onRu n'anku uTaiya

156
onRu n'anku uTaiya piRar kunRam; enRum
iraNTu n'anku uTaittE koN perug kAnam;
n'accic cenRa iravalarc cuTTit
toTuttu uNak kiTappinum kiTakkum; aHtAnRu
5
n'iRai arun' tAnai vEn'tarait
tiRai koNTu peyarkkum cemmalum uTaittE.

tiNai atu; tuRai iyan mozi.
avanai avar pATiyatu.