201-210

201
'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
mullaikku Itta cellA n'al icai,
paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
5
n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
10
uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
15
oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
uTalun'ar uTkum tAnai,
20
keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

202
veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
5
venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
10
oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
15
kai vaN pAri makaLir' enRa en
tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
20
irum puli varip puRam kaTukkum
perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

203
'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
'innum tam' ena emmanOr irappin,
5
'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
innAtu amma; iyal tEr aNNal!
illatu n'irappal ARRAtOrinum,
uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
10
Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

204
'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
5
teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
10
puLLum pozutum pazittal allatai,
uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
karuvi vAnam pOla
varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

205
muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
5
tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
veL vI vElik kOTaip porun'a!
ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
10
Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
oLiRu maruppu En'tiya cemmal
kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

206
vAyilOyE! vAyilOyE!
vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
5
paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
10
kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
maram kol taccan kai val ciRAar
mazuvuTaik kATTakattu aRRE
et ticaic celinum, at ticaic cORE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

207
ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
paruku anna vETkai ilvazi,
arukil kaNTum aRiyAr pOla,
akam n'aka vArA mukan azi paricil
5
tAL ilALar vELAr allar?
'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
peritE ulakam; pENun'ar palarE;
mILi munpin ALi pOla,
uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
10
n'OvAtOnvayin tiragki,
vAyA van kanikku ulamaruvOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

208
'kunRum malaiyum pala pin oziya,
van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
Igkanam celka, tAn' ena, ennai
5
yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
vANikap paricilan allen; pENi,
tinai anaittuAyinum, initu avar
tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

209
poykai n'Arai pOrvil cEkkum
n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
5
paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
peru malai viTarakam cilampa munni,
pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
10
peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
15
kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
teriizai makaLir pANi pArkkum
peru varai anna mArpin,
ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

210
manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
5
ceyir tIr koLkai em veg kAtali
uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
10
n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
arug kaTi munai araN pOlap
15
perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.