pArppana vAkai

166
n'anRu Ayn'ta n'IL n'imir caTai
mutu mutalvan vAy pOkAtu,
onRu purin'ta Ir iraNTin,
ARu uNarn'ta oru mutu n'Ul
5
ikal kaNTOr mikal cAymAr,
mey anna poy uNarn'tu,
poy OrAtu mey koLIi,
mU Ez tuRaiyum muTTu inRu pOkiya
uraicAl ciRappin uravOr maruka!
10
vinaikku vENTi n'I pUNTa
pulap pulvAyk kalaip paccai
cuval pUN jANmicaip poliya;
maRam kaTin'ta arug kaRpin,
aRam pukazn'ta valai cUTi,
15
ciRu n'utal, pEr akal alkul,
cila collin, pala kUn'tal, n'in
n'ilaikku otta n'in tuNait tuNaiviyar
tamakku amain'ta tozil kETpa;
kATu enRA n'ATu enRu Agku
20
Ir Ezin iTam muTTAtu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagkiyum,
eN n'ANap pala vETTum,
maN n'ANap pukaz parappiyum,
arug kaTip perug kAlai,
25
virun'tuRRa n'in tirun'tu En'tu n'ilai,
enRum, kANkatil amma, yAmE! kuTAatu
pon paTu n'eTu varaip puyalERu cilaippin,
pU viri putu n'Irk kAviri purakkum
taN punal paTappai em Ur AgkaN,
30
uNTum tinRum Urn'tum ATukam;
celval attai, yAnE; cellAtu,
mazai aNNAppa n'ITiya n'eTu varaik
kazai vaLar imayam pOla,
n'ilIiyar attai, n'I n'ilammicaiyAnE?

tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan'tAyanai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

305
vayalaik koTiyin vATiya marugkul,
uyaval Urti, payalaip pArppAn
elli van'tu n'illAtu pukku,
colliya collO cilavE; ataRkE
5
ENiyum cIppum mARRi,
mAN vinai yAnaiyum maNi kaLain'tanavE.

tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
maturai vELAcAn pATiyatu.