சூடாமணி நிகண்டு

பொருளடக்கம்

     
 
சூசீபத்திரம்
     
தொகுதிப் பெயர்
     
  சிறப்புப் பாயிரம்
  முதலாவது தேவப்பெயர்த்தொகுதி
  இரண்டாவது மக்கட்பெயர்த் தொகுதி
  மூன்றாவது விலங்கின் பெயர்த்தொகுதி
  நான்காவது மரப்பெயர்த்தொகுதி
  ஐந்தாவது இடப்பெயர்த் தொகுதி
  ஆறாவது பல்பொருட்பெயர்த்தொகுதி
  ஏழாவது செயற்கைவடிவப்பெயர்த்தொகுதி
  எட்டாவது பண்புபற்றியபெயர்த்தொகுதி
  ஒன்பதாவது செயல்பற்றியபெயர்த்தொகுதி
  பத்தாவது ஒலிபற்றியபெயர்த்தொகுதி
 
  பொருளகராதி
     
  சூடாமணி நிகண்டு பதினொராவது மூலமும் உரையும் பன்னிரண்டாவது மூலமும்
     
  பதினொராவது ஒருசொல் பல்பொருட் பெயர்த்தொகுதி காப்பு  
  ககர எதுகை  
  ஙகர எதுகை  
  சகர எதுகை  
  ஞகர எதுகை  
  டகர எதுகை  
  ணகர எதுகை  
  தகர எதுகை  
  நகர எதுகை  
  பகர எதுகை  
  மகர எதுகை  
  யகர எதுகை  
  ரகர எதுகை  
  லகர எதுகை  
  வகர எதுகை  
  ழகர எதுகை  
  ளகர எதுகை  
  றகர எதுகை  
  னகர எதுகை  
     
  பன்னிரண்டாவது பல்பெயர்க் கூட்டத்து ஒருபெயர்த் தொகுதி