kaLLi

225
talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
5
vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
10
in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
jAlag kAvalar kaTaittalai,
kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

237
'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
poyttal aRiyA uravOn cevimutal
5
vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
aTTa kuzici azal payan'tAagku,
'aLiyartAmE Arka' ennA
aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
10
Uzin uruppa erukkiya makaLir
vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
mutu vAy okkal paricilar iragka,
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
15
Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
n'aniyuTaip paricil tarukam,
20
ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

240
ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
vATA yANar n'ATum Urum,
pATun'arkku arukA Aay aNTiran
kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
5
kAlan ennum kaNNili uyppa,
mElOr ulakam eytinan enAa,
potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
10
oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
pullen kaNNar puravalark kANAtu,
kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
vATiya paciyarAki, piRar
n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

245
yAgkup perituAyinum, n'Oy aLavu enaittE,
uyir cekukkallA matukaittu anmaiyin?
kaLLi pOkiya kaLari marugkin
veLLiTaip pottiya viLai viRaku Imattu,
5
oL azal paLLip pAyal cErtti,
jAgkar mAyn'tanaL, maTan'tai;
innum vAzval; en itan paNpE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kOTTampalattut tujciya mAkkOtai tan perugkOppeNTu tujciya kAlaic colliya pATTu.

260
vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
5
kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
10
evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
15
venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
20
uri kaLai aravam mAna, tAnE
aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
25
uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.

tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

322
uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
putu varaku arikAl karuppai pArkkum
pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
5
perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
manRil pAyum van pulattatuvE
karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
taN paNai ALum vEn'tarkkuk
10
kaN paTai IyA vElOn UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr kizAr pATiyatu.

356
kaLari paran'tu, kaLLi pOki,
pakalum kUum kUkaiyoTu, piRazpal,
Ima viLakkin, pEey makaLiroTu
ajcu van'tanRu, im majcu paTu mutukATu;
5
n'ejcu amar kAtalar azuta kaNNIr
enpu paTu cuTalai veN n'IRu avippa,
ellAr puRanum tAn kaNTu, ulakattu
manpataikku ellAm tAnAy,
tan puRam kANpOrk kANpu aRiyAtE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
tAyag kaNNanAr pATiyatu.

360
peritu ArAc ciRu cinattar,
cila collAn pala kELviyar,
n'uN uNarvinAn perug koTaiyar,
kaluz n'anaiyAn taN tERalar,
5
kani kuyyAn kozun' tuvaiyar,
tAz uvan'tu tazUu moziyar,
payan uRuppap palarkku ARRi,
Emam Aka in' n'ilam ANTOr
cilarE; peruma! kEL, ini: n'ALum,
10
palarE, takaiyaHtu aRiyAtOrE;
annOr celvamum manni n'illAtu;
innum aRRu, atan paNpE; atanAl,
n'iccamum ozukkam muTTilai; paricil
n'accuvar kaiyin n'irappal Ompumati; accu varap
15
pARu iRai koNTa paRan'talai, mA kata
kaLLi pOkiya kaLari marugkin,
veLLil n'iRutta pinRai, kaLLoTu
pullakattu iTTa cil aviz valci,
pulaiyan Eva, pul mEl amarn'tu uNTu,
20
azal vAyp pukka pinnum,
palar vAyttu irAar, paruttu uNTOrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
tan'tumARanaic cagkavaruNar ennum n'Akariyar pATiyatu.

363
irug kaTal uTutta ip perug kaN mA n'ilam
uTaiyilai n'aTuvaNatu iTai piRarkku inRi,
tAmE ANTa Emam kAvalar
iTu tirai maNalinum palarE; cuTu piNak
5
kATu pati Akap pOki, tamtam
n'ATu piRar koLac cenRu mAyn'tanarE;
atanAl, n'Iyum kENmati attai! vIyAtu
uTampoTu n'inRa uyirum illai;
maTagkal uNmai mAyamO anRE;
10
kaLLi vEyn'ta muLLiam puRagkATTu,
veLLil pOkiya viyaluL AgkaN,
uppu ilAa avip puzukkal
kaikkoNTu, piRakku n'OkkAtu,
izi piRappinOn Iyap peRRu,
15
n'ilam kalanAka, ilagku pali micaiyum
innA vaikal vArAmunnE,
cey n'I munniya vinaiyE,
mun'n'Ir varaippakam muzutu uTan tuRan'tE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................... aiyAtic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.