சேந்தன் திவாகரம்

பொருளடக்கம்

     
    பதிப்புரை
     
  1. தெய்வப் பெயர்த்தொகுதி
     
  2. மக்கட் பெயர்த்தொகுதி
     
  3. விலங்கின் பெயர்த்தொகுதி
     
  4. மரப் பெயர்த்தொகுதி
     
  5. இடப் பெயர்த்தொகுதி
     
  6. பல்பொருட் பெயர்த்தொகுதி
     
  7. செயற்கைவடிவப் பெயர்த்தொகுதி
     
  8. பண்புபற்றிய பெயர்த்தொகுதி
     
  9. செயல்பற்றிய பெயர்த்தொகுதி
     
  10. ஒலி பற்றிய பெயர்த்தொகுதி
     
  11. ஒருசொற்பல்பொருட் பெயர்த்தொகுதி
     
  12. பல்பொருட் கூட்டத்தொரு பெயர்த்தொகுதி
     
    பெயர் முதற்குறிப்பு அகரவரிசை