tApata n'ilai

143
'malai vAn koLka!' ena, uyar pali tUuy,
'mAri AnRu, mazai mEkku uyarka!' enak
kaTavuL pENiya kuRavar mAkkaL,
peyal kaNmARiya uvakaiyar, cAral
5
punat tinai ayilum n'ATa! cinap pOrk
kai vaL Ikaik kaTu mAn pEka!
yArkol aLiyaLtAnE n'erun'al,
curan uzan'tu varun'tiya okkal pacittena,
kuNil pAy muracin iragkum aruvi
10
n'aLi iruj cilampin cIRUr AgkaN,
vAyil tOnRi, vAztti n'inRu,
n'innum n'in malaiyum pATa, innAtu
ikutta kaNNIr n'iRuttal cellAL,
mulaiyakam n'anaippa, vimmi,
15
kuzal inaivatupOl azutanaL, peritE?

tiNai perun'tiNai; tuRai kuRugkali; tApatan'ilaiyum Am.
avanAl tuRakkappaTTa kaNNaki kAraNamAka avanaik kapilar pATiyatu.

248
aLiyatAmE, ciRu veL Ampal!
iLaiyamAkat tazai AyinavE;
iniyE, peru vaLak kozun'an mAyn'tena, pozutu maRuttu,
innA vaikal uNNum
5
allip paTUum pul AyinavE.

tiNai atu; tuRai tApata n'ilai.
.......................... okkUr mAcAttanAr pATiyatu.

249
katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
arik kural taTAriyin yAmai miLira,
5
panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
10
aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
azutal AnAk kaNNaL,
mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

250
kuy kural malin'ta kozun' tuvai aTicil
iravalart taTutta vAyil, puravalar
kaNNIrt taTutta taN n'aRum pan'tar,
kUn'tal koytu, kuRun' toTi n'Ikki,
5
alli uNavin manaiviyoTu, iniyE
pullenRanaiyAl vaLam kezu tiru n'akar!
vAn cORu koNTu tIm pAl vENTum
munittalaip putalvar tan'tai
tanit talaip perug kATu munniya pinnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................tAyagkaNNiyAr pATiyatu.