tAyag kaNNiyAr

250
kuy kural malin'ta kozun' tuvai aTicil
iravalart taTutta vAyil, puravalar
kaNNIrt taTutta taN n'aRum pan'tar,
kUn'tal koytu, kuRun' toTi n'Ikki,
5
alli uNavin manaiviyoTu, iniyE
pullenRanaiyAl vaLam kezu tiru n'akar!
vAn cORu koNTu tIm pAl vENTum
munittalaip putalvar tan'tai
tanit talaip perug kATu munniya pinnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................tAyagkaNNiyAr pATiyatu.