parun'tu (eruvai)

3
uvavu mati uruvin Ogkal veN kuTai
n'ilavuk kaTal varaippin maNNakam n'izaRRa,
Ema muracam izumena muzagka,
n'Emi uytta n'Ee n'ejcin,
5
tavirA Ikai, kavuriyar maruka!
ceyir tIr kaRpin cEyizai kaNava!
pon OTaip pukar aNi n'utal,
tun arun' tiRal, kamaz kaTAattu,
eyiRu paTaiyAka eyiR katavu iTAa,
10
kayiRu piNikkoNTa kaviz maNi marugkin,
perug kai, yAnai irum piTart talai irun'tu,
marun'tu il kURRattu arun' tozil cAyAk
karug kai oL vAT perumpeyar vazuti!
n'ilam peyarinum, n'in col peyaral;
15
polag kazaR kAl, pular cAn'tin
vilagku akanRa viyal mArpa!
Ur illa, uyavu ariya,
n'Ir illa, n'IL iTaiya,
pArval irukkai, kavi kaN n'Okkin,
20
cen' toTai pizaiyA vankaN ATavar
ampu viTa, vIzn'tOr vampap patukkai,
tirun'tu ciRai vaLai vAyp parun'tu irun'tu uyavum
unna maratta tun arug kavalai,
n'in n'acai vETkaiyin iravalar varuvar atu
25
munnam mukattin uNarn'tu, avar
inmai tIrttal vanmaiyAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan karug kai oLvAT perumpeyar vazutiyai irumpiTarttalaiyArpATiyatu.

43
n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
teRu katirk kanali vemmai tAgki,
kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
5
kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
taputi ajcic cIrai pukka
varaiyA Ikai uravOn maruka!
n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
10
tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
15
n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
20
kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
mikku varum in n'Irk kAviri
ekkar iTTa maNalinum palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

62
varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
5
eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
10
pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
15
mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
n'ARRa uNavinOrum ARRa
arum peRal ulakam n'iRaiya
virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!

tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

64
n'al yAz, AkuLi, patalaiyoTu curukki,
cellAmOtil cil vaLai viRali!
kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
vicumpu ATu eruvai pacun' taTi taTuppa,
5
pakaip pulam marIiya takaip peruj ciRappin
kuTumik kOmAR kaNTu,
n'eTu n'Irp puRkai n'Ittanam varaRkE?

tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTumpalliyattanAr pATiyatu.

150
kUtirp parun'tin iruj ciRaku anna
pARiya citArEn, palavu mutal porun'ti,
tannum uLLEn, piRitu pulam paTarn'ta en
uyagku paTar varuttamum ulaivum n'Okki,
5
mAn kaNam tolaicciya kuruti am kazal kAl,
vAn katirt tiru maNi viLagkum cenni,
celvat tOnRal, Or val vil vETTuvan,
tozutanen ezuvER kai kavittu irIi,
izutin anna vAl n'iNak kozug kuRai,
10
kAn atar mayagkiya iLaiyar vallE
tAm van'tu eytAaLavai, oyyenat
tAn jeli tIyin viraivanan cuTTu, 'n'in
irum pEr okkaloTu tinm' enat tarutalin,
amiztin micain'tu, kAypaci n'Igki,
15
n'al maran n'aLiya n'aRun' taN cAral,
kal micai aruvi taNNenap paruki,
viTuttal toTagkinEnAka, vallE,
'peRutaRku ariya vIRucAl n'an kalam
piRitu onRu illai; kATTu n'ATTEm' ena,
20
mArpil pUNTa vayagku kAz Aram
maTai ceRi munkaik kaTakamoTu Ittanan;
'en' n'ATO?' ena, n'ATum collAn;
'yArIrO?' ena, pErum collAn;
piRar piRar kURa vazik kETTicinE
25
'irumpu punain'tu iyaRRAp perum peyart tOTTi
am malai kAkkum aNi n'eTug kunRin,
paLigku vakuttanna tIm n'Ir,
n'aLi malai n'ATan n'aLLi avan' enavE.

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

179
'jAlam mImicai vaLLiyOr mAyn'tena,
ElAtu kavizn'ta en iraval maNTai
malarppOr yAr?' ena vinavalin, malain'tOr
vici piNi muracamoTu maN pala tan'ta
5
tiru vIz n'uN pUN pANTiyan maRavan,
paTai vENTuvazi vAL utaviyum,
vinai vENTuvazi aRivu utaviyum,
vENTupa vENTupa vEn'tan tEettu
acai n'ukam paTAa ANtakai uLLattu,
10
tOlA n'al icai, n'Alai kizavan,
parun'tu paci tIrkkum n'aR pOrt
tirun'tu vEl n'Akan kURinar, palarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'Alai kizavan n'Akanai vaTan'eTun' tattanAr pATiyatu.

224
aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
5
muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
paruti uruvin pal paTaip puricai,
eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
vEta vELvit tozil muTittatUum;
10
aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
aruvi mARi, ajcu varak karuki,
peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
15
pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

269
kuyil vAy anna kUrmukai atiral
payilAtu alkiya pal kAz mAlai
mai irum pittai poliyac cUTTi,
puttakal koNTa pulik kaN veppar
5
onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
10
pal An ina n'irai tazIiya villOr,
koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.

tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
auvaiyAr pATiyatu.

271
n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
mel izai makaLir aitu akal alkul,
toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
5
veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
maRam pukal main'tan malain'tamARE!

tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

370
...............................................................................................................Li,
n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
5
vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
10
vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
pazumaram uLLiya paRavai pOla,
oN paTai mAri vIz kani peytena,
tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
15
paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
atari tiritta AL uku kaTAvin,
akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
20
iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
25
azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
cej cevi eruvai tiritarum,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

373
urumicai muzakku ena muracam icaippa,
ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
5
izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
................................................taNTa mAp poRi.
10
maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
men tOL makaLir manRam pENAr,
puNNuva
..........................aNiyap puravi vAzka ena,
15
col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
........................................................R RokkAna
vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
20
mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
cenROn manRa, co...
........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
vajci muRRam vayak kaLan Aka,
25
ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
30
koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
am kaN mAk kiNai atira oRRa,
............... len Ayinum, kAtalin Etti,
n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
35
pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
cej cevi eruvai kuzIi,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
40
tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.

cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
kizAr pATiyatu.