ceRRanRu Ayinum

226
ceRRanRu Ayinum, ceyirttanRu Ayinum,
uRRanRu Ayinum, uyvu inRu mAtO;
pATun'ar pOlak kaitozutu Etti,
iran'tanRAkal vENTum polan' tAr
5
maNTu amar kaTakkum tAnait
tiN tEr vaLavaR koNTa kURRE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.