n'ATA konRO

187
n'ATA konRO; kATA konRO;
avalA konRO; micaiyA konRO;
ev vazi n'allavar ATavar,
av vazi n'allai; vAziya n'ilanE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
auvaiyAr pATiyatu.