n'Ilak kaccai, pU Ar ATai

274
n'Ilak kaccai, pU Ar ATai,
pIlik kaNNip perun'takai maRavan
mEl varug kaLiRRoTu vEl turan'tu, iniyE,
tannum turakkuvan pOlum onnalar
5
eHkuTai valattar mAvoTu parattara,
kaiyin vAgki, tazIi,
moympin Ukki, meyk koNTananE!

tiNai atu; tuRai erumai maRam.
ulOccanAr pATiyatu.