRai
maRai n'avil an'taNar n'uvalavum paTumE:
peN uru oru tiRan AkinRu; av urut
tannuL aTakkik karakkinum karakkum:
piRai n'utal vaNNam AkinRu; ap piRai
10
patineN kaNanum Ettavum paTumE
ellA uyirkkum Emam Akiya,
n'Ir aRavu aRiyAk karakattu,
tAz caTaip polin'ta, arun' tavattORkE.

kaTavuL vAzttu.
pAratam pATiya perun'tEvanAr pATiyatu.

2
maN tiNin'ta n'ilanum,
n'ilan En'tiya vicumpum,
vicumpu taivaru vaLiyum,
vaLit talaiiya tIyum,
5
tI muraNiya n'Irum, enRAgku
aim perum pUtattu iyaRkai pOla
pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
10
veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
vAna varampanai! n'IyO, peruma!
alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
15
Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
pAal puLippinum, pakal iruLinum,
n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
20
n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
mut tI viLakkin, tujcum
poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

3
uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
Ema muracam izumena muzagka,
n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
5
tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
pon OTaip pukar aNi n'utal,
tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
10
kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
15
polag kazaR kAl, pular cAn'tin
vilagku akanRa viyal mArpa!
Ur illa, uyavu ariya,
n'Ir illa, n'IL iTaiya,
pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
20
cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
unna maratta tun arug kavalai,
n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
25
munnam mukattin uNarn'tu, avar
inmai tIrttal vanmaiyAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

4
vAL, valam tara, maRup paTTana
cev vAnattu vanappup pOnRana;
tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
koll ERRin maruppup pOnRana;
5
tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
kaRuz poruta cev vAyAn,
eruttu vavviya puli pOnRana;
10
kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
uyir uNNum kURRup pOnRana;
n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
polan' tErmicaip polivu tOnRi,
15
mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
cej jAyiRRuk kavinai mAtO
anaiyai AkanmARE,
tAy il tUvAk kuzavi pOla,
OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

5
erumai anna karug kal iTai tORu,
Anin parakkum yAnaiya, munpin,
kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
5
aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
kuzavi koLpavarin, Ompumati!
aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.

tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

6
vaTAatu pani paTu n'eTu varai vaTakkum,
tenAatu uru kezu kumariyin teRkum,
kuNAatu karai poru toTu kaTaR kuNakkum,
kuTAatu tonRu mutir pauvattin kuTakkum,
5
kIzatu mup puNar aTukkiya muRai mutaR kaTTin
n'Ir n'ilai n'ivappin kIzum, mElatu
Anilai ulakattAnum, AnAtu,
uruvum pukazum Aki, viri cIrt
teri kOl jaman pOla, oru tiRam
10
paRRal iliyarO! n'in tiRam ciRakka!
cey vinaikku etirn'ta tevvar tEettu,
kaTal paTai kuLippa maNTi, aTar pukarc
ciRu kaN yAnai cevvitin Evi,
pAcaval paTappai Ar eyil pala tan'tu,
15
av eyil koNTa ceyvuRu n'an kalam
paricil mAkkaTku varicaiyin n'alki,
paNiyiyar attai, n'in kuTaiyE munivar
muk kaT celvar n'akar valam ceyaRkE!
iRaijcuka, peruma! n'in cenni ciRan'ta
20
n'AnmaRai munivar En'tu kai etirE!
vATuka, iRaiva! n'in kaNNi onnAr
n'ATu cuTu kamaz pukai eRittalAnE!
celiyar attai, n'in vekuLi vAl izai
magkaiyar tunitta vAL mukattu etirE!
25
Agka, venRi ellAm venRu akattu aTakkiya
taNTA Ikait takai mAN kuTumi!
taN katir matiyam pOlavum, teRu cuTar
oN katir jAyiRu pOlavum,
manniya, peruma! n'I n'ilamicaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai vAzttiyalum Am.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyaik kAri kizAr pATiyatu.

7
kaLiRu kaTaiiya tAL,
kazal urIiya tirun'tu aTi,
kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
kaN oLirvarUum kavin cApattu,
5
mA maRutta malar mArpin,
tOl peyariya eRuz munpin,
ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
10
illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
mInin ceRukkum yANarp
payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

8
vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
5
kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
akal iru vicumpinAnum
10
pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

9
'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
pon pOl putalvarp peRAatIrum,
5
em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
10
mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

10
vazipaTuvOrai val aRitIyE;
piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
n'I mey kaNTa tImai kANin;
oppa n'ATi, at taka oRutti;
5
van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
makaLir malaittal allatu, maLLar
10
malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.