1. தொல்காப்பியம்
2. இறையனார் அகப்பொருள்
3. புறப்பொருள்மாலை
4. இலக்கணக் கொத்து
5. அகப்பொருள் வினா