1. அனுராகமாலை
2. அருணைக்கலம்பகம்
3. சூளாமணிமாலை
4. சிந்தாமணிமாலை