pAl koNTu maTuppavum

310
pAl koNTu maTuppavum uNNAn Akalin,
ceRAatu Occiya ciRu kOl ajciyoTu,
uyavoTu varun'tum mannE! iniyE
pukar n'iRam koNTa kaLiRu aTTu AnAn,
5
munn'AL vIzn'ta uravOr makanE,
unnilan ennum, puN onRu ampu
mAn uLai anna kuTumit
tOl micaik kiTan'ta pul aNalOnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ponmuTiyAr pATiyatu.