'pAri pAri' enRu

107
'pAri pAri' enRu pala Etti,
oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
pAri oruvanum allan;
mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.