iyan mozi

8
vaiyam kAvalar vazimozin'tu ozuka,
pOkam vENTi, potuc col poRAatu,
iTam ciRitu ennum Ukkam turappa,
oTugkA uLLattu, OmpA Ikai,
5
kaTan'tu aTu tAnaic cEralAtanai
yAgkanam ottiyO? vIgku celal maNTilam!
pozutu ena varaiti; puRakkoTuttu iRatti;
mARi varuti; malai maRain'tu oLitti;
akal iru vicumpinAnum
10
pakal viLagkutiyAl, pal katir virittE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi; pUvai n'ilaiyum Am.
cEramAn kaTugkO vAziyAtanaik kapilar pATiyatu.

9
'Avum, An iyaR pArppana mAkkaLum,
peNTirum, piNiyuTaiyIrum, pENit
ten pula vAzn'arkku arug kaTan iRukkum
pon pOl putalvarp peRAatIrum,
5
em ampu kaTi viTutum, n'um araN cErmin' ena,
aRattu ARu n'uvalum pUTkai, maRattin
kol kaLiRRu mImicaik koTi vicumpu n'izaRRum
em kO, vAziya, kuTumi tam kOc
cen' n'Irp pacum pon vayiriyarkku Itta,
10
mun'n'Ir vizavin, n'eTiyOn
n'al n'Irp paHRuLi maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

10
vazipaTuvOrai val aRitIyE;
piRar pazi kURuvOr mozi tERalaiyE;
n'I mey kaNTa tImai kANin;
oppa n'ATi, at taka oRutti;
5
van'tu, aTi porun'ti, mun'tai n'iRpin,
taNTamum taNiti, n'I paNTaiyin peritE
amiztu aTTu AnAk kamaz kuy aTicil
varun'arkku varaiyA vacai il vAzkkai
makaLir malaittal allatu, maLLar
10
malaittal pOkiya, cilait tAr mArpa!
ceytu iragkA vinai, cEN viLagkum pukaz,
n'eytalagkAnal n'eTiyOy!
eyta van'tanam yAm; Ettukam palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'eytalagkAnal iLajcETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

12
pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
innA Akap piRar maN koNTu,
5
iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

14
kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
kAppu uTaiya ezu murukki,
pon iyal punai tOTTiyAl
munpu turan'tu, camam tAgkavum;
5
pAr uTaitta kuNTu akazi
n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
n'imir pariya mA tAgkavum;
Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
10
paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
pulavu n'ARRatta pain' taTi
pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
15
piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
iru n'ilattu anna n'Onmai,
ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

15
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
5
veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
oLiRu maruppin kaLiRu avara
10
kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
15
n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
n'al panuval, n'Al vEtattu,
aruj cIrttip perug kaNNuRai
n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
20
vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
yA palakollO? peruma! vAr uRRu
vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
pATini pATum vajcikku
25
n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

17
ten kumari, vaTa perugkal,
kuNa kuTa kaTalA ellai,
kunRu, malai, kATu, n'ATu,
onRu paTTu vazimoziya,
5
koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
initu uruNTa cuTar n'Emi
muzutu ANTOr vazi kAvala!
kulai iRaijciya kOL tAzai
10
akal vayal, malai vEli,
n'ilavu maNal viyan kAnal,
teN kazimicait tIp pUvin,
taN toNTiyOr aTu porun'a!
mAp payampin poRai pORRAtu,
15
n'ITu kuzi akappaTTa
pITu uTaiya eRuz munpin,
kOTu muRRiya kol kaLiRu
n'ilai kalagkak kuzi konRu,
kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
20
n'I paTTa aru munpin
perun' taLarcci, palar uvappa,
piRitu cenRu, malar tAyattup
palar n'AppaN mIkkURalin,
'uNTAkiya uyar maNNum,
25
cenRu paTTa vizuk kalanum,
peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
'En'tu koTi iRaippuricai,
vIgku ciRai, viyal aruppam,
izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
30
uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
vERRu aracu paNi toTagku n'in
ARRaloTu pukaz Etti,
kANku van'ticin, peruma! INTiya
mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
35
tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
iTi ena muzagkum muracin,
40
varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

22
tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
uRaz maNiyAn uyar maruppina,
piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
pA aTiyAn paNai eruttina,
5
tEn citain'ta varai pOla,
mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
ayaRu cOrum iruj cenniya,
main'tu malin'ta maza kaLiRu
kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
10
pAal n'inRu katir cOrum
vAn uRaiyum mati pOlum
mAlai veN kuTai n'IzalAn,
vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
alagku cen'n'el katir vEyn'ta
15
Ay karumpin koTik kUrai,
cARu koNTa kaLam pOla,
vERu vERu polivu tOnRa;
kuRRu AnA ulakkaiyAn
kalic cummai viyal AgkaN,
20
polan' tOTTup pain' tumpai
micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
cina mAn'tar veRik kuravai
Ota n'Irin peyarpu pogka;
vAy kAvAtu paran'tu paTTa
25
viyan pAcaRaik kAppALa!
vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
vEza n'Okkin viRal vej cEey!
30
vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
pin piRar icai n'uvalAmai,
OmpAtu Iyum ARRal em kO!
'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
35
puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

30
cej jAyiRRuc celavum,
aj jAyiRRup parippum,
parippuc cUzn'ta maNTilamum,
vaLi tiritaru ticaiyum,
5
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
inaittu enpOrum uLarE; anaittum
aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
10
oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
iTaip pulap peru vazic coriyum
15
kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
avanai avar pATiyatu.

32
kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
5
mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
10
koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.

tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

34
'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
5
'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
ceyti konROrkku uyti il' ena,
aRam pATinRE Ayizai kaNava!
'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
puRavuk karu anna pun pula varakin
10
pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
iratti n'ITiya akan talai manRattu,
karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
15
akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
20
cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
imayattu INTi, in kural payiRRi,
koNTal mA mazai pozin'ta
n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

38
varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
viravu uruvina koTi n'uTagkum
viyan tAnai viRal vEn'tE!
5
n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
veN tigkaLuL veyil vENTinum,
vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
10
n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
cey vinai marugkin eytal allatai,
uTaiyOr Italum illOr irattalum
15
kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

39
puRavin allal colliya, kaRai aTi
yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
Ital n'in pukazum anRE; cArtal
5
onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
10
muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
15
imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
vATA vajci vATTum n'in
pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

49
n'ATan enkO? Uran enkO?
pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
punavar taTTai puTaippin, ayalatu
5
iRagku katir alamaru kazaniyum,
piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

50
mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
mai paTu marugkul poliya, majjai
oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
5
kuruti vETkai uru kezu muracam
maNNi vArA aLavai, eNNey
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
10
atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
15
uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
viLagkak kETTa mARukol
valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

67
annac cEval! annac cEval!
ATu koL venRi aTu pOr aNNal
n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
5
maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
10
vAyil viTAtu kOyil pukku, em
perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
inpuRu pETai aNiya, tan
anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

92
yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
en vAyc collum anna onnAr
5
kaTi matil araN pala kaTan'ta
n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

96
alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
5
n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
kaimAn koLLumO?' ena,
uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

97
pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
5
n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
curai tazIiya irug kAzoTu
maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
10
parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
polam pain' tAr keTap paritalin,
kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
15
polan' tumpaik kazal pANTil
kaNai poruta tuLait tOlannE.
AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
20
iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
olvAn allan, velpOrAn' enac
collavum tERIrAyin, mel iyal,
kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
kuRun' toTi makaLir tOL viTal
25
iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

102
'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
cakaTam paNTam peritu peytanRE;
aval iziyinum, micai ERinum,
avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
5
kIz marattu yAtta cEma accu anna,
icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

106
n'allavum tIyavum alla kuvi iNarp
pul ilai erukkam Ayinum, uTaiyavai
kaTavuL pENEm ennA; Agku,
maTavar melliyar cellinum,
5
kaTavan, pAri kai vaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

107
'pAri pAri' enRu pala Etti,
oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
pAri oruvanum allan;
mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

108
kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
Aram Atalin, am pukai ayalatu
cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
5
pAriyum, paricilar irappin,
'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

122
kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
5
mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
vAzttinar varUum iravalaratuvE;
vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
arivai tOL aLavu allatai,
10
n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

123
n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
yArkkum eLitE, tEr ItallE;
tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
5
payan kezu muLLUr mImicaip
paTTa mAri uRaiyinum palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

124
n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
pATu AnRu, iragkum aruvip
5
pITu kezu malaiyan pATiyOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

128
manRap palavin mAc cinai man'ti
iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
annac cEval mARu ezun'tu Alum,
5
kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
ATumakaL kuRukin allatu,
pITu kezu mannar kuRukalO aritE.

tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

129
kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
vEgkai munRil kuravai ayarum,
tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
5
Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
oru vazik karu vazi inRip
peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

130
viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
iLam piTi oru cUl pattu InummO?
n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
5
aNNal yAnai eNNin, kogkark
kuTa kaTal OTTiya jAnRait
talaippeyarttiTTa vElinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

131
mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
kunRam pATinakollO
kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

132
mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
5
kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
ten ticai Aay kuTi inRAyin,
piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

134
'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
aRa vilai vaNikan Aay allan;
piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

137
iragku muracin, inamcAl yAnai,
mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
innum Or yAn avA aRiyEnE;
n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
5
kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
kazaik karumpin olikkun'tu,
koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
kaN anna malar pUkkun'tu,
karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
10
pon anna vI cuman'tu,
maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
n'I vAziyar! n'in tan'tai
15
tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

142
aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
varaiyA marapin mAripOla,
kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
5
koTaimaTam paTutal allatu,
paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

149
n'aLLi! vAziyO; n'aLLi! n'aLLen
mAlai marutam paNNi, kAlai
kaivazi marugkin cevvazi paNNi,
varavu emar maRan'tanar atu n'I
5
puravuk kaTan pUNTa vaNmaiyAnE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

150
kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
5
mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
10
kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
15
n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
kal micai aruvi taNNenap paruki,
viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
20
mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
'yArIrO?' ena, pErum collAn;
piRar piRar kURa vazik kETTicinE
25
'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

151
paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
pun talai maTap piTi paricilAka,
5
peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
10
pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

153
mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
aTu pOr AnA, Atan Ori
5
mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
10
paciyArAkal mARukol vici piNik
kUTu koL in iyam kaRagka,
ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

156
onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
n'accic cenRa iravalarc cuTTit
toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
5
n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.

tiNai atu; tuRai iyan mozi.
avanai avar pATiyatu.

157
tamar taR tappin atu n'OnRallum,
piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
5
n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
el paTu pozutin, inam talaimayagki,
10
kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
irum pulip pukarp pOttu Orkkum
perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

171
inRu celinum tarumE; ciRu varai
n'inRu celinum tarumE; pinnum,
'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
vaikalum celinum, poyyalan Aki,
5
yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
10
arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
piRarkkum anna aRat takaiyannE.
annan Akalin, en'tai uL aTi
muLLum n'Ova uRARkatilla!
IvOr ariya iv ulakattu,
15
vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

172
ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
annavai piRavum ceyka; ennatUum
5
pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
10
mA vaL Ikaik kOtaiyum,
mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

173
yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
yANarp pazu maram puL imizn'tanna
UN oli aravamtAnum kETkum;
5
poyyA ezili peyviTam n'Okki,
muTTai koNTu van pulam cErum
ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
10
maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
pacippiNi maruttuvan illam
aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

175
en'tai! vAzi; Atanugka! en
n'ejcam tiRappOr n'iR kANkuvarE;
n'in yAn maRappin, maRakkum kAlai,
en uyir yAkkaiyin piriyum pozutum,
5
enniyAn maRappin, maRakkuven ven vEl
viN poru n'eTug kuTaik koTit tEr mOriyar
tiN katirt tikiri tiritarak kuRaitta
ulaka iTaikazi aRai vAy n'ilaiiya
malar vAy maNTilattu anna, n'ALum
10
palar puravu etirn'ta aRat tuRai n'innE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

176
Orai Ayattu oN toTi makaLir
kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
5
izumena olikkum punal am putavin,
peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
illOr col malai n'alliyakkOTanai
uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
10
Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

177
oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
pATip peRRa pon aNi yAnai,
tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
5
tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
10
maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
paij jiNam perutta pacu veL amalai,
15
varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
irum panag kuTaiyin micaiyum
perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

212
'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
5
vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
paital cuRRattup pacip pakai Aki,
kOziyOnE, kOpperujcOzan
pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
10
vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

215
kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
vELai veN pU veN tayirk koLIi,
AymakaL aTTa am puLi mitavai
5
avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
celvak kAlai n'iRpinum,
allaR kAlai n'illalanmannE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

216
'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
5
aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
10
kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
innatu Or kAlai n'illalan;
innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

376
vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
citAar vaLpin en teTAri tazIi,
5
pANar Arum aLavai, yAn tan
yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
10
tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
15
n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
iravinAnE, IttOn en'tai;
anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
20
n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
jAgkar n'eTumozi payiRRi,
tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

378
ten paratavar miTal cAya,
vaTa vaTukar vAL OTTiya,
toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
5
n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
putup piRai anna cutai cEy mATattu,
panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
ejcA marapin vajci pATa,
10
emakku ena vakutta alla, mikap pala,
mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
15
cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
valittakai arakkan vauviya jAnRai,
20
n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
aRAa aru n'akai initu peRRikumE
irug kiLait talaimai eyti,
arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

380
ten pavvattu muttup pUNTu,
vaTa kunRattuc cAn'tam urIi,
........................................g kaTal tAnai,
in icaiya viRal venRi,
5
tennavar vaya maRavan;
micaip peyta n'Ir kaTal paran'tu muttu Akun'tu,
n'ARu itazk kuLaviyoTu kUtaLam kuzaiya,
vERupe.....................................................................ttun'tu,
tIm cuLaip palavin n'Ajcil porun'an;
10
tuppu etirn'tOrkkE uLLAc cEymaiyan;
n'aTpu etirn'tOrkkE agkai n'aNmaiyan;
val vEl kan'tan n'al icai alla,
.....................ttArp piLLai am ciRAar;
annan AkanmARE, in' n'ilam
15
ilampaTu kAlai Ayinum,
pulampal pOyinRu, pUtta en kaTumpE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
n'Ajcil vaLLuvanaik karuvUrk katappiLLai pATiyatu.

381
Unum UNum munaiyin, initu ena,
pAlin peytavum, pAkin koNTavum,
aLavupu kalan'tu, mellitu paruki,
virun'tuRuttu, ARRi irun'tanemAka,
5
'cenmO, peruma! em vizavuTai n'ATTu?' ena,
yAm tan aRiyun'amAka, tAn peritu
anpu uTaimaiyin, em pirivu ajci,
tuNariyatu koLAavAki, pazam Uzttu,
payam pakarvu aRiyA mayagku aril mutu pAz,
10
peyal peytanna, celvattu AgkaN,
IyA mannar puRagkaTait tOnRi,
citAar vaLpin citarp puRat taTAri
Un cukir valan'ta teN kaN oRRi,
viral vicai tavirkkum aralai il pANiyin,
15
ilampATu akaRRal yAvatu? pulampoTu
terumaral uyakkamum tIrkkuvem; atanAl,
iru n'ilam kUlam pARa, kOTai
varu mazai muzakku icaikku OTiya pinRai,
cEyaiAyinum, ivaNaiAyinum,
20
itaRkoNTu aRin'ai; vAziyO, kiNaiva!
ciRu n'ani, oru vazip paTarka enROnE en'tai,
oli veL aruvi vEgkaTa n'ATan,
uRuvarum ciRuvarum Uz mARu uykkum
aRattuRai ampiyin mAna, maRappu inRu,
25
irug kOL IrAp pUTkai,
karumpanUran kAtal makanE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnai n'annAkanAr pATiyatu.

388
veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
paLLam, vATiya payan il kAlai,
irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
................................................................................porun'ti,
5
tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
.......................................................................nAmaruppAka,
vellum vAymozip pulluTai vi
10
peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
maNi kiLar munRil tennavan marukan,
piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
15
aNNal yAnai vazuti,
kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

389
'n'Ir n'ugkin kaN valippa,
kAna vEmpin kAy tiragka,
kayam kaLiyum kOTai Ayinum,
ElA veNpon pOruRu kAlai,
5
emmum uLLumO piLLaiam porun'an!'
enRu IttananE, icaicAl n'eTun'takai;
inRu cenRu eytum vaziyanum allan;
celinE, kANA vaziyanum allan;
pun talai maTap piTi inaiya, kanRu tan'tu,
10
kunRaka n'al Ur manRattup piNikkum
kal izi aruvi vEgkaTam kizavOn,
celvuzi ezAa n'al Er mutiyan!
Atanugkan pOla, n'Iyum
pacitta okkal pazagkaN vITa,
15
vIRucAl n'an kalam n'alkumati, peruma!
aitu akal alkul makaLir
n'eytal kELanmAr, n'eTug kaTaiyAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
Atanugkanaik kaLLil AttiraiyanAr pATiyatu.

390
aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
maRavai n'ejcattu AyivALar,
arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
.........................................................manna muRRattu,
5
Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
arik kural taTAri iriya oRRip
pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
10
cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
15
tiru malar anna putu maTik koLIi,
makiz taral marapin maTTE anRiyum,
amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
veLLi veN kalattu UTTal anRi,
mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
20
irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
25
kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
.............................................................................................................................
vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
aNNal yAnai vEn'tar
uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

400
mAka vicumpin veN tigkaL
mU ain'tAn muRai muRRa,
kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
iyam icaiyA, marapu Etti,
5
kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
palar tujcavum tAn tujcAn,
ulaku kAkkum uyar .........k
kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
10
tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
mikap peruj ciRappin vIRu.......
...........................................................lavAna
kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
15
pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
maRavar malin'ta ta.............................................
kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
20
irug kazi izitaru........ kali vagkam
tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.