221-230

221
pATun'arkku Itta pal pukazannE;
ATun'arkku Itta pEr anpinanE;
aRavOr pukazn'ta Ay kOlannE;
tiRavOr pukazn'ta tiN anpinanE;
5
makaLir cAyal; main'tarkku main'tu;
tukaL aRu kELvi uyarn'tOr pukkil;
anaiyan ennAtu, at takkOnai,
n'inaiyAk kURRam in uyir uyttanRu;
paital okkal tazIi, atanai
10
vaikam vammO vAymozip pulavIr!
'n'anan' talai ulakam aran'tai tUgka,
keTu il n'al icai cUTi,
n'aTukal Ayinan puravalan' enavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan n'aTukal kaNTu avar pATiyatu.

222
'azal avir vayagku izaip polin'ta mEni,
n'izalinum pOkA, n'in veyyOL payan'ta
pukazcAl putalvan piRan'ta pin vA' ena,
en ivaN ozitta anpilALa!
5
eNNAtu irukkuvai allai;
en iTam yAtu? maRRu icai veyyOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai, tan makan piRan'ta pin peyarttuc cenRu, pottiyAr, 'enakku iTam tA' enRu coRRatu.

223
palarkku n'izal Aki, ulakam mIkkURi,
talaippOkanmaiyin ciRu vazi maTagki,
n'ilai peRu n'aTukal Akiyak kaNNum,
iTam koTuttu aLippa, manRa uTampOTu
5
in uyir virumpum kizamait
tol n'aTpuTaiyAr tam uzaic celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kallAkiyum iTam koTutta kOpperujcOzanai vaTakkirun'ta pottiyAr pATiyatu.

224
aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
5
muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
paruti uruvin pal paTaip puricai,
eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
vEta vELvit tozil muTittatUum;
10
aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
aruvi mARi, ajcu varak karuki,
peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
15
pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

225
talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
5
vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
10
in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
jAlag kAvalar kaTaittalai,
kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

226
ceRRanRu Ayinum, ceyirttanRu Ayinum,
uRRanRu Ayinum, uyvu inRu mAtO;
pATun'ar pOlak kaitozutu Etti,
iran'tanRAkal vENTum polan' tAr
5
maNTu amar kaTakkum tAnait
tiN tEr vaLavaR koNTa kURRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

227
n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
5
kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
n'in Or anna pon iyal perum pUN
vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
10
inaiyOR koNTanaiAyin,
ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

228
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
akal iru vicumpin UnRum cULai,
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
5
aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
10
koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
tEvar ulakam eytinan Atalin,
annOR kavikkum kaN akan tAzi
vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
iru n'ilam tikiriyA, peru malai
15
maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?

tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

229
ATu iyal azal kuTTattu
Ar iruL arai iravil,
muTap panaiyattu vEr mutalAk
kaTaik kuLattuk kayam kAya,
5
pagkuni uyar azuvattu,
talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
tol n'ALmIn tuRai paTiya,
pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
10
aLakkart tiNai viLakkAkak
kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
15
n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
20
kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
mElOr ulakam eytinan; Akalin,
oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
25
pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
maNi varai anna mAayOnE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

230
kanRu amar Ayam kAnattu alkavum,
veg kAl vampalar vENTu pulattu uRaiyavum,
kaLam mali kuppai kAppu ila vaikavum,
vilagku pakai kaTin'ta kalagkAc cegkOl,
5
vaiyakam pukazn'ta vayagku vinai oL vAL,
poyyA ezini porutu kaLam cEra
InROL n'Itta kuzavi pOla,
tan amar cuRRam talaittalai inaiya,
kaTum paci kalakkiya iTumpai kUr n'ejcamoTu
10
n'Oy uzan'tu vaikiya ulakinum, mika n'ani
n'I izan'tanaiyE, aRan il kURRam!
vAztalin varUum vayal vaLan aRiyAn,
vIz kuTi uzavan vittu uNTAagku
oruvan Ar uyir uNNAy Ayin,
15
n'ErAr pal uyir paruki,
Arkuvai mannO, avan amar aTu kaLattE.

tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai.
atiyamAn takaTUr porutu vIzn'ta eziniyai aricil kizAr pATiyatu.